Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

VI Niedziela zwykła – 12.02.2017

2017-02-08

News

Miłość mądrą drogą do wolności. Wolność najczęściej kojarzona jest z nieskrępowanym prawem do wyboru. Jednak wolny wybór domaga się mądrej i przemyślanej decyzji. Właśnie takich decyzji uczymy się w świetle Słowa Bożego. Nie ma i nie powinno być w życiu chrześcijan wyborów, które nie byłyby konfrontowane z duchem Ewangelii, a więc które nie wyrastałyby z miłości do Boga i człowieka. Inaczej wolność może wprowadzać człowieka w niejedną niewolę.CZYTAJ!

Mt 5, 17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi»..


R
OZWAŻ!

Do jednych z najbardziej pamiętnych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny należy z pewnością ta z roku 1991. Była to pierwsza pielgrzymka po przemianach społecznych. Naród polski cieszył się odzyskaną wolnością. I właśnie wtedy św. Jan Paweł II treścią swoich kazań uczynił Dziesięcioro Bożych Przykazań. I wtedy, kiedy może do wolności nie byliśmy jeszcze przygotowani, Ojciec Święty pokazał nam, że Boże Przykazania są fundamentem naszego życia, że wolność wymaga prawdy, miłości, ładu, a więc przykazań. Wtedy jako naród byliśmy przestrzegani, że tam, gdzie zabraknie prawdy, gdzie panoszy się kłamstwo, zakłamanie, gdzie zabraknie miłości, gdzie pojawia się nienawiść, gdzie zabraknie przykazań, nawet jeśli głosi się wzniosłe hasła, tam kończy się wolność a zaczyna się jakaś forma niewoli.

Czy tamto nauczanie św. Jana Pawła II nie było proroczym nauczaniem?

Wtedy Ojciec Święty, który dostrzegał trudną rzeczywistość początków naszej wolności, przede wszystkim dyskusję nad obroną poczętego życia, mówił w Kielcach, a nawet podnosił głos, co było wcześniej niespotykane, że „poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem, jest zniewoleniem. (…) Może dlatego mówię tak, jak mówię – powiedział papież – ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta Ojczyzna. (…) Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć!” – mówił papież.

Ojciec Święty wiedział do czego doprowadzić społeczeństwo i naród wolność źle rozumiana i nie oparta na właściwym fundamencie. Tym fundamentem, jak mówił papież, są właśnie przykazania.

Niedzielny dar Słowa Bożego przynosi nam piękną refleksję nad wartością Bożych przykazań.

Oto w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha, gdzie mamy zapisane piękne pouczenia moralne i gdzie jest mowa przede wszystkich o Bożej bojaźni, mamy zapisane słowa, że człowiek jest wolny i może wybierać. Bóg kładzie przed człowiekiem ogień i wodę, życie i śmierć. Wybór należy do człowieka. „Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 20). Dlatego dobrze jest kiedy człowiek w swoim w swoich wyborach szuka Boga i Jego mądrości. W refrenie psalmu responsoryjnego znajdujemy wymowne pouczenie: „błogosławieni szukający Boga”, a w tekście psalmu niezwykle mądre słowa: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa i zachowywał je całym sercem” (Ps 119, 33-34).

Natomiast św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian, którego fragment jest czytamy w ramach drugiego czytania, przypomina nam, że w życiowych wyborach najbardziej mądrą rzeczą jest wybrać drogę Bożych przykazań, drogę Bożej mądrości. Św. Paweł wyraźnie tam zaznacza, że Kościół nie głosi mądrości tego świata, mądrości przemijających na świecie władców, ale Kościół stale głosi Bożą mądrość, której nie pojęli władcy ówczesnego świata (por. 1 Kor 2, 7-8).

Zatem niedzielny dar Słowa Bożego przypomina nam niezwykle mocno, że przez całe swe życie człowiek stoi przed wyborem: czy hołdować mądrości tego świata czy mądrości Bożej, czy zachowywać przykazania w których jest zachowana prawda pochodząca od Boga, czy je lekceważyć. Ewangelia wzywa nas do postawy jednoznacznej: tak, tak, nie, nie! (por. Mt 5, 37). Pośredniej drogi nie ma. Pozostawanie w środku, niejako na rozdrożu, hołdowanie próbie połączenia i pogodzenia jednej mądrości z drugą jest z góry skazane na niepowodzenie.

W Księdze Apokalipsy św. Jana czytamy bardzo budzące nas słowa: „Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3, 15). Te słowa współgrają z tymi wspomnianymi słowami z dzisiejszej Ewangelii, by mówić: tak, tak; nie, nie.

Jak łatwo, a zarazem trudno w kontekście przesłania danego nam niedzielnego Słowa Bożego odczytać doświadczenia naszej współczesności. Kontrowersje wobec narzucających się błędnych ideologii, dalekich od prawdy, zdają się być jednym z najtrudniejszych doświadczeń wobec których musimy zająć stanowisko. Słowo boże uczy nas jednoznacznej postawy.

Kiedy w życia nie ma odniesienia do Boga, kiedy głosi się totalną wolność bez szukania prawdy, kiedy człowiek w centrum życia stawia siebie i swój egoizm, kiedy niby w imię wolności głosi się kłamstwa, sprawy sprzeczne z naturą człowieka, i kiedy zmuszą się innych do przyjęcia np. błędnej wizji małżeństwa czy rodziny, trzeba szukać światła w Ewangelii, w prawdzie i w miłości.

Na początku rozważania zostało przypomniane nauczanie św. Jana Pawła II sprzed 25 lat. Ono nic nie straciło ze swej aktualności, bo „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 13), a wolność jest miarą wielkości i godności człowieka.

Uczmy się czytelnej postawy czyniąc słowami własnej prośby tekst psalmu 119.

Z całego serca wołam:

wysłuchaj mię, Panie,

chcę zachować Twoje ustawy.

Wołam do Ciebie - wybaw mię,

a będę strzegł Twych napomnień.

Przychodzę o świcie i błagam;

pokładam ufność w Twoich słowach.

Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami,

aby rozważać Twą mowę.

Usłysz mój głos, o Panie, w swojej łaskawości

i daj mi życie zgodne z Twym wyrokiem.

Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy:

dalecy oni od Prawa Twojego.

Jesteś blisko, o Panie,

i wszystkie Twoje przykazania są prawdą.

Od dawna wiem z Twoich upomnień,

że ustaliłeś je na wieki.

 

MÓDL SIĘ!

Panie od wieków

Twoja Opatrzność wyznacza każdemu

człowiekowi zadanie, które ma spełnić.

Ty mówisz co mam wybierać poprzez

możliwości i wymagania chwili,

poprzez potrzeby ludzi i Kościoła,

przez radę życzliwych osób,

przez zdolności,

które od Ciebie otrzymałem.

Proszę Cię o mądrość Twego Ducha,

abym rozpoznał drogę, którą chcesz

mnie prowadzić. Weź mnie za rękę

i Sam bądź światłem. Proszę pomóż

mi poznać Twoja wolę i daj siłę abym,

gdy ją odczytam,

szedł wytrwale za Tobą.

Amen.

 

 

Modlitwa o dobry wybór


ŻYJ SŁOWEM!

Znajdź chwilę czasu na adorację Słowa Bożego, aby podziękować Bogu za wszelkie dobre wybory i przeprosić za wybory w których nie szukaliśmy miłości.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583427

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu