Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

VII Niedziela zwykła - 23.02.2014

2014-02-20

News
W kazaniu na Górze Jezus komentuje biblijne nakazy Prawa. Objaśnia Dekalog, prawo odwetu, przykazanie miłości. Znów słyszymy słowa Mistrza: "Słyszeliście, że powiedziano... A Ja wam mówię...". Tylko On może ukazać istotę Prawa, które wychowuje i kształtuje nasze życie. Dobrze zrozumiał to Apostoł Paweł, gdy wyznał: "Przecież całe Prawo zawiera się w jednym nakazie: Miłuj bliźniego jak siebie samego! Miłość jest zatem syntezą Prawa.

CZYTAJ!
Mt 5, 38-48

Jezus nauczał: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.


ROZWAŻ!


Jezus zachęcał uczniów do wypełniania i nauczania wszystkich przykazań Bożych. Przekonywał, że: "Kto je wypełnia i naucza wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim" (Mt 5, 19). Sam Mistrz został poddany egzaminowi z znajomości przykazań. Pewnego razu znawca Prawa zapytał Go: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najważniejsze?" (Mt 22, 36). On odpowiedział: "Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy" (22, 37-40). Miłość jest więc syntezą Prawa, jest syntezą całego Pisma Świętego, bo "Bóg jest Miłością" (1 J 4, 16).

Co to znaczy konkretnie? Jak przełożyć słowa na życie, ukazać sens najważniejszego (nowego) przykazania? Nauczyciel wybiera dwa przykłady: znane w starożytności prawo odwetu i trudny nakaz miłości [każdego] bliźniego. Znów powtarza się rytmika rabiniczna, która pomaga zapamiętać i utrwalić: "Słyszeliście, że powiedziano... A Ja wam mówię...". Jezus przypomina znane nakazy i wyjaśnia ich znaczenie! On jest pierwszym znawcą Prawa Bożego, znawcą Pisma Świętego. On nie znosi (nie zmienia) prawa ("(...) ani jednej litery, ani jednej kreski"), ale "wszystko" wypełnia. Okazuje się Pierwszym i Wielkim Nauczycielem Królestwa Bożego! Gdyż On pierwszy "wypełnia i naucza wypełniać".

Jezus uzasadniał potrzebę odstąpienia od zemsty (odwetu) oraz potrzebę miłości i modlitwy za nieprzyjaciół dwoma argumentami:

- pierwszy ma charakter religijny. Jest to wezwanie do naśladowania Boga, który jest cierpliwy i miłosierny, a Jego miłość dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątków. Uczniowi Chrystusa nie wolno więc odpowiedzieć nienawiścią na nienawiść (Łk 6, 28; Rz 12, 14. 21; 1 P 3, 9), ma jednak prawo do godnej obrony (J 18, 23), do nazywania ("po imieniu") i zwalczania zła w świecie;

- drugi argument ma charakter społeczny i wychowawczy. Zło trzeba nazwać złem, dobro - dobrem. Nie można pozwolić na dowolne zadawanie gwałtu i zemstę nieproporcjonalną do krzywdy. W ogóle uczniowi Chrystusa obca musi być wszelka zemsta (1 P 2, 21-23; 3, 14. 18). Konieczne jest dążenie do nawrócenia bliźniego, nawet za cenę rezygnacji ze swoich praw i pragnienie dobra drugiej osoby, również nieprzyjaciół (5, 44). Pokazał to Jezus na krzyżu, ojciec Maksymilian w obozie Auschwitz, ks. Jerzy Popiełuszko wobec swoich oprawców, jego Mama Marianna wobec osądzonych UB-eków, papież Jan Paweł II w więzieniu wobec Ali Agcy. W miłości bliźniego nie można stosować reguł handlowych, czyli miłować tylko tych, którzy są godni naszej miłości lub sobie na nią zasłużyli: "Czy i poganie tak nie postępują?" (5, 46n).

Wypełnić najważniejsze przykazanie - to odpłacić dobrem za zło, miłością za nienawiść, zaniechać odwetu (zemsty), pomodlić się za prześladowców, przebaczyć "bez reszty". Odpłacić dobrem za zło jest miarą dojrzałości ucznia Chrystusa, wyrazem godności dziecka Ojca, który jest w niebie.

To jest Ewangelia - to jest radosna i dobra Nowina: Zaniechałem odwetu (zemsty), przebaczyłem oprawcy, pomodliłem się za prześladowców...! W tym "podobni jesteśmy" (gr. teleioi - "dojrzali, doskonali"; Mt 5, 48; por. 1 Kor 14, 20; Kol 4, 12; Jk 1, 4) do Ojca, który jest w niebie!

Błogosławiony Jan Paweł II nie mógł osobiście wygłosić jednej z piękniejszych swoich homilii o miłości Boga i bliźniego na lotnisku w Gliwicach - 15 czerwca 1999 r. (odczytał ją Nuncjusz Apostolski, abp J. Kowalczyk). Kiedy "mioł przyjechać, a nie przyjechoł!" liturgii przewodniczył kard. Adam Maida, arcybiskup Detroit. Po latach wspominał, że nad swoim łóżkiem przechowuje do dziś zdjęcie z tego spotkania! Stale pamięta ten rozmodlony tłum wiernych i (nie wygłoszone) słowa Papieża. "Prawda o Bogu, który jest miłością, stanowi jakby syntezę i równocześnie szczyt wszystkiego, co Bóg nam objawił o sobie, co nam powiedział przez Prorokowi i przez Chrystusa o tym, kim jest (...). Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów. Miłość do człowieka to pragnienie prawdziwego dobra dla każdego. To troska także o to, by zabezpieczyć to dobro i odsunąć wszelkie formy zła i niesprawiedliwości (...). Bez wielkiej i prawdziwej Miłości nie ma domu dla człowieka. Choćby osiągnął wielkie sukcesy w dziedzinie materialnej, bez niej byłby skazany na życie pozbawione prawdziwego sensu (...). Niech Bóg, który jest miłością, będzie światłem waszego życia na dzisiaj i na czasy, które nadchodzą. Niech będzie światłem dla całej naszej Ojczyzny. Budujcie przyszłość godną człowieka i jego powołania" (zob. Przemówienie - Gliwice, 15.06.1999 r.).

W świetle świadectwa Jana Pawła II warto pytać:
  • Co to oznacza "kochać jak Ojciec, który jest w niebie" - być dojrzałym w wierze i miłości?
  • Jak naśladować Jezusa - Nauczyciela, który zachęca, by "wypełniać i uczyć wypełniać Prawo"?
  • Jak rozumiemy słowa Papieża: "Bez wielkiej i prawdziwej Miłości nie ma domu dla człowieka"?


MÓDL SIĘ!

"Ojciec was miłuje!" - przekonywał młodych bł. Jan Paweł II. Tak, to jest samo centrum Ewangelii. Nowe przykazanie - przykazanie miłości Boga i bliźniego. "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1 J 4, 16). Prosimy Cię Panie, pomóż nam wypełniać i uczyć wypełniać to pierwsze i najważniejsze przykazanie. Pomóż nam wiedzieć w każdym napotkanym człowieku brata, siostrę, bliźniego, przyjaciela. Oby "miłość była kochana"! (św. Franciszek).   


ŻYJ SŁOWEM!

Odrzucenie prawa odwetu i przyjęcie przykazania miłości bliźniego, a w tym nieprzyjaciół wzywa do konkretnych gestów przebaczenia i modlitwy za naszych prześladowców.

ks. Jan Kochel


fot. www.jp2.doc.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449881

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu