Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Boże Narodzenie

Święto św. Rodziny - 28.12.2014

2014-12-27

News
Pierwsza niedziela w oktawie Bożego Narodzenia obwieszcza Ewangelię rodziny. Ojcowie Synodu Biskupów przypomnieli, że "karmi [ona] również te nasiona, które mają jeszcze dojrzeć, oraz musi leczyć te drzewa, które uschły i potrzebują, by o nie zadbać" (Relatio synodi, Rzym, 18.10.2014)


CZYTAJ!
Łk 2, 22-40

Gdy upłynęły dni oczyszczenia [Maryi] według Prawa Mojżeszowego, przynieśli [Dziecię] do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.


ROZWAŻ!


"Ewangelie rodziny" obejmuje tajemnicę ofiarowania, świadectwo Symeona i Anny oraz zapowiedź powrotu do Nazaret, gdzie Dziecię Jezus rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim (w. 40). Wypełnia się obietnica zbawczego zamysłu Boga. On nie tylko stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, lecz ich także pobłogosławił, by byli płodni i się rozmnażali (Rdz 1, 27n). Dlatego "mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączą się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Darem płodnej miłości małżonków jest nowe życie - dziecko! Ono nadaje sens i żywotność rodzinie. Ono jest dane (darem) i zadane (tajemnicą).

Rodzice i dziecko to dwa słowa spinające - jak klamra - "Ewangelię rodziny". Greckie słowo gennao (od gignomai) znaczy "dać komuś istnienie, urodzić, zapoczątkować [nowe] życie". A słowo pais i jego zdrobnienie paidion oznacza dziecko płci męskiej w wieku od 7 do 14 lat. Jest ono proste, ufne, całkowicie zależne od rodziców; wszystko, co otrzymuje, traktuje jako dar, stąd też jest wzorem prawdziwego ucznia (Mt 19, 14; por. 10, 42; Mk 9, 41). W Ewangeliach słowo dziecko pojawia się wielokrotnie (Mt - 18x; Mk - 12x; Łk - 13x). W Ewangelii Łukasza występuje dwa razy po cztery razy w odniesieniu do Jezusa (1, 59. 66. 76. 80 oraz 2, 17. 22. 27. 40). Jest to wyraz szacunku dla rodziny, uznania jej godności i znaczenia w oczach Bożych. Tę godność wyraźnie potwierdza mędrzec Syrach (Syr 3, 2-6. 12-14) i apostoł Paweł (Kol 3, 12-21). 

Podstawową misją rodziców jest przekazanie życia oraz karmienie i wychowanie dzieci. Owa troska o podtrzymywanie i wzbogacanie życia zapoczątkowała dwa znane terminy: "wychowanie" (gr. paideo, paidetes) i "edukacja" (gr. trefein, trofos). Pierwotnie "wychowanie" oznaczało żywienie, utrzymywanie kogoś poprzez dostarczanie mu środków do życia. "Dobrze kogoś chować" znaczyło tyle, co dobrze go odżywiać, karmić, pielęgnować, strzec. W starożytnej Grecji ten rodzaj sprawowania pieczy nad dzieckiem oznaczał już coś więcej, tj. ćwiczyć, karać, formować, prowadzić, uczyć i wychowywać. Rodzic był więc tym, który karmi, opiekuje się, niańczy (por. Rdz 35, 8; Wj 2, 7; 2 Krl 11, 2; Prz 6, 8; 30, 25; Hi 36, 31; Mdr 13, 12; 16, 2n. 20; 19, 21; Syr 37, 20; 41, 1: Łk 12, 23; J 4, 8; 1 Tm 2, 7; Hbr 5, 12. 14; Jk 2, 15), ale również tym, który uczy i wychowuje (por. Wj 13, 14; Pwt 6, 7; Dz 7, 22; 22, 3; 1 Kor 11, 32; 2 Kor 6, 9; 1 Tm 1, 20; 2 Tm 2, 25; Hbr 12, 6n 10; Ap 3, 19).

Prawda i piękno rodziny realizuje się w domu (z hebr. Nazara, Nazaret(h) - "strażnica"), gdzie dziecko rośnie i nabiera mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzina potrzebuje bezpiecznego miejsca (domu), gdzie może realizować swoje powołanie. Tam pod opieką karmicieli i wychowawców, dziecko dojrzewa - rośnie i nabiera mocy, napełnia się mądrością i łaską (u Boga) - by stać się w pełni człowiekiem: samodzielnym, odpowiedzialnym, dojrzałym. Rodzina jest więc pierwszym, naturalnym i właściwym środowiskiem życia i wychowania. W rodzinie, nazwanej "Kościołem domowym" (gr. ecclesiola), dojrzewa pierwsze doświadczenie ludzkiej i eklezjalnej komunii osób, w której odzwierciedla się tajemnica Trójcy św. Tam mały człowiek uczy się dawać i otrzymywać, uczy się dyscypliny, wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczenia, oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia (por. KKK 1657).

Oto Ewangelia rodziny, która pomaga odpowiedzieć na nasze pytania:
  • Jak budować dom na wzór strażnicy-Nazaretu? Jak karmić i wychowywać, tworzyć prawdziwy "Kościół domowy"?
  • Dlaczego dziś tak bardzo potrzeba chronić rodzinę - podstawowe środowisko życia i rozwoju?
  • Co to znaczy, że JEZUS jest światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu...?


MÓDL SIĘ!

Dziękujemy Ci Boże za wór Rodziny Świętej z Nazaretu, za Dziecię Jezus, Matkę Maryję i Jej Małżonka Józefa. Oni byli świadkami zwiastowania anioła, narodzin w Betlejem, ucieczki do Egiptu, nadania Imienia, ofiarowania w świątyni Jerozolimskiej i powrotu do Galilei. Usłyszeli Słowo życia, ujrzeli Je na własne oczy i dotykali swoimi rękami (1 J 1, 1). Prosimy za wszystkie nasze rodziny, by były bezpiecznym i trwałym środowiskiem życia i rozwoju; by dzieci - chciane i kochane - w nich wzrastały, nabierały mocy, "czyniły postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 52). Niech "Ewangelia rodziny" rozbrzmiewa w naszych domach, w kościołach i na całym świecie. Amen!


ŻYJ SŁOWEM!   

Odczytajmy dziś w naszych rodzinach fragment Ewangelii. Pomódlmy się wspólnie i zaśpiewajmy kolędy, budujmy nasze "Kościoły domowe"!

ks. Jan Kochel

fot. Sagrada Familia - El Greco
www.ownapainting.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11440328

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu