Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta maryjne

Uroczystość Bożej Rodzicielki - 1.01.2017

2016-12-29

News
Nowy Rok otwiera perspektywę nowych pytań, wyzwań i zadań. Co wniesie w nasze życie, życie naszych rodzin, wspólnot, Kościoła, świata? Konflikty, terroryzm, wojny każą wołać o pokój, stąd na początku nowego roku Kościół oddaje wszystko w ręce Matki - Bożej Rodzicielki (Królowej Pokoju). Ona w Fatimie przed 100-u laty objawiła dzieciom orędzie i wezwała do modlitwy, postu i zawierzenia.


CZYTAJ!

Łk 2,16-21

Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].


ROZWAŻ!

Szalom! - to codzienne pozdrowienie ludzi Bliskiego Wschodu. Posługiwał się nim chętnie Jezus (por. Łk 24, 36; J 14, 27; 20, 19. 21. 26), zachęcał do głoszenia pokoju swoich uczniów (por. Mk 9, 50; Łk 7, 50; 8, 48; 10, 5n; 19, 38; J 16, 33; Dz 10, 36). Apostoł narodów zaś uczynił go zwyczajowym pozdrowieniem chrześcijan (por. Rz 1, 7; 1 Kor 1, 3; 2 Kor 1, 2; Ga 1, 3; Ef 1, 2; Flp 1, 2...). Natomiast autor Listu do Hebrajczyków zachęcał: "Dążcie do pokoju ze wszystkimi oraz do uświęcenia, bo bez niego nikt nie będzie oglądał Pana. Czuwajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej..." (12, 14n).

W liturgii Mszy św. wielokrotnie powraca wezwanie o pokój: "Pokój wam"!

Ta atmosfera pokoju przenikała też grotę betlejemską: pokłon pasterzy, ich opowiadanie o orędziu aniołów, właśnie o chwale Bożej i pokoju pośród ludzi dobrej woli (Łk 2, 14). Pokój wypełniał również serce Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (2, 19).

Ewangelia zaznacza, że [inni] zdumiewali się, a Ona zachowywała (strzegła) i rozważała (w sercu). Oto dwie charakterystyczne postawy Matki:
  • zachowywać (strzec) - gr. syntereo - uchronić (jakąś rzecz przed zniszczeniem bądź zagubieniem); zatrzymać w sobie, zatrzymać w umyśle (jakąś rzecz, aby nie została zapomniana);
  • rozważać (w sercu) - gr. symballo - zebrać, złączyć w swoim umyśle (naradzać się sam ze sobą), ścierać się - rozważać.

Co zachowywała i rozważała Maryja? Czego nas uczy, co warto z Niej naśladować?

Ewangelia wspomina o "rzeczach, sprawach, słowach" (gr. rema - dosł. "to, co jest bądź zostało powiedziane przez żywy głos - rzecz wypowiedziana - żywe słowo" (por. Słownik Stronga, 680).

Matka wiernie zbierała i strzegła w swoim sercu wszystkie żywe słowa oraz wydarzenia z życia swego Nowonarodzonego Syna. Ona, jak to było przy narodzeniu Jana: "A wszyscy, którzy o tym słyszeli, zastanawiali się i pytali: <Kimże będzie ten chłopiec?>. Bo rzeczywiście ręka Pana była z nim" (Łk 1, 66). Ona później w Nazarecie powraca do tych wydarzeń i "[zachowuje] wszystkie te słowa w swym sercu. [Gdy] Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 51).

Matka jest tutaj podobna do patriarchy Jakuba (37, 11) czy proroka Daniela (7, 28), którzy "zachowywali [te] wydarzenia w sercu". Jest to przejaw kontemplacyjnego stylu życia ludzi Bożych!

Aby tak żyć trzeba chronić, strzec, zachowywać "[te] sprawy [żywe słowa]" - wielkie dzieła Boże (łac. memorabilia Dei). Z tego rodzi się pokój w sercu, który promieniuje na innych; zdumiewa, przemienia, nawraca. Pokój jest zatem stanem nie zakłóconego dobra, szczęścia, wewnętrznego odprężenia, którego sprawcą jest Mesjasz - Książę Pokoju (por. Iz 9, 5n; Łk 1, 79; 2, 14; 19, 42; Dz 10, 36; Ef 2, 17; 6, 15). To On pojednał ludzi z Bogiem, wprowadzając pokój pośród nich (por. Ef 2, 14-22; Kol 1, 20; Ap 1, 4). Ten pokój przewyższa tylko brak wojny, on nie jest z tego świata (por. Jer 6, 14; 8, 11; Mt 10, 34; Łk 12, 51; J 14, 27), gdyż towarzyszy mu dar Ducha Świętego i nie opuszcza człowieka nawet podczas prześladowań. Jezus przekonywał więc uczniów: "To wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki Mnie. W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! - Ja zwyciężyłem świat" (J 16, 33).

Jeden z najstarszych wizerunków Maryi zachował się w konwencie na Monte Mario w Rzymie (zob. foto). Z tego oblicza Madonny płynie wyjątkowy pokój i siła kontemplacji Słowa Wcielonego. Wedle starożytnej tradycji ikona Orędowniczki (łac. Advocata) została przewieziona z Jerozolimy do Konstantynopola (w 438/439 r.). W IX w. mnisi z obawy przed furią obrazoburców przewieźli ją do Rzymu. Ikonę umieszczono najpierw w kościele św. Agaty, później w bazylice na Lateranie, a w 1221 r. św. Dominik przeniósł ją do klasztoru San Sisto. W 1575 r. zakończono budowę nowego kościoła i klasztoru św. Dominika i Sykstusa w pobliżu Kwirynału, gdzie za zgodą papieża Piusa V przeniesiono ikonę Bogarodzicy (koronacja w 1641). W 1931 r. zdecydowano o likwidacji i przeniesieniu oratorium dominikańskiego na Monte Mario. Tam przebywa do dziś ukryta z dala od pielgrzymkowego szumu.

Spoglądając na tę zniszczoną ikonę przypomina mi się Aleppo i zrujnowane kościoły tego miasta, np. katedra maronicka, ormiański kościół 40-tu męczenników czy katolicki kościół franciszkański, w którym posługuje o. Ibrahim OFM. Z oblicza Matki i oblicza ludzi wiary, mimo tragedii i zniszczeń, promieniuje pokój i siła kontemplacji Słowa Życia.

"W Aleppo odkryłem, że można być szczęśliwym, nie mając nic więcej niż tylko Jezusa! (...) [Nasz] klasztor wygląda jak po przejściu złodziei. Sprzedaliśmy wszystko, co miało jakąś wartość: dywany, meble, obrazy, by wesprzeć potrzebujących. - Kiedy wiesz, że w każdej chwili twój dom może zostać zbombardowany, a ty możesz zginąć, inaczej patrzysz na życie - wyznaje o. Ibrahim. Wiesz, że nic nie jest ważne, gdy w sercu nie masz Boga. - Pamiętam, jak w czasie jednego z ataków na nasz kościół krew rannych poplamiła konsekrowane Hostie. To było tuż przed Komunią. Dla wszystkich był to widoczny znak obecności Jezusa wśród nas" (GN 51/2016).

Dziś do Aleppo wrócił względny pokój. Po pięciu latach znów obchodzono tam Boże Narodzenie. Mimo zniszczeń i przemocy wraca pokój, tam gdzie w sercach ludzi jest Jezus i Jego Matka.

Boża Rodzicielka - Królowa Pokoju - Orędowniczki (łac. Advocata) wyjednuje pokój ludziom dobrej woli. Potrzeba nam tylko zachować (strzec Boga) i rozważać Jego Słowo (w sercu). Potrzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela - Księcia Pokoju. Potrzeba modlić się o pokój w sercu, w rodzinie, wspólnocie, ojczyźnie i w świecie.

Pokój - to stan ducha - wnętrza - serca człowieka, stąd należy zapytać:
  • Czy naśladuję Maryję, zachowując i rozważając w sercu Słowo Życia?
  • Czy szukam ciszy i kontemplacyjnego stylu życia?
  • Jak wspieram prześladowanych chrześcijan w Syrii i innych krajach świata?
  • Czy modlę się o pokój?


MÓDL SIĘ!

Bóg się rodzi, moc truchleje (...).

Podnieść rękę, Boże Dziecię;
błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność cała,
i wszystkie wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Kolęda t.: F. Karpiński; m.: (Miod.).


ŻYJ SŁOWEM!

W Nowym Roku podejmij nowe postanowienia, np. codzienną modlitwę Pod Twoją obronę o pokój w naszej Ojczyźnie!

ks. Jan Kochel

fot. Ikona Madonny z konwentu Monte Mario w Rzymie

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11487457

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu