Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3.05.2014

2014-04-26

News
Ikona Matki Bożej z Jasnej Góry przekonuje i przyciąga swoją prostotą i pięknem. Maryja jest nam Królową dlatego, że jest Matką - Matką troskliwą i bolejącą wraz/nad swoimi dziećmi. Z krzyża otrzymaliśmy testament Jej Syna, który jest dla nas pilnym zobowiązaniem: Przyjąć Matkę do siebie


CZYTAJ!
J 19,25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.ROZWAŻ!

Krótkie świadectwo Jezusa z krzyża - przekazane przez Umiłowanego Ucznia - zazwyczaj dzieli się na siedem części: wstęp (w. 19, 16b-18), zapis o Jezusie jako Królu (w. 19-22), podział szat Jezusa (w. 23-24), Matka i uczeń (25-27), pragnienie Jezusa (w. 28-30), krew i woda wypływające z boku Jezusa (w. 31-37), zakończenie (w. 38-42). Miejsce centralne zajmuje testament: przekazanie Niewieście (Matce) - ucznia (syna) oraz synowi (uczniowi) - Matki (Niewiasty).

Świadkami ostatniej woli są cztery kobiety (wierzące), jak i czterej żołnierze (niewierzący). Jest też setnik (poganin), który uwierzył i uczeń (umiłowany), który wytrwał. Dwie kobiety są połączone więzami pokrewieństwa - Matka Jezusa i jej siostra, a dwie inne - są obecne przy pustym grobie. Wszystkie one noszą to samo imię: Maria - Matka Jezusa, Maria - matka Jakuba i Józefa, Maria Magdalena, Maria - matka synów Zebedeusza (por. Mk 15, 40; Mt 27, 56; Łk 24, 10). Wszystkie odegrały znaczącą rolę w historii zbawienia. Czterej ewangeliści podkreślają wyjątkową rolę Marii Magdaleny. Marię, matkę Jakuba, Józefa, Szymona i Judy znamy jako matkę "braci/kuzynów" Jezusa, późniejszych biskupów Kościoła Jerozolimskiego. Maria Kleofasa u Jana wg Hegezypa (ok. 150 r.) była z kolei krewną ze strony Józefa. Kleofas był prawdopodobnie bratem Józefa, oblubieńca Maryi (zob. Euzebiusz, Historia Eccl. 3, 11 i 32, 1-5).

Imię aram. Mirjam oznacza "wywyższona". Szczególnym rodzajem wywyższenia jest bycie świadkiem wypełnienia się woli Boga - wypełnienia się Pism (obietnicy).

Imię ucznia jest zagadkowe i tajemnicze - "ten, którego [Jezus] miłował" (13, 23). Umiłowany (gr. egapa) to również "wywyższony". Uczeń ten otrzymał dar rozeznawania tajemnic Bożych. W czwartej Ewangelii to on stale towarzyszy Piotrowi, pomaga mu poznać myśl Jezusa (13, 23-26), wejść na dziedziniec arcykapłana (18, 15-16), przybyć do grobu, zobaczyć i uwierzyć (20, 8-9), a ostatecznie poznać, że "to jest Pan" (21, 7). Mistrz przewidział dla "umiłowanego ucznia" specjalną misję (gr. menein - "trwać w [Panu]" J 21, 21-23; por. 1 Kor 15, 6; Flp 1, 25).

Być uczniem umiłowanym to znaczy być wywyższonym, przyjętym do rodziny Jezusa. Przyjąć zaś Maryję za Matkę, pełnić wolę Jej Syna, to zawierzyć zapewnieniu Jezusa: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn" (Łk 8, 21).

"Testament z krzyża stanowi potwierdzenie oraz wolę zachowania i ocalenia pozycji Syna i godności macierzyńskiej Maryi, a równocześnie jest szczytowym momentem objawienia rzeczywistości synostwa Bożego" - przekonuje autor komentarza do czwartej Ewangelii (S. Mędala, Ewangelia wg św. Jana, NKB NT IV/2, 245).

Testament z krzyża jest nam dany i zadany. Uwierzyć w Syna Bożego i uznać godność Matki. Być uczniem - być synem - być dojrzałym chrześcijaninem to znaczy uwierzyć sercem! "Jeśli więc ustami swymi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz... - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia (Rz 10, 9n).

Oto najlepszy komentarz do słów Ewangelii; "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Wziąć do siebie Matkę Słowa, to znaczy uwierzyć sercem. A "uwierzyć sercem to znaczy przyjąć wewnętrznie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, uznać Go za najwyższą Prawdę i świadczyć o Nim całym swoim życiem" - przekonywał św. Jan Paweł II (zob. Orędzie noworoczne - 1 styczeń 1984 r.).

Postawa Maryi wzywa nas do poszukiwania odpowiedzi na kilka istotnych pytań:

  • Jakim jestem uczniem, a jakim jestem synem (Rz 8, 16)?
  • Jak bronię swojej wiary, dziedzictwa chrześcijańskiego, Kościoła mojej Matki?
  • Dlaczego we wspólnocie świętych Maryja zajmuje tak uprzywilejowaną pozycję? Czy Maryja może nam rzeczywiście pomóc? Czy należy modlić się do Maryi? - oto trzy pytania katechizmu dla młodych (por. Youcat nr 147-149).


MÓDL SIĘ!

Jestem, pamiętam, czuwam! - tak co wieczór na Jasnej Górze, przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny, powtarzamy jako synowie i córki naszego narodu wiernego Matce Kościołowi. Wypełniamy w ten sposób testament Jezusa - przyjmujemy Matkę do siebie, pogłębiamy wiarę naszą, wyznajemy sercem, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Chroń nas Pani Jasnogórska, bądź nam Matką i Królową, pomagaj żyć słowem Bożym i wprowadzać Je w czyn. Jestem, pamiętam, czuwam!


ŻYJ SŁOWEM!

Sięgnijmy do katechizmu Youcat - podzielmy się wiedzą (usta) i wiarą (serce) z bliskimi - bądźmy świadkami - uczniami Jezusa i Maryi!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487233

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu