Wyszukiwarka:
Aktualności

Nowa Podstawa Programowa i Program nauczania

2018-06-10

News
W dniach 8 czerwca i 19 września 2018 r. podczas Zebrań Plenarnych Konferencji Episkopatu Polski przyjęto nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.  Nowa Podstawa Programowa (PPK) oraz Program nauczania (PP), które wejdą w życie od 1 września 2019 roku. 


KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.


* Bp M. Mendyk o nowej Podstawie Programowej

Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do dokumentów z roku 2001 czy 2010. Koncepcja katechezy w naszym kraju "jest wynikiem przyjęcia tego, co cenne w polskiej tradycji katechetycznej, ścierania się poglądów, opisujących wyzwania, przed którymi staje świat i realistycznego osądu  możliwości głoszenia Ewangelii w różnych środowiskach. To dlatego, poza nauczaniem religii w szkole, zakłada duszpasterstwo katechetyczne w parafii oraz wsparcie dla katechezy rodzinnej. Działania te nie powinny być sobie przeciwstawne. Należy raczej dbać o to, by się wzajemnie uzupełniały".

PPK, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej (wg zmian przyjętych przez MEN), zawiera:
  • charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji,
  • podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub szkole), obejmującą cele katechetyczne - wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji (układ tabelaryczny),
  • syntezę treści - wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną,
  • propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

Podstawa programowa obejmuje:
I. Terminologia PPK,
II. Wprowadzenie w życie religijne (przedszkole),
III. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystię (klasy I-IV - szkoły podstawowej),
IV. Katecheza mistagogiczna - Wprowadzenie w Historię Zbawienia (klasy V-VIII - szkoły podstawowej),
V. Katecheza tożsamości chrześcijańskiej (szkoła ponadpodstawowa),
VI. Katecheza specjalna.

Podstawa Programowa Katechezy (PPK) jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii. Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

por. Opoka.news/


Program nauczania religii:

Kolejna zmiana w systemie oświaty w naszym kraju wymusza korekty programowe nauczania religii katolickiej w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych, społecznych i prywatnych. Nowy program nauczania religii - posługując się terminologią respektującą standardy szkolne, wytyczne Kościoła powszechnego dotyczące katechezy, jak i polską tradycję katechetyczną - jest w pełni zgodny z wcześniej przyjętą Podstawą programową (9 czerwca 2018). Dokument przyjmuje podział na cztery okresy edukacyjne: przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV i V-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa. Każdy etap edukacyjny zawiera charakterystykę grupy, bloki tematyczne: cele katechetyczne, treści, wymagania, postawy oraz korelację z edukacją szkolną. 

I. Przedszkole Wprowadzenie w życie religijne - "Spotykam Jezusa" - Program nr AZ-0-01/18;

II. Klasy I-IV szkoły podstawowej: Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii - "Zaproszeni na ucztę z Jezusem" - Program nr AZ-1-01/18;

III. Klasy V-VIII szkoły podstawowej: Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia - "Bóg kocha i zbawia człowieka" - Program nr AZ-2-01/18;

IV. Szkoła ponadpodstawowa - liceum: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-3-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - technikum: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-4-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - branżowa I stopnia: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-5-01/18;

- Szkoła ponadpodstawowa - branżowa II stopnia: Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - "Z Bogiem w dorosłe życie" - Program nr AZ-5-02/18.

V. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych:

  • Cztery Ewangelie i etapy dojrzewania chrześcijańskiego według C.M. Martiniego
  • Cztery Ewangelie jako cztery etapy formacji chrześcijańskiej
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - liceum
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - technikum
  • Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii - szkoła branżowa.

Dodatki: Uchwała Komisji Wychowania KEP z dnia 19 września 2018 r. ws. obowiązywania Podstawy programowej, Załącznik: Recenzja podręcznika do nauczania religii; Instrukcja dla autorów podręczników metodycznych. 

Od Wydawcy

Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP 19 września 2018 r. Dokument jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonej 8 czerwca 2018 r. Program uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty.

Etapy edukacyjne zostały przygotowane z podziałem na poziomy nauczania i działy. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej, oraz korelację z edukacją szkolną. Program do każdej klasy zawiera także wskazania do realizacji programu, a każdy etap edukacyjny zakończony jest uwagami o współpracy z rodziną i parafią.

por. Edycja św. Pawła

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14264043

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu