Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Bożej Rodzicielki - 1.01.2017

2016-12-29

News
Nowy Rok otwiera perspektywę nowych pytań, wyzwań i zadań. Co wniesie w nasze życie, życie naszych rodzin, wspólnot, Kościoła, świata? Konflikty, terroryzm, wojny każą wołać o pokój, stąd na początku nowego roku Kościół oddaje wszystko w ręce Matki - Bożej Rodzicielki (Królowej Pokoju). Ona w Fatimie przed 100-u laty objawiła dzieciom orędzie i wezwała do modlitwy, postu i zawierzenia.


CZYTAJ!

Łk 2, 16-21

Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].


ROZWAŻ!


Szalom! - to codzienne pozdrowienie ludzi Bliskiego Wschodu. Posługiwał się nim chętnie Jezus (por. Łk 24, 36; J 14, 27; 20, 19. 21. 26), zachęcał do głoszenia pokoju swoich uczniów (por. Mk 9, 50; Łk 7, 50; 8, 48; 10, 5n; 19, 38; J 16, 33; Dz 10, 36). Apostoł narodów zaś uczynił go zwyczajowym pozdrowieniem chrześcijan (por. Rz 1, 7; 1 Kor 1, 3; 2 Kor 1, 2; Ga 1, 3; Ef 1, 2; Flp 1, 2...). Natomiast autor Listu do Hebrajczyków zachęcał: "Dążcie do pokoju ze wszystkimi oraz do uświęcenia, bo bez niego nikt nie będzie oglądał Pana. Czuwajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej..." (12, 14n).

W liturgii Mszy św. wielokrotnie powraca wezwanie o pokój: "Pokój wam"!

Ta atmosfera pokoju przenikała też grotę betlejemską: pokłon pasterzy, ich opowiadanie o orędziu aniołów, właśnie o chwale Bożej i pokoju pośród ludzi dobrej woli (Łk 2, 14). Pokój wypełniał również serce Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (2, 19).

Ewangelia zaznacza, że [inni] zdumiewali się, a Ona zachowywała (strzegła) i rozważała (w sercu). Oto dwie charakterystyczne postawy Matki:
  • zachowywać (strzec) - gr. syntereo - uchronić (jakąś rzecz przed zniszczeniem bądź zagubieniem); zatrzymać w sobie, zatrzymać w umyśle (jakąś rzecz, aby nie została zapomniana);
  • rozważać (w sercu) - gr. symballo - zebrać, złączyć w swoim umyśle (naradzać się sam ze sobą), ścierać się - rozważać.

Co zachowywała i rozważała Maryja? Czego nas uczy, co warto z Niej naśladować?

Ewangelia wspomina o "rzeczach, sprawach, słowach" (gr. rema - dosł. "to, co jest bądź zostało powiedziane przez żywy głos - rzecz wypowiedziana - żywe słowo" (por. Słownik Stronga, 680).

Matka wiernie zbierała i strzegła w swoim sercu wszystkie żywe słowa oraz wydarzenia z życia swego Nowonarodzonego Syna. Ona, jak to było przy narodzeniu Jana: "A wszyscy, którzy o tym słyszeli, zastanawiali się i pytali: <Kimże będzie ten chłopiec?>. Bo rzeczywiście ręka Pana była z nim" (Łk 1, 66). Ona później w Nazarecie powraca do tych wydarzeń i "[zachowuje] wszystkie te słowa w swym sercu. [Gdy] Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 51).

Matka jest tutaj podobna do patriarchy Jakuba (37, 11) czy proroka Daniela (7, 28), którzy "zachowywali [te] wydarzenia w sercu". Jest to przejaw kontemplacyjnego stylu życia ludzi Bożych!

Aby tak żyć trzeba chronić, strzec, zachowywać "[te] sprawy [żywe słowa]" - wielkie dzieła Boże (łac. memorabilia Dei). Z tego rodzi się pokój w sercu, który promieniuje na innych; zdumiewa, przemienia, nawraca. Pokój jest zatem stanem nie zakłóconego dobra, szczęścia, wewnętrznego odprężenia, którego sprawcą jest Mesjasz - Książę Pokoju (por. Iz 9, 5n; Łk 1, 79; 2, 14; 19, 42; Dz 10, 36; Ef 2, 17; 6, 15). To On pojednał ludzi z Bogiem, wprowadzając pokój pośród nich (por. Ef 2, 14-22; Kol 1, 20; Ap 1, 4). Ten pokój przewyższa tylko brak wojny, on nie jest z tego świata (por. Jer 6, 14; 8, 11; Mt 10, 34; Łk 12, 51; J 14, 27), gdyż towarzyszy mu dar Ducha Świętego i nie opuszcza człowieka nawet podczas prześladowań. Jezus przekonywał więc uczniów: "To wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki Mnie. W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! - Ja zwyciężyłem świat" (J 16, 33).

Jeden z najstarszych wizerunków Maryi zachował się w konwencie na Monte Mario w Rzymie (zob. foto). Z tego oblicza Madonny płynie wyjątkowy pokój i siła kontemplacji Słowa Wcielonego. Wedle starożytnej tradycji ikona Orędowniczki (łac. Advocata) została przewieziona z Jerozolimy do Konstantynopola (w 438/439 r.). W IX w. mnisi z obawy przed furią obrazoburców przewieźli ją do Rzymu. Ikonę umieszczono najpierw w kościele św. Agaty, później w bazylice na Lateranie, a w 1221 r. św. Dominik przeniósł ją do klasztoru San Sisto. W 1575 r. zakończono budowę nowego kościoła i klasztoru św. Dominika i Sykstusa w pobliżu Kwirynału, gdzie za zgodą papieża Piusa V przeniesiono ikonę Bogarodzicy (koronacja w 1641). W 1931 r. zdecydowano o likwidacji i przeniesieniu oratorium dominikańskiego na Monte Mario. Tam przebywa do dziś ukryta z dala od pielgrzymkowego szumu.

Spoglądając na tę zniszczoną ikonę przypomina mi się Aleppo i zrujnowane kościoły tego miasta, np. katedra maronicka, ormiański kościół 40-tu męczenników czy katolicki kościół franciszkański, w którym posługuje o. Ibrahim OFM. Z oblicza Matki i oblicza ludzi wiary, mimo tragedii i zniszczeń, promieniuje pokój i siła kontemplacji Słowa Życia.

"W Aleppo odkryłem, że można być szczęśliwym, nie mając nic więcej niż tylko Jezusa! (...) [Nasz] klasztor wygląda jak po przejściu złodziei. Sprzedaliśmy wszystko, co miało jakąś wartość: dywany, meble, obrazy, by wesprzeć potrzebujących. - Kiedy wiesz, że w każdej chwili twój dom może zostać zbombardowany, a ty możesz zginąć, inaczej patrzysz na życie - wyznaje o. Ibrahim. Wiesz, że nic nie jest ważne, gdy w sercu nie masz Boga. - Pamiętam, jak w czasie jednego z ataków na nasz kościół krew rannych poplamiła konsekrowane Hostie. To było tuż przed Komunią. Dla wszystkich był to widoczny znak obecności Jezusa wśród nas" (GN 51/2016).

Dziś do Aleppo wrócił względny pokój. Po pięciu latach znów obchodzono tam Boże Narodzenie. Mimo zniszczeń i przemocy wraca pokój, tam gdzie w sercach ludzi jest Jezus i Jego Matka.

Boża Rodzicielka - Królowa Pokoju - Orędowniczki (łac. Advocata) wyjednuje pokój ludziom dobrej woli. Potrzeba nam tylko zachować (strzec Boga) i rozważać Jego Słowo (w sercu). Potrzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela - Księcia Pokoju. Potrzeba modlić się o pokój w sercu, w rodzinie, wspólnocie, ojczyźnie i w świecie.

Pokój - to stan ducha - wnętrza - serca człowieka, stąd należy zapytać:
  • Czy naśladuję Maryję, zachowując i rozważając w sercu Słowo Życia?
  • Czy szukam ciszy i kontemplacyjnego stylu życia?
  • Jak wspieram prześladowanych chrześcijan w Syrii i innych krajach świata?
  • Czy modlę się o pokój?


MÓDL SIĘ!

Bóg się rodzi, moc truchleje (...).


Podnieść rękę, Boże Dziecię;

błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie,

wspieraj jej siłę swą siłą,

dom nasz i majętność cała,

i wszystkie wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało

i mieszkało między nami.

Kolęda t.: F. Karpiński; m.: (Miod.).


ŻYJ SŁOWEM!

W Nowym Roku podejmij nowe postanowienia, np. codzienną modlitwę Pod Twoją obronę o pokój w naszej Ojczyźnie!

ks. Jan Kochel

fot. Ikona Madonny z konwentu Monte Mario w Rzymie

Pozostałe tematy
Aktualności

Edukacja osób starszych

Ukazała się monografia Wprowadzenie do edukacji osób starszych. Edukacji osób w wieku senioralnym (geragogika) należy do jednej z subdyscyplin stosowanych (praktycznych) pedagogiki; zob. warto przeczytać/311

więcej

Ewangelia Jana - Biblia Impulsy

"Ewangelia według św. Jana to niezwykłe dzieło, w którym wiarygodna historia Jezusa z Nazaretu, zawierająca świadectwo o Jego słowach i czynach, objawia misterium Syna Bożego, Zbawiciela świata" - przekonuje ks. prof. H. Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Polecamy kolejny tom serii Biblia Impulsy; zob. rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 6262515

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu