Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Kult wolności

2018-12-22

News

Bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci rzeczom stworzonym jest swego rodzaju niewolą. Z tej niewoli wyzwolił nas Chrystus, który wezwał: „nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli” (Ga 5,1; por. Mt 11,29; J 8,36; Dz 15,10). O wychowaniu do wolności powiązanej z moralnością mówił św. Jan Paweł II do Polaków na początku transformacji ustrojowej w Kielcach 1991 r. Papież pytał wówczas o istotę prawdziwej wolności. „Tak, trzeba wychowywać do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się oprzeć społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia…” (Homilia, 3 czerwca 1991 r.).Czytaj!
J 8,31–38 (BP)

Tym Żydom, którzy Mu uwierzyli, Jezus oświadczył: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi”. Oni odparli: „Jesteśmy pokoleniem Abrahama i nigdy dotąd nie podlegaliśmy nikomu jako niewolnicy. Jak więc możesz twierdzić: «Staniecie się wolni»?”. Wtedy Jezus im odrzekł: „Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, stale natomiast pozostaje w nim Syn. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, a mimo to usiłujecie Mnie zabić, ponieważ nie ma w was mojej nauki. Ja mówię o tym, co zobaczyłem u Ojca. Spełniajcie więc wszystko, co usłyszeliście od Ojca”.


Rozważ!

Wśród rozpowszechnionych dziś przykładów idolatrii jest też idol (bożek) nazywany kultem wolności. Jest to postawa, która pozwala robić wszystko i nie liczyć się z żadnymi uwarunkowaniami: normami, regułami, tradycjami, konwencjami, bo są wartością względną, a nie absolutną. Ktoś lub coś ma wartość, o ile jest częścią pewnej umowy zawierającej to, co wydaje się użyteczne; wszystko można negocjować, wszystko może stanowić temat dyskusji, jeśli istnieją za tym przemawiające racje. „Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła, zostaje często zaszufladkowane jako fundamentalizm. A tymczasem relatywizm, to znaczy zdanie się na «każdy powiew nauki», zdaje się być jedyną postawą godną współczesności. Ustanowiony jest rodzaj dyktatury relatywizmu, która nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia własne «ja» i jego zachcianki” – przekonuje Benedykt XVI (Homilia, Rzym 18 kwietnia 2005 r.).

Współczesna idolatria jest adoracją sukcesu, przyjemności, pieniądza, władzy za wszelką cenę, które w końcu odbierają ludziom wolność i czystość serca. Kard. C.M. Martini we współczesnej idolatrii absolutnej, nieposkromionej wolności dostrzega kłamstwo, które bynajmniej nie emancypuje (nie wyzwala) człowieka, ale mu niebezpiecznie zagraża. "Nowym faktem historii ludzkości jest niewyważony wzrost znaczenia wolności: wolność od uwarunkowań naturalnych i biologicznych, wolność od prawa i zwyczajów. Nigdy człowiek nie miał tyle wolności, nigdy nie był w takim stopniu wyemancypowany, niezależny od form odniesienia, które ukazywały się mu jako przymus" - przekonuje Martini (por. Odnaleźć siebie samego, 91). Niby tak wolny, a jednak niewolnik.

Lekarstwem, które może pokonać tego idola jest Dobra Nowina, która wiąże wolność z prawdą. W Nowym Testamencie wolność człowieka (gr. eleutheria) nie występuje nigdy w sensie wolności cywilnej (u Rzymian to fundament godności ludzkiej), nie polega na niezależności ani na możności decydowania o sobie, lecz na tym, że zostaliśmy "wyrwani z zepsucia, które je zniewala, do wolności, którą jest chwała dzieci Bożych" (Rz 8,21). Dla Żydów fundamentem wolności była przynależność do narodu wybranego – „pochodzenie z rodu Abrahama”. Jednak to Bóg jest ostatecznym gwarantem wolności człowieka. Prawdziwa wolność to wolność duchowa (wewnętrzna), którą wyjednał dla nas Chrystus (por. Ga 2,4; 5,1.13), a przekazał nam ją Duch Święty (2 Kor 3,17). Królewskie prawo wolności człowieka żyjącego wiarą jest owocem przyjęcia osoby i nauki Chrystusa - Jego słowa (por. J 8,31; por. Jk 1,21.25; 2,8.12). Dla tych, którzy będą zachowywali Jego naukę, Jezus obiecuje poznanie prawdy i wolność. Stąd u Jana przyczyną zniewolenia nie jest ignorancja czy brak praw cywilnych, lecz grzech, przeciwstawienie się woli Bożej oraz zakłamanie religijne (bałwochwalstwo).

Kto popełnia zło nie przebywa w prawdzie i nie jest prawdziwie wolnym, gdyż żyje w kłamstwie i jest niewolnikiem zła, które czyni. Zasadniczym złem, "grzechem' (nie "grzechami" wg Jana) jest odrzucenie Jezusa, niewiara w Syna Bożego i postępowanie niezgodne z przykazaniem miłości wzajemnej (por. S. Mędala, NKB NT IV/1, 702).

Szczególnym wyrazem kultu wolności jest pułapka dobrobytu– poczucie sytości, niezależności, swobody, bo "mogę robić wszystko, jestem zabezpieczony, nic mi nie zagraża". I jak ewangeliczny człowiek zamożny mówi sobie: "Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!" (Łk 12,19).

A Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, tak śpiewał:

(...) Wolność. Po co wam wolność?

Z każdej wystawy dobrobyt tryska

Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież chleb i igrzyska.

(...) Na tym świecie każdy jest zachłanny i pazerny

Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny

Kilku frajerów rządzi świata tego polityką

Najpotężniejsi z nich myślą o władzy nad galaktyką

Co za fatalny świat

Przemówienia z dnia siódmego

Co za okropny świat

Roku bieżącego.

Kiedy człowiek ulega pokusie swawoli (kultu wolności) i wydaje mu się, że może robić wszystko nie licząc się z żadnymi przykazaniami czy normami, wtedy staje się prawdziwym niewolnikiem, stąd musi zapytać samego siebie:

  • Czy nie uległem postawie relatywizmu etycznego?
  • Co jest warunkiem powrotu do Ojca (J 8,35-36; por. Łk 15,11-32)? Jak realizować wyzwanie Boga, który bez przerwy zachęca do nawrócenia (por. J 6,44; Rz 9,19n; Ga 5,13; Jk 1,13-15; 1 P 2,16)?
  • Czy warto być "niewolnikiem" Jezusa Chrystusa (por. Rz 7,3-6; 8,3)?


Módl się!

Panie Jezu, choć byłem niewolnikiem grzechu, to dzięki Twojej Krwi i Twojemu zwycięstwu na grzechem, śmiercią i szatanem, mogę wciąż powstawać i iść dalej, odwracać się od swoich ciemności w stronę Światłości Prawdziwej - Prawdy i Wolności. Tylko Ty możesz mnie wyzwolić. Ty, Panie, zachęcasz: "Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli!". Zwyciężaj w nas, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Żyj Słowem!

Ratunkiem przed pułapką dobrobytu może być praktyka jałmużny, która oznacza nie tylko dzielenie się dobrami materialnymi, ale również współczucie, miłosierdzie i troska o zniewolonych. Podziel się darem czasu i uwagi z człowiekiem zagonionym pracą, robieniem „kariery”. Zaproś go na spotkanie i rozmowę.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Św. Janie Pawle Wielki - prowadz!

Dziedzictwo naszego Wielkiego Rodaka - św. Jana Pawła II zobowiązuje: do modlitwy, do naśladowania, a nade wszystko do pogłębionej refleksji nad Jego nauczaniem; zob. Prymat rodziny w katechezie JP2

więcej

Godzinaki o Niepokalnaym Poczęciu NMP

Ukazała się nowa książka ks. dr hab. Janusza Wilka, biblisty, rekolekcjonisty, redaktora serii "Biblia Impulsy", nt. "Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny". Publikacja łączy prostotę przekazu z głębią intelektualnej znajomości Biblii (komentarz biblijno-duchowy); zob. prezentacja

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6267367

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu