Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

II Niedziela Miłosierdzia - 23.04.2017

2017-04-21

News
"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - to błogosławieństwo dla wszystkich wyznawców Zmartwychwstałego Pana. Błogosławić znaczy przekazywać dar Boży. Chrystus w Wieczerniku "owego pierwszego dnia tygodnia" tchnął Ducha Świętego i przekazał błogosławieństwo miłosierdzia. Jeśli zatem błogosławić oznacza przekazywać dar Boży, to odziedziczyliśmy dziedzictwo przekazywania daru miłosierdzia naszym braciom i siostrom.


Czytaj!
J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.


Rozważ!

Jezus z ewangelicznej epifanii w Wieczerniku oraz Jezus z obrazu świętej siostry Faustyny ("Jezu, ufam Tobie") wchodzi w naszą rzeczywistość z podniesioną dłonią, która błogosławi. Greckie eulogia pochodzi od eu - "dobrze"  i lego - "mówić", tj. "dobrze mówić o kimś, dobrze życzyć komuś, uwielbiać" (por. Ap 5,12; 7,12). Ojciec Xavier Leon-Dufour przekonuje, że zazwyczaj termin ten zachowuje coś z hebr. beraha, które oznacza nie tyle wyrażone słowem błogosławieństwo, co raczej czynność przekazania jakiegoś daru, zwłaszcza - gdy chodzi o początki tradycji biblijnej - daru życia i wszelkich darów Bożych (por. Słownik NT, 165).

Kiedy Jakub otrzymuje zdobyte podstępem błogosławieństwo, słyszy słowa patriarchy Izaaka: Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego (...). Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony! (Rdz 27,28n). Kiedy Pan polecił kapłanom błogosławić ludowi Izraela, słyszymy znane "błogosławieństwo" Aarona: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24-26). W trzeciej zaś mowie Mojżesza wybrzmi jeszcze inne błogosławieństwo: Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt... Błogosławione będą twój kosz i dzieża. Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście (Pwt 28,3-6). Błogosławić oznacza zatem przekazywać dary Boże, a są nimi również miłosierdzie - przebaczenie - darowanie win.

Zmartwychwstały Pan, wchodząc do "sali na górze" - sali Ostatniej Wieczerzy, Miłosierdzia i Zesłania Ducha Świętego - błogosławi i przekazuje dar Bożego miłosierdzia: Przyjmijcie Ducha Świętego! Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane (20,22n). Miłosierdzie Boże swój punkt szczytowy osiąga w momencie, w którym Chrystus daje nam Ducha Świętego, największy dar - ostateczne dziedzictwo - pełnia łask i miłosierdzia (por. Dz 3,25; Ga 3,14; Ef 1,3; Hbr 12,17).

Wiara, która szuka uzasadnienia, a nadto pragnie doświadczyć ("podnieść rękę i włożyć w [Jezusa] bok"), jest zaproszeniem do spotkania z Panem przy stole Słowa i Eucharystii. Tak było w drodze do Emaus (Łk 24), tak było w Wieczerniku, gdy Tomasz wyznał "Pan mój i Bóg mój" (J 20,28), tak pozostanie aż do czasu, gdy "wypełni się w królestwie Boży" (Łk 22, 16). Źródłem wszelkiego błogosławieństwa jest więc sam Bóg w Trójcy Jedyny. Kiedy błogosławi się kogoś, to zawsze w imię Boga, jedynego dawcy wszelkiego błogosławieństwa i miłosierdzia. Podczas Eucharystii każdy kapłan na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz Łamania chleba w Emaus - na wzór Jezusa - "odmawia błogosławieństwo nad chlebem i winem, łamie i daje..." (Łk 24,30). Ostatecznie więc każde błogosławieństwo wypływa z tego źródła i do niego prowadzi.

Dlatego tak ważne jest końcowe zapewnienie: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). Błogosławieństwo to wypływa z wierności Boga, który jest Miłością - Darem Bezinteresownym. Nam zaś przede wszystkim potrzeba wiary, by stać się uczestnikiem tego Daru. Św. Piotr zapewnia: "Choć Go [Chrystusa] nie widzieliście, przecież Go miłujecie; wierzycie w Niego, chociaż Go nie widzicie. Dlatego też doznajecie radości niewysławionej i pełnej chwały, osiągając cel waszej wiary - zbawienie dusz!" ( 1P 1,8n).

Miłosierdzie Boga Ojca (Ef 2,4) - to owoc błogosławieństwa Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego; to dar Ducha Świętego, który wzywa do świadectwa w każdym czasie i każdym miejscu (por. Dz 1,8; Łk 24,47-49).

W niedzielę Miłosierdzia Bożego trzeba postawić sobie kilka ważnych pytań:
  • Czy potrafimy zaufać - zawierzyć Jezusowi, i jak Tomasz wyznać: "Pan mój, Bóg mój"?
  • Czy jesteśmy gotowi błogosławić, a nie złorzeczyć?
  • Czy modlimy się za tych, którzy nie skorzystali z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania, nie pojednali się z Bogiem, nie przyjęli jeszcze sakramentu pokuty i pojednania?


Módl się!

W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości, podnieśmy nasz głos i błagajmy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawą Syna i Ducha Świętego okazała się obecną w naszym współczesnym świecie i potężniejszą niż zło: potężniejszą niż grzech i śmierć. Błagamy za pośrednictwem Tej, która nie przestaje głosić "miłosierdzia z pokolenia na pokolenie:, a także tych wszystkich, na których wypełniło się już do końca słowa z kazania na górze: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Jan Paweł II, Dives in misericordia nr 15.


Żyj Słowem!

W tygodniu biblijnym przeczytaj List św. Pawła do Galatów - prywatnie albo w rodzinie, wspólnocie, parafii. Pamiętajmy o błogosławieństwie z Apokalipsy św. Jana: Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słowa proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska (Ap 1,3).

ks. Jan Kochel

fot. mozaika o. Marco Rupnik SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12418717

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu