Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Jakie imię nosi Bóg?

2012-06-06

News

Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

- analiza i interpretacja treści zawartych w katechizmie i Piśmie Św.
- budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym,
- odkrywanie wartościowości YouCatu,
- kształtowanie w sobie postawy wierności i posłuszeństwa wobec Boga,
- kształtowanie motywacji do uczenia się


Treści nauczania - wymagania szczegółowe
:

Wiedza: - wyjaśnienie znaczenia imienia Boga: JAHWE – JESTEM, KTÓRY JESTEM - uczeń potrafi wyjaśnić biblijną perykopę o objawieniu się Boga w krzaku gorejącym - uczeń na podstawie perykopy i przywołanych treści wie jak kształtować wiarę - potrafi ukazać wzór posłuszeństwa i wierności Bogu (Mojżesz) - uczeń wie że każdy musi przyjąć swoja wiarę indywidualnie i ją przeżyć

Umiejętności:

- uczeń pamięta treść analizowanego fragmentu z Pisma Św.
- uczeń potrafi odszukać wskazaną sygnaturkę w Piśmie Św.
- po katechezie uczeń podejmuje refleksje nad swoją wiarą
- potrafi powiedzieć wyrażenie jakim posłużył się Bóg do podania swego imienia Mojżeszowi
- uczeń wie jakie znaczenie miało, poznanie czyjegoś imienia

Środki dydaktyczne: tablica, kreda, YouCat, Pismo Święte, czyste kartki, xero: YouCat 31, 359 ; Wj 3,1-15

Przebieg katechezy:

Lp

TREŚĆ

METODY

1.

Modlitwa - „Ojcze nasz…”

Modlitwa

2.

Przeczytanie listy z dziennika i zapoznanie się z uczniami

Sprawdzenie obecności

3.

- O czym była mowa na ostatniej katechezie?

Odpytywanie uczniów z ostatnich katechez

Pogadanka

4.

Wprowadzenie w katechezę: podjęcie próby scharakteryzowania Boga. Postawienie pytania, stanowiącego jednocześnie problem katechezy: czy podana charakterystyka Boga wyraża naszą wiarę, czy tajemnicę Boga, który posiada takie cechy jakie wymienili uczniowie. Jakim jest Bóg w którego wierzymy?

Pogadanka

5.

Temat: Jakie imię nosi Bóg?

Zapisanie tematu

6.

Spróbujmy sobie wyjaśnić tajemnicę Boga, wyjaśnić imię Boże w oparciu o źródło wiary – Boże objawienie

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A On powiedział: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

Czytanie fragmentu Starego Testamentu [Wj 3, 1-15]

załącznik 1

7.

Księga Wyjścia mówi, że zanim na ziemię spadły plagi, Mojżesz, jeden z żydowskich emigrantów w Egipcie, został zaproszony przez Boga na pustynię w kraju Madian, gdzie Stwórca objawił mu się w krzaku, który „płoną, ale się nie spalał”. W tym wydarzeniu również na prośbę/żądanie Mojżesza, Bóg objawia mu swoje imię: JESTEM, KTÓRY JESTEM.

Proszę abyście skoncentrowali się wyłącznie na podaniu w oparciu o przeczytany tekst charakterystyki Boga. Wypiszcie przymioty Boga, które On sam objawia ludziom przez Mojżesza.

Praca w grupach

8.

Podsumowując naszą pracę w grupach – wyjaśnienie Bożego imienia JESTEM, KTÓRY JESTEM, - prezentacja grup; chciejmy jeszcze sięgnąć do katechizmu który jest adresowany szczególnie do Was - ludzi młodych. Co na temat Imienia Boga mówi nam YouCat w pkt 31 i 359?

31: Bóg chce aby zwracano się do niego po imieniu, chce być znany jako ktoś rzeczywisty i działający, jednakże pragnie pozostać „ukrytą tajemnicą”. Dlaczego nie wymawiano Imienia Bożego w Izraelu?

359: Bóg przez objawienie swojego imienia pozwala człowiekowi zbliżyć się do siebie. Czy objawienie przez Boga swego imienia jest tylko wydarzeniem historycznym, czy raczej uświadamia nam znaczenie tego imienia w naszym życiu? Czy imię Boga posiada znaczenie osobiście dla mnie?

Praca z tekstem

załącznik 2 i 3

9.

Jakie imię nosi Bóg? Nie męskie, nie żeńskie, nie brzmi swojsko jak Michał czy Kasia. Bóg powtarza je trzy razy. I tu zaczynają się schody. Za pierwszym razem używa czasownika, który w zależności od języka i tłumacza przekładany bywał jako „Jestem, który jestem”, „Jestem, który jest”, „Będę, który będę”. Za drugim jest podobnie, za trzecim - jedni tłumaczą „Jest”, inni „Pan”. Jestem pewien, że gdyby dziś w Ziemi Świętej objawił się Bóg, z pewnością otoczyłby by Go zaraz wianuszek turystów z kamerami i aparatami, którzy zamiast upaść na kolana, mówić, słuchać, dbaliby przede wszystkim o to, by nie zadrżała im ręka i wszystko ładnie udało się sfilmować.

Podsumowanie

10.

Uczniowie na zadanie domowe mają odnaleźć znaczenie swojego imienia, posługując się leksykonami imion, martyrologium, innymi pomocami. W zadaniu nie powinno zabraknąć zadań jakie stoją przed uczniem w związku z imieniem jakie noszą.

Zadanie domowe

11.

Wierzę w Ciebie….

Modlitwa

 

al. Paweł Czernichowski
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14047735

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu