Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Czy Bóg stworzył świat w 6 dni? Kim jest w tym świecie człowiek?

2014-02-26

News

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

-analiza i interpretacja treści zawartych w Piśmie Świętym i KKK dla młodych „Youcat”.
-zapoznanie uczniów z nauką KK nt. stworzenia świata i godności człowieka.
-odkrywanie wartości egzegetycznej „Youcatu”.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

-uczeń zna tzw. „pierwszy opis stworzenia świata” jego formę literacką i płynące z niego treści.
-uczeń wie o literackiej formie Rdz 1-11 i wie, w jaki sposób należy interpretować te fragment Pisma Świętego.
-uczeń wie, że człowiek jest kimś wyjątkowym wśród innych stworzeń i jest stworzony przez Pana Boga z miłości.

Umiejętności:

-uczeń potrafi wskazać znaczenie poszczególnych słów w omawianym fragmencie Biblii.
-uczeń potrafi pracować z Pismem Świętym.
-uczeń potrafi samodzielnie powiedzieć na czym polega podobieństwo człowieka do Boga i jaka godność się z tym wiąże.

Formy organizacji zajęć: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody dydaktyczne: pogadanka, wykład, rozmowa kierowana, praca z tekstem Pisma Świętego, wypełnianie formularza, oglądanie filmu

Środki dydaktyczne: Youcat 46-48, 56-59; Pismo Święte Rdz 1,1-2,4a, Psalm 8, płyta z filmem „3 minute catechism”, formularz do wypełnienia, wg wzoru zamieszczonego w treści katechezy.

 Schemat zajęć

Wprowadzenie:

Modlitwa na rozpoczęcie: Skład Apostolski

Krótka pogadanka z uczniami: co Pismo Święte mówi o stworzeniu świata?

Katecheta tłumaczy uczniom, że pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju nie stanowi historii w sensie ścisłym, tak jak rozumieją historię współcześni ludzie – jako szczegółowy zapis, relacja krok po kroku z jakiegoś wydarzenia.

Początek Księgi Rodzaju (opis stworzenia świata) jest pełen symboli, przez które natchniony przez Boga autor chce nam przekazać bardzo ważne prawdy dla naszego życia.

Początków świata nie widział żaden człowiek, tak więc tekst, który przed chwilą czytaliśmy nie jest szczegółową relacją krok po kroku z tego jak Pan Bóg stworzył świat. Nie jest to też podręcznik wiedzy kosmologicznej, ani podręcznik biologi czy fizyki.

Czym zatem są te pierwsze rozdziały Pisma Świętego?

Świadectwo z Pisma Świętego: Rozdajemy kartki z fragmentem Księgi Rodzaju 1,1-2,4a. Puszczamy z płyty ww. fragment (lektor) – uczniowie śledzą tekst na kartkach.

Aktywizacja: Uczniowie w grupach wypisują czego Pan Bóg dokonał w poszczególnych dniach stworzenia, według podanego schematu:

źródło schematu: http://www.biblia-orygenes.org/2011/07/o-stworzeniu-swiata_15.html 

Omówienie pracy uczniów i dyskusja nt. charakterystycznych cech omawianego fragmentu:

-tytuł i zakończenie
-3 dni stwarzania poszczególnych przestrzeni; 3 dni wypełniania tych przestrzeni – strofy
-powtarzający się refren: I widział Bóg, że były dobre – refren.

Puenta: 

Co to wam przypomina? Tytuł, zakończenie, strofy, refren? Odp. Pieśń, Hymn

Pierwsze dwa rozdziały, czyli „Opis stworzenia świata”, są Hymnem pochwalnym na cześć Boga.

Autor natchniony chce nam pokazać, że:
-wszystko, cały świat i wszystkie stworzenia są dziełem Boga – człowiek, mrówka drzewa, słońce, morza, kamienie, ptaki, słonie, wszystkie planety, stokrotki, cały wszechświat – wszystko dosłownie wszystko,
-wszystko co Bóg stworzył jest dobre; nie ma na świecie nic co było by stworzone jako złe,
-wszystko to zostało stworzone dla chwały Bożej, stąd Hymn, którym autor natchniony chwali Pana Boga, że tak pięknie i cudownie stworzył wszechświat.
-człowiek, tak samo jak inne stworzenia jest dziełem Boga - Stwórcy, ale jest całkowicie inny niż inne stworzenia jest „koroną stworzenia”; jest centrum wszechświata.
-człowiek powinien szanować inne stworzenia; „czynić sobie poddanym” oznacza, że człowiek jest ponad całym stworzeniem, nie ma on być jakimś bezdusznym tyranem, który całe stworzenie brutalnie zmusza aby mu służyło; ma być raczej jego roztropnym zarządcą i opiekunem.

Aktywizacja:

Pismo Święte mówi nam, że człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo Boże” (rozmowa kierowana)

Co to jest obraz (hebr. selem)? (pogadanka) – za pomocą obrazu malarz, fotograf chce oddać jakąś rzeczywistość; piękny pejzaż, zachód słońca itp. Ten obraz/fotografia nie jest jednak tym krajobrazem. Jest czymś co przypomina nam o tym krajobrazie i o twórcy tego obrazu/fotografii. Termin selem oznacza również obraz reprezentujący osobę, którą wyobraża. Dla przykładu – król Mezopotamii był obrazem, który reprezentował bożka Marduka.

A co oznacza słowo „podobieństwo” (hebr. demut)? (pogadanka) - coś jest podobne, ale jednak nie takie samo. Słowo to pokazuje też, że nie chodzi tutaj o podobieństwo materialne, fizyczne, ani też o podobieństwo czysto duchowe.

Puenta:

Człowiek nosi więc w sobie „obraz Boży”, jest tym obrazem – w jakiś stopniu jest podobny do Boga, ale sam nie jest Bogiem. To podobieństwo do Boga pokazuje wyjątkową godność każdego człowieka. Człowiek jest reprezentantem Boga na ziemi i w Jego imieniu ma „panować” nad wszystkimi stworzeniami. Wszystkie stworzenia Bóg stworzył dla człowieka, tylko człowieka Bóg chciał dla niego samego.

Świadectwo Youcatu:

Uczniowie zapoznają się z pkt 46-48 i 56-59 i starają się odpowiedzieć co jeszcze stanowi o wyjątkowości człowieka oraz po co Pan Bóg stworzył wszechświat?

Piękno Wszechświata ukazuję chwałę, piękno, dobroć, moc i miłość Pana Boga, świat jest stworzony aby chwalił Boga.

Człowiek jako jedyne stworzenie potrafi nawiązać relację ze swoim Stwórcą, potrafi pokochać Boga.

Świadectwo z Pisma Świętego:

Czytamy tekst Psalmu 8 zwracając uwagę na 2 fragmenty:

zastanawiamy się wspólnie nad wyjątkowością i godnością człowieka „kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego, uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś”.

„o Panie nasz Panie jak przedziwne jest twoje imię na całej ziemi” - całe stworzenie nosi ślad swego Stwórcy i można z niego z pewnością poznać jego Stwórcę, ale tym tematem zajmiemy się na następnej katechezie.

Nowe Życie / Pogłębienie wiary:

Film - 3 minutowa katecheza z serii „3 minute catechism” , która przedstawia w skrócie wiarę katolicką w stworzenie świata oraz konfrontuje ją z teorią ewolucji , pokazując, że nie ma między nimi sprzeczności – co jest doskonałym wprowadzaniem do następnej katechezy.

Modlitwa na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

al. Wojciech Cholewa
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048928

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu