Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

IV Niedziela W. Postu - 15.03.2015

2015-03-12

News

Spojrzeć – uwierzyć – przejrzeć. Kiedy pytamy o sens Wielkiego Postu, to ostatecznie pytamy o sens naszego trwania w Jezusie Chrystusie. Oczywistość naszej relacji do Jezusa przyzwyczaja nas do standardowej myśli, jednakowego spojrzenia i utartych słów modlitwy. Tymczasem Wielki Post ma być czasem dostrzeżenia w Chrystusie źródła życia, czasu nieprzeciętnego myślenia, poruszającego spojrzenia i wyobraźni miłosierdzia, a nadto żywej modlitwy.

 


CZYTAJ!

J 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.


ROZWAŻ!

Teksty biblijne, które daje nam Kościół w okresie Wielkiego Postu pozwalają nam powtórnie przeżywać najważniejsze wymiary naszej relacji do Jezusa Chrystusa. Każdy tekst, szczególnie niedzielne ewangelie, wyznaczają nam kolejne etapy ożywienia naszego trwania w Jezusie Chrystusie. Najpierw zostaliśmy wezwani do wycofania z tego, co złe, a więc do nawrócenia (I niedziela – opis walki Jezusa z szatanem i wezwanie do nawrócenia; Mk 1,12-15). Potem mieliśmy na nowo zauroczyć się Jezusem i przekonać się, że jest On dla nas Kimś wyjątkowym, godnym zawierzenia i zaufania (II niedziela – scena przemienienia; Mk 9, 2-10). W poprzednią niedzielę mieliśmy zauważyć nowość jaka istnieje w Jezusie, w Którym spełniają się wszystkie zapowiedzi i Który jest godzien wiary (III niedziela – wyrzucenie kupczących ze świątyni i zapowiedź zmartwychwstania; J 2,13-25).

Stajemy zatem w IV niedzielę Wielkiego Postu wobec daru Słowa Bożego, aby dostrzec i zrozumieć kolejny etap odnowienia naszej życiodajnej więzi z Jezusem. Dany nam fragment Ewangelii św. Jana jest relacją z rozmowy Jezusa z Nikodemem, który, tak jak my potrzebował innego spojrzenia, mocnej wiary, a w końcu rzeczywistego przejrzenia.

Dany nam dziś fragment można podzielić na trzy części.

Pierwsza część jest nawiązaniem do opisu z Księgi Liczb. Tam Mojżesz dla ocenia narodu miał wywyższyć miedzianego węża na pustyni, aby każdy kto spojrzy na niego mógł zostać przy życiu (por. Lb 21,4b-9). Tamto wydarzenie stało się obrazem i zapowiedzią wywyższenia na krzyżu Jezusa Chrystusa. Zatem trzeba nam, w okresie Wielkiego Postu, spojrzeć takim nowym spojrzeniem na ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. To spojrzenie, tak jak w czasach narodu wybranego, ma być spojrzeniem pełnym wiary. Kto z wiarą spogląda, ten dostrzega w znaku krzyża sens i wielkość miłości Boga, i ten będzie miał życie wieczne.

Dalej potrzeba nam zrozumienia głoszonej przez Jezusa prawdy, by uwierzyć, że On nie przyszedł potępić człowieka, ale go zbawić. Tak więc spojrzenie na Jezusa z wiarą powinno w człowieku obudzić przekonanie, że w naszej odpowiedzi na Jego miłość jest nasze zbawienie.

A wreszcie trzeci fragment Ewangelii opowiada o świetle. On jest „światłem świata” (J 8,12), które ukazuje sens uczynków dokonanych w Bogu i przestrzega przed umiłowaniem ciemności, a więc przed niebezpieczeństwem potępienia.

Zatem cały fragment niedzielnej Ewangelii kryje się w trzech słowach: spojrzećuwierzyćprzejrzeć. Jesteśmy wezwani, aby na nowo spojrzeć na Jezusa z wiarą i zaufaniem, że Jego pragnieniem jest nasze zbawienie. Trzeba nam przejrzeć i uwierzyć, że to, co nie jest zanurzone w Chrystusie nie ma sensu.

Jest nam potrzebne takie spojrzenie z wiarą, które prowadzi do rzeczywistego przejrzenia. I taki ma być sens i owoc najbliższych trzech tygodni Wielkiego Postu aż do świętego Triduum Paschalnego. To jest dany nam czas, by na nowo spojrzeć, uwierzyć i przejrzeć w różnych rzeczywistościach życia.

  • Czy moja relacja do Jezusa polega na codziennie przeżywanej miłości czy na rutynie?
  • Czy przyzwyczaiłem się do znaku krzyża?
  • Czy spojrzenie na krzyż pozwala mi na nowo przejrzeć w życiu?


MÓDL SIĘ!

Witaj Krzyżu zwycięski
Zbroczony krwią Chrystusa
Ceno naszej wieczności
Zdobytej Jego męką!

Drzewo twarde i szorstkie
Na tobie wisiał Jezus
Aby z Ojcem pojednać
Swych braci marnotrawnych.

Drzewo mocno wrośnięte
W niewdzięczną glebę świata
Zapuść swoje korzenie
W głębiny ludzkiej duszy.

Światłem jesteś nadziei
Na mrocznej drodze życia
Siłą w nocy cierpienia
I portem dla zbłąkanych.

Bogu w Trójcy jednemu
Niech zawsze będzie chwała
Cała ziemia niech sławi
Najświętszy znak zbawienia. Amen

Hymn brewiarzowy - nieszpory piątek III tygodnia.


ŻYJ SŁOWEM!

Za tydzień zostaną tradycyjnie zasłonięte wszystkie krzyże i wizerunki Ukrzyżowanego. Ten obrzęd, który broni nas przed przyzwyczajeniem, ma nam pomóc na nowo dostrzec głęboką wymowę znaku krzyża. Jednak miejmy świadomość, że naszą odpowiedzią i potwierdzeniem naszego przejrzenia, może być czytelnie uczyniony znak krzyża, którego nie wstydzimy się przed innymi.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418762

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu