Wyszukiwarka:
Aktualności

Kimże jest człowiek? (Ps 8,5). Dobra antropologia

2019-08-19

News
Główne pytanie (ponadczasowe) stawia Psalmista: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? (Ps 8,5). Sławi on majestat Boga i ludzką naturę Słowa wcielonego, dzięki czemu człowiek został wywyższony ponad wszelkie stworzenie. Tylko on sam tak często o tym zapomina! Stąd tak ważna jest właściwa antropologia; warto_przeczytac/

Literatura:

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003.

Babik M., Słownik biblijny. Małżeństwo – rodzina – seksualność, Kraków 2009.

Bartnik Cz., Personalizm, Lublin 20083.

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2005.

Bock I., Pädagogische Anthropologie der Lebensalter, München 1984.

Buber M., O Ja i Ty, w: B. Baran (red.), Filozofia dialogu, Kraków 1991.

Cassone A., I diritti umani oggi, RomaBari 2007.

Cichoń W., Wartość – człowiek – wychowanie, Kraków 1996.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I, LublinKielce 

Chrost S., Homo capax Dei jako ideał wychowania, Kraków 2013.

Dienelt K., Pädagogische Anthropologie, MünchenBasel 1970.

Filipiak M., Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979.

Filipiak M., Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia, Toruń 2004.

Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994.

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.

Gevaert J., Antropologia e catechesi, Torino 1971.

Góźdź K., Teologia człowieka Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006.

Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.

Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Lublin 20062.

Guardini R., Der Mensch und der Glaube, Leipzig 1933.

Guardini R., Mondo e persona. Saggio di antropologia cristiana, Brescia 2000.

Guardini R., Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Würzburg 1939, 19886 (wyd. pol. Próby ujęcia chrześcijańskiej nauki o człowieku, Kraków 1969).

Hamann B., Pädagogische Antropologie: Theorien – Modellen – Strukturen. Eine Einführung, Bad Heilbrunn/Obb. Klinkhardt 1993.

Jaeger W., Paidea. Formacja człowieka greckiego, tłum. M. Plazia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Jeromin J., Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. II, Wrocław 2011, s. 75117; t. IV, s. 3780.

Kiereś B., O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009.

Kochel J. Duchowa pedagogika miłości, Poznań 2018.

Kochel J., Marek Z., Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.

Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Warszawa 20092.

Kulpaczyński S., Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Lublin 2009.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Lublin (1993) 2004.

Kuśmirek A. (red.), Symbolika ciała w Starym Testamencie, Warszawa 2016.

Ladaria L.F., Wprowadzenie do antropologii teologicznej, tłum. A. Baron, Kraków 1997.

Langemeyer G., Antropologia teologiczna (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, IV), tłum. J. Fenrychowa, Kraków 2000.

Langkammer H., Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004.

Lassahn R., Pädagogik und Anthropologie. Eine historische Einführung, Heidelberg 1983.

Łopatkowa M., Pedagogika serca w dobie globalizacji, Warszawa 2006.

Łuczak E., Antropologia, w: T. Plich (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. I, Warszawa 2003, s. 145146.

Majewski M., Antropologiczna koncepcja katechezy, Kraków 1995Marczuk M. (red.), Problemy i dylematy andragogiki, LublinRadom 1994.

Marek Z., (red.), Bóg w przedszkolu i szkole. Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Kraków 2002.

Marek Z., Pedagogia towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.

Maryniarczyk A., Stępień K. (red.), Błąd antropologiczny, t. V, Lublin 2003.

Miąso J., Antropologia, wychowanie, miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II, Rzeszów 2014.

Morante W.G., Una presenza accanto. Orientamenti e idicazione per la pastorale e la catechesi con persone In situazione di handicap In parrocchia, Torino 2001.

Nanni C., Antropologia pedagogica, Roma 2002.Nowak M., Magier P., Szewczak I. (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin 2010.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.

Olbrycht K., Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000.

Petersen J., Reinert G.B. (red.), Theorien und Konzepte der Pädagogik und Anthropologie, Donauwörth 1994.

Piwowar A., Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Starego Testamentu, t. I, Wrocław 2011, s. 3395.Przywara E., Mensch. Typologische Anthropologie, t. I, Nürnberg 1959.

Rahner K., Theologie und Antropologie (31.03.1966), w:Schriften zur Theologie VIII, Einsiedeln 1967, s. 4365 (wyd. pol. tłum. A. Kłoczowski, Teologia a antropologia, „Znak” 21 [1969] nr 186/12, s. 15331551).

Reinmuth E., Antropologie im Neuen Testament,Tübingen 2006.

Ricoeur P., Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1992.

Romaniuk K., Antropologia biblijna,w: EK, t. I, kol. 690-694.

Romanowska-Łakomy H., Kędzierska H. (red.), Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa, Warszawa 2009.

Roszkowski W., Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.

Ryk A., (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Kraków 2006.

Rynio A. (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007.

Scheler M., Das Stellung des Menschen in Kosmos, Bern 19667 (wyd. pol. w: Pisma antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czeniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987).

Schnelle U., Neutestamentlische Antropologie. Jesus – Paulus – Johannes, NuenkirchenVluyn 1991.

Schockenhoff E., Etyka życia. Podstawowe i nowe wyzwania, tłum. K. Glombik, Opole 2014.

Schulz R., Od pedagogiki ogólnej do antropologii pedagogicznej, „Kultura i Edukacja” 1 (1992), s. 1926.

Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, tłum. L. Balter, Poznań 2005.

Siemianowski A., Antropologia filozoficzna, Gniezno 1996.

Stachowiak L., Biblijna koncepcja człowieka [Monizm czy dualizm?], w: B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. II, Warszawa 1968, s. 210212.

Stein E., Der Aufbau der menschlichen Person, Freiburg – Basel – Wien 1994.

Stein E., Was ist der Mensch? Eine theologische Anthopologie, Freiburg – Basel – Wien 1994.

Styczeń T., Comprendere l'uomo. La visione antropologica di Karol Wojtyła, Roma 2005.

Szczepański J. A., Człowiek w strukturze zła, „Etos” 5 (1992), nr 1, s. 6776.

Szewczyk W., Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1994.

Szołtysek A., Filozofia wychowania, Toruń 1998.

Sztaba M., Pedagogika katolicka, czyli „cudze chwalicie, swego nie znacie…”, Katecheta” 60 (2016) nr 3; s. 104110.

Szuman S., Charakter jako wyższa forma przystosowania się do rzeczywistości, Lwów 1938.

Szwarc K., Jezus Chrystus – osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna, Lublin 2008.

Szymik S., Antropologia, w: M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu, t. I, Wrocław 2008, s. 233267.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Tarnowski J., Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982.

Tchorzewski de A.M., Wstęp do teorii wychowania, Kraków 2016.

Vloet von der J., Obraz człowieka jako fundament pedagogiki, „Communio” 12 (1992) 3, s. 310.

Wagner A. (red.), Antropologische Aufbrücke. Alttestamentliche und interdisziplinäre Zugänge zur historischen Antropologie, Göttingen 2009.

Wciórka L., Filozofia człowieka, Warszawa 1982.

Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Wolff H.W., Antropologie des Alten Testaments, Berlin 19803.

Wulf Ch., Anthropologie. Geschichte – Kultur – Philisophie, Hamburg 2004.

Pliki do pobrania:

  1. Antropologiczne podstawy.ppt
Pozostałe tematy
Aktualności

Niedziela Słowa Bożego 2020

Z inicjatywy Franciszka obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego (zob. List). Papież pragnie uczcić 50. rocznicę powstania Katolickiej Federacji Biblijnej oraz 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Niedziela ma wymiar ekumeniczny, gdyż jednoczy wszystkich chrześcijan wokół Słowa: To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania (2 Kor 5,19 BP).

więcej

Mystagogia Benedicti - Boże Narodzenie

Fundacja Benedyktynów z Biskupowa kontynuuje serię wydawniczą Mystagogia Benedicti jako wprowadzenie w Tajemnicę Roku Liturgicznego w nauczaniu Benedykta XVI. Trzeci tom, pod red. ks. dr Andrzeja Demitrowa, dotyczy Bożego Narodzenia (I cześć: od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi); rec. JK

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5202850

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu