Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Bałwochwalstwo podzielonego serca

2020-02-21

News
Człowiek „nie zdradza” już Boga z Artemidą – boginią natury i płodności (Dz 19,24-35), Baalem– bóstwem burzy i deszczu (2 Krl 21,3nn) czy Belzebubem – władcą demonów (2 Krl 1,2nn; Mk 3,22). Raczej okazuje swoje podzielone serce (niewiarę) jako odrzucenie przymierza z Bogiem jedynym (Pwt 4,23n). Dokonuje się coś w rodzaju powrotu do mentalności pogańskiej, w której Bóg był do dyspozycji człowieka; człowiek mógł „kłaść rękę” na Nim, czynić Go sobie przychylnym, prosząc i otrzymując od Niego to, czego pragnął; człowiek chce manipulować Bogiem. „Podczas gdy marksizm narzucany siłą upadł, w całej Europie rozprzestrzeniają się bardzo materializm i ateizm praktyczny. Mimo, że nie przymusza się do nich ludzi, ani im się ich wprost nie proponuje, prowadzą one wielu z nich do myślenia i postępowania tak, «jakby Boga nie było»” (Deklaracja Synodu Biskupów dla Europy, nr 1).


Czytaj!
Mk 11,20-25

[Jezus] przechodząc rano, zobaczył drzewo figowe uschnięte od korzenia. Piotr przypomniał sobie wypowiedziane o nim słowa i rzekł: „Rabbi, patrz, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło". Jezus im powiedział: „Miejcie wiarę w Boga! Zapewniam was: Jeśli ktoś powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, a nie będzie powątpiewał w sercu, lecz wierzył, że to, co mówi, spełni się, to tak mu się stanie. Dlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to wam się stanie. A kiedy przystępujecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby również wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wasze przewinienia”.


Rozważ!

Jezus zachęcał do życia i modlitwy pełnej wiary. Przy różnych okazjach wskazywał na wartość wiary i jej znaczenie, np. przy uzdrowieniach (por. Mk 5,34; 9,23; 10,52). Przestrzegał też uczniów przed utratą wiary czy małością ujawniającą się w różnych sytuacjach, np. przy nadmiernej trosce o dobra doczesne. Jezus uznaje, że są to sprawy, o które „zabiegają poganie” (Mt 6,32). Podobny brak wiary ujawni się w sytuacji burzy na jeziorze, gdy Jezus w sytuacji grożącego wszystkim niebezpieczeństwa wyrzuca uczniom brak zaufania w Jego moc: „Ludzie słabej wiary, czemu się boicie?” (Mt 8,26) oraz w sytuacji indywidualnej próby wiary Piotra, który chciał naśladować Jezusa chodzącego po wodzie: „Człowieku małej wiary! Dlaczego zwątpiłeś?” (Mt 14,31). Także niezrozumienie znaczenia cudu rozmnożenia chleba i zbytnia troska o pożywienie spotkały się z ostrą reakcją Jezusa: „Ludzie małej wiary! Dlaczego rozmawiacie między sobą o tym, że nie macie chleba? Dlaczego wciąż nie rozumiecie” (Mt 16,8n).

Te kilka scen zapisanych u wszystkich synoptyków, mimo niewielkich różnic w sformułowaniach, zawierają zastrzeżenie co do braku czy małej wiary uczniów (por. Mk 4,40; Mt 8,26; Łk 8,25).

Człowiek, żeby nie wpadł w sidła materializmu i ateizmu, potrzebuje podstawowej katechezy o Bogu. W Ewangelii Marka w rozdziałach 10, 11, 12 i 14, znajdują się cztery wzmianki o Bogu, które rozwijają starotestamentalne tematy biblijne i stanowią kontekst rozważanej perykopy.

W rozdziale 10. Jezus mówi do bogatego młodzieńca: „Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg” (Mk 10,18). Objawia się w ten sposób obraz Boga Jedynego i Dobrego. Dobroć Boga – to jedyne dobro, w które trzeba wierzyć i miłować „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30). Ten sam Bóg „namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Szedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła, bo Bóg był z Nim” (Dz 10,38).

W opowiadaniu o drzewie figowym jest wyraźna zachęta: „Miejcie wiarę w Boga!” (Mk 11,22). Bóg jest Wierny, a zatem zasługuje na wiarę i zaufanie, zasługuje, by całkowicie zdać się na Niego. Nie można też zagubić właściwego obrazu Boga jako Ojca, który „jest w niebie, [i] przebaczył wasze przewinienia (Mk 11,25). Na modlitwie człowiek przekonuje się, że Bóg nie tylko jest Wierny, ale i Wszechmocny. On, zgodnie ze swoją wolą, wysłucha każdej modlitwy, jeśli człowiek zwraca się do Niego z wiarą i czystym sercem (Mk 11,24).

Inny przykład nowego odczytania starotestamentalnego obrazu Boga znajdujemy w następnym rozdziale. Jest to nowa interpretacja pierwszego przykazania. Stary Testament wiedział, że nie ma innego Boga: „Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym” (Pwt 6,4-5); wiedział też, że „miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary” (Mk 12,33). Dopiero jednak Nowy Testament ujawnił tajemnicę, że Bóg jest Miłością (1 J 4,8; por. J 3,16; 5,20; 10,17; 15,9; 17,26). Oto szczyt Objawienia Bożego, stąd zachęta: „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8). Prawdziwa „wiara wyraża się w miłości” (Ga 5,6). Bóg, chce więc w nas działać nie na nasz sposób, ale wedle swego zamysłu miłości (Ef 1,4-5).

Dopełnieniem i klamrą spinającą biblijne obrazy Boga jest obraz Boga Ojca, do którego modli się Jezus: „Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode Mnie! Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty” (Mk 14,36). W obliczu tajemnicy paschalnej Jezus znów uczy modlitwy pełnej wiary i objawia prawdziwe oblicze Boga (Martini, Być z Jezusem, 22-25).

Kim jest Bóg, w którego trzeba wierzyć i Jego obraz nosić w swoim sercu?

Jest Bogiem, dla którego wszystko jest możliwe – Bogiem Jedynym, Dobrym, Wiernym, Wszechmocnym i Ojcem, który jest w niebie, przebaczył [nasze] przewinienia, bo jest„bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).

Grzech podzielonego serca (niewiary) jest odwróceniem się od prawdziwego Boga. Psalmista więc ostrzega: „Nierozumny myśli sobie: Nie ma Boga!” (Ps 53,2). A ON przecież jest zazdrosny o swój lud: „Tak mówi PAN Zastępów: Rozpaliłem się wielką, zazdrosną miłością do Syjonu, wielką żarliwością zapałałem do niego” (Za 8,2). Bóg, będąc Bogiem jedynym, nie może dopuścić do tego, by ktokolwiek uwłaczał Jego świętości – nie znosi istnienia żadnych bożków (por. Wj 34,14; Joz 24,19n; 1 Krl 14,22; 1 Kor 10,22; Hbr 10,26n).

Prawdziwy obraz Boga skłania do pogłębionej refleksji:

· Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu?

· Czy wiem, komu zawierzyłem (2 Tm 1,12)?

· Czy potrafimy prosić: „[Panie], wzmocnij naszą wiarę!” (Łk 17,5)? Jaka jest nasza modlitwa w momentach próby?


Módl się!

Panie, Ty znasz nasze życie, nasze próby i niebezpieczeństwa, w których żyjemy. Otwórz nasze oczy, byśmy poznali Twoją łaskę i byśmy odkryli to, co godzi w naszą nadzieję.

Udziel nam łaski rozpoznawania dróg przeciwnika w naszym życiu, byśmy go nie lekceważyli, lecz pozostawali czujni, byśmy umieli się ubezpieczyć i mogli odważnie walczyć, i ostatecznie zwyciężyć, trwając w wierze.

kard. C.M. Martini


Żyj Słowem!

W ostaniem czasie opublikowano wiele katechizmów i kompendiów wiary, będących „pewnego rodzaju vademecum, które pozwoli osobom wierzącym i niewierzącym objąć jednym rzutem oka całą panoramę wiary katolickiej” (Benedykt XVI, Motu proprio w celu zatwierdzenia i opublikowania Kompendium KKK, 2). Sięgnij, po którąś z tych pomocy, by poczytać i rozwiać swoje wątpliwości czy braki w wierze!

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14047863

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu