Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Świadectwo - kościół św. Marcina

2013-03-13

News
Kościół św. Marcina, męczennika rzymskiego, wybudowano na fundamencie rzymskiego domu rodziny Equiti, stąd titulus Equitii. Papież Sylwester I (+335) wzniósł najpierw oratorium dla wspólnoty chrześcijan, a Symmach na przełomie V i VI w. nową świątynię. Kościół dedykowano św. Marcinowi z Tours, ale zachowano też tytuł papieża Sylwestra, który jest jego pierwszym fundatorem. I. INTERPRETACJA PISMA
Wj 32, 7-14; Ps 106 (105); J 5, 31-47

Od kilku dni czytamy piąty rozdział Ewangelii Jana. Dziś końcowy fragment wskazujący na świadectwo o Jezusie oraz źródło i skutki niewiary ludu. Potrzeba świadectwa jest dziś powszechna. Trzeba pamiętać, że "świadek" (gr. martys) znaczy tyle samo co "męczennik". Nowy Testament mówi o Chrystusie jako Męczenniku (Ap 1, 5; 3, 14) i o ludziach jako męczennikach za wiarę w Chrystusa (Dz 22, 20; Ap 2, 13; 17, 6). W Ewangelii Jezus przywołuje świadectwo Jana Chrzciciela, które nie jest wystarczające. Świadectwo o Chrystusie pochodzi od samego Ojca - Najwyższego Autorytetu "(...) i to świadectwo jest prawdziwe" (5, 32).

Świadectwo ludzi jest potrzebne nam, gdyż utwierdza naszą wiarę. Papież Paweł VI stwierdził, że do dawania świadectwa o Chrystusie "powołani są wszyscy chrześcijanie, którzy z tej racji mogą być prawdziwymi głosicielami Ewangelii" (EN 21). Nie ma ewangelizacji czy nowej ewangelizacji bez świadectwa słowem i czynem w imieniu Jezusa. "Przyjmujecie każdego - wyrzuca Jezus Żydom - jeśli wystąpi we własnym imieniu. Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga" (5, 43n). Dziś tyle subiektywizmu i relatywizmu w wierze. Prawdziwe świadectwo opiera się na imieniu Boga, wypływa z miłości do Niego.

Jakże potrzeba dziś radosnych świadków wiary, czasem wystarczy "milczące świadectwo" wierności i pokory równie "mocnym i skutecznym" (EN 21), a nade wszystko "przez świadectwo potwierdzone życiem" (EN 41).

Warto dziś pytać o naszą gotowość do dawania świadectwa:
* Jak świadczyć życiem? A czy jesteśmy gotowi na maryts aż po cierpienie i upokorzenie?
* Piotr Apostoł wskazał na potrzebę czystego i szlachetnego życia chrześcijan, by na jego widok "nawet ci, którzy nie wierzą słowu... bez słowa byli pozyskani" (1 P 3, 1). Jak pozyskać oddalonych, ochrzczonych, a niewierzących i niepraktykujących?
* Co Listy Pawła i Jana mówi o świadectwie poprzez postawy religijne czy moralne (por. 1 Tm 3, 7; Tt 1, 13; 1 J 5, 9a; 3 J 12)?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Popularne żywoty podają, że Marcin urodził się w 316 r. w Sabrarii, w rzymskiej prowincji Pannonii (dzisiejsze Węgry). Na terenie Lombardii w Pawii pobierał nauki, został jednak żołnierzem cesarskim (zgodnie z wolą ojca), stąd w ikonografii spotykamy go na koniu i zbroi, gdy odcina połę swego płaszcza, by nakryć zziębniętego żebraka. Następnej nocy ma wizję: Chrystus objawia mu się odziany w połowę swego płaszcza... Zdarzenie miało miejsce w Amiens we Francji. Tam przyjmuje chrzest, w 40 roku życia opuszcza armię i staje się uczniem biskupa Hilarego w Poitiers. W Galli zakłada dwa klasztory, podejmuje walkę z arianami, a w 371 r. zostaje wybrany na biskupa Tours. Żyje nadal jako ubogi pustelnik. Sulpicjusz Sewer, biograf św. Marcina, potwierdza, iż sam był świadkiem wielu cudów dokonanych za jego przyczyną. Dożył - jak na owe czasy - sędziwego wielu 81 lat. Zmarł 11 listopada 397 r. i został pochowany w Tours. Jego sława szybko rozchodzi się na cały Kościół Zachodni (R. Lejeune, Św. Marcin z Tours - wielki ewangelizator, "Vox Domini" 9/10/1997, 2-4).

W Rzymie jest aż siedem kościołów, które obrały sobie św. Marcina za patrona. Jednym z nich jest właśnie starożytny kościół stacyjny. Istotnym powodem wyboru tego właśnie patronatu jest fakt, że w tym kościele spalono heretyckie księgi arian, potępionych na soborze w Nicei w 325 r. Jeden z fresków, po lewej stronie od wejścia, przedstawia historyczne spotkanie przed soborem, w którym uczestniczyli zarówno cesarz Konstantyn, jak i papież Sylwester I.

III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Kościół ss. Silvestro e Martino ai Monti jest obecnie kościołem tytularnym metropolity warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza. Kardynał, uczestniczący właśnie w konklawe, przez lata przewodził Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski. Jest biskupem wyczulonym na sprawy ewangelizacji i katechizacji. Podczas ostatniego Synodu Biskupów zwracał uwagę na poszerzone rozumienie terminu "ewangelizacja" oraz potrzebę świadectwa świętości ludzi świeckich we wspólnotach kościelnych: Świętość jest podstawą świadectwa, a ono z kolei podstawą nowej ewangelizacji. Trzeba pokazywać, że bycie chrześcijaninem jest czymś pięknym. Łacińskie słowo „pulchritudine” oznaczające piękno bardzo często padało na sali synodalnej. Chodzi o to, aby wprowadzając Ewangelię w kulturę nieustannie odkrywać transcendentalną triadę: Dobra, Prawdy i Piękna. Pokazywać także przykładem swojego życia, że Ewangelia nie jest czymś siermiężnym i trudnym, pełnym nakazów i zakazów, lecz piękną drogą, którą wskazuje Pan Jezus tym wszystkim, którzy ją przyjęli.

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14049055

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu