Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość NMP Królowej Polski - 3.05.2014

2014-04-26

News
Ikona Matki Bożej z Jasnej Góry przekonuje i przyciąga swoją prostotą i pięknem. Maryja jest nam Królową dlatego, że jest Matką - Matką troskliwą i bolejącą wraz/nad swoimi dziećmi. Z krzyża otrzymaliśmy testament Jej Syna, który jest dla nas pilnym zobowiązaniem: Przyjąć Matkę do siebie


CZYTAJ!
J 19,25-27

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.ROZWAŻ!

Krótkie świadectwo Jezusa z krzyża - przekazane przez Umiłowanego Ucznia - zazwyczaj dzieli się na siedem części: wstęp (w. 19, 16b-18), zapis o Jezusie jako Królu (w. 19-22), podział szat Jezusa (w. 23-24), Matka i uczeń (25-27), pragnienie Jezusa (w. 28-30), krew i woda wypływające z boku Jezusa (w. 31-37), zakończenie (w. 38-42). Miejsce centralne zajmuje testament: przekazanie Niewieście (Matce) - ucznia (syna) oraz synowi (uczniowi) - Matki (Niewiasty).

Świadkami ostatniej woli są cztery kobiety (wierzące), jak i czterej żołnierze (niewierzący). Jest też setnik (poganin), który uwierzył i uczeń (umiłowany), który wytrwał. Dwie kobiety są połączone więzami pokrewieństwa - Matka Jezusa i jej siostra, a dwie inne - są obecne przy pustym grobie. Wszystkie one noszą to samo imię: Maria - Matka Jezusa, Maria - matka Jakuba i Józefa, Maria Magdalena, Maria - matka synów Zebedeusza (por. Mk 15, 40; Mt 27, 56; Łk 24, 10). Wszystkie odegrały znaczącą rolę w historii zbawienia. Czterej ewangeliści podkreślają wyjątkową rolę Marii Magdaleny. Marię, matkę Jakuba, Józefa, Szymona i Judy znamy jako matkę "braci/kuzynów" Jezusa, późniejszych biskupów Kościoła Jerozolimskiego. Maria Kleofasa u Jana wg Hegezypa (ok. 150 r.) była z kolei krewną ze strony Józefa. Kleofas był prawdopodobnie bratem Józefa, oblubieńca Maryi (zob. Euzebiusz, Historia Eccl. 3, 11 i 32, 1-5).

Imię aram. Mirjam oznacza "wywyższona". Szczególnym rodzajem wywyższenia jest bycie świadkiem wypełnienia się woli Boga - wypełnienia się Pism (obietnicy).

Imię ucznia jest zagadkowe i tajemnicze - "ten, którego [Jezus] miłował" (13, 23). Umiłowany (gr. egapa) to również "wywyższony". Uczeń ten otrzymał dar rozeznawania tajemnic Bożych. W czwartej Ewangelii to on stale towarzyszy Piotrowi, pomaga mu poznać myśl Jezusa (13, 23-26), wejść na dziedziniec arcykapłana (18, 15-16), przybyć do grobu, zobaczyć i uwierzyć (20, 8-9), a ostatecznie poznać, że "to jest Pan" (21, 7). Mistrz przewidział dla "umiłowanego ucznia" specjalną misję (gr. menein - "trwać w [Panu]" J 21, 21-23; por. 1 Kor 15, 6; Flp 1, 25).

Być uczniem umiłowanym to znaczy być wywyższonym, przyjętym do rodziny Jezusa. Przyjąć zaś Maryję za Matkę, pełnić wolę Jej Syna, to zawierzyć zapewnieniu Jezusa: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn" (Łk 8, 21).

"Testament z krzyża stanowi potwierdzenie oraz wolę zachowania i ocalenia pozycji Syna i godności macierzyńskiej Maryi, a równocześnie jest szczytowym momentem objawienia rzeczywistości synostwa Bożego" - przekonuje autor komentarza do czwartej Ewangelii (S. Mędala, Ewangelia wg św. Jana, NKB NT IV/2, 245).

Testament z krzyża jest nam dany i zadany. Uwierzyć w Syna Bożego i uznać godność Matki. Być uczniem - być synem - być dojrzałym chrześcijaninem to znaczy uwierzyć sercem! "Jeśli więc ustami swymi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz... - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia (Rz 10, 9n).

Oto najlepszy komentarz do słów Ewangelii; "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie". Wziąć do siebie Matkę Słowa, to znaczy uwierzyć sercem. A "uwierzyć sercem to znaczy przyjąć wewnętrznie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, uznać Go za najwyższą Prawdę i świadczyć o Nim całym swoim życiem" - przekonywał św. Jan Paweł II (zob. Orędzie noworoczne - 1 styczeń 1984 r.).

Postawa Maryi wzywa nas do poszukiwania odpowiedzi na kilka istotnych pytań:

  • Jakim jestem uczniem, a jakim jestem synem (Rz 8, 16)?
  • Jak bronię swojej wiary, dziedzictwa chrześcijańskiego, Kościoła mojej Matki?
  • Dlaczego we wspólnocie świętych Maryja zajmuje tak uprzywilejowaną pozycję? Czy Maryja może nam rzeczywiście pomóc? Czy należy modlić się do Maryi? - oto trzy pytania katechizmu dla młodych (por. Youcat nr 147-149).


MÓDL SIĘ!

Jestem, pamiętam, czuwam! - tak co wieczór na Jasnej Górze, przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny, powtarzamy jako synowie i córki naszego narodu wiernego Matce Kościołowi. Wypełniamy w ten sposób testament Jezusa - przyjmujemy Matkę do siebie, pogłębiamy wiarę naszą, wyznajemy sercem, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Chroń nas Pani Jasnogórska, bądź nam Matką i Królową, pomagaj żyć słowem Bożym i wprowadzać Je w czyn. Jestem, pamiętam, czuwam!


ŻYJ SŁOWEM!

Sięgnijmy do katechizmu Youcat - podzielmy się wiedzą (usta) i wiarą (serce) z bliskimi - bądźmy świadkami - uczniami Jezusa i Maryi!

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583421

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu