Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielkanoc

II Niedziela Miłosierdzia - 23.04.2017

2017-04-21

News
"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - to błogosławieństwo dla wszystkich wyznawców Zmartwychwstałego Pana. Błogosławić znaczy przekazywać dar Boży. Chrystus w Wieczerniku "owego pierwszego dnia tygodnia" tchnął Ducha Świętego i przekazał błogosławieństwo miłosierdzia. Jeśli zatem błogosławić oznacza przekazywać dar Boży, to odziedziczyliśmy dziedzictwo przekazywania daru miłosierdzia naszym braciom i siostrom.


Czytaj!
J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.


Rozważ!

Jezus z ewangelicznej epifanii w Wieczerniku oraz Jezus z obrazu świętej siostry Faustyny ("Jezu, ufam Tobie") wchodzi w naszą rzeczywistość z podniesioną dłonią, która błogosławi. Greckie eulogia pochodzi od eu - "dobrze"  i lego - "mówić", tj. "dobrze mówić o kimś, dobrze życzyć komuś, uwielbiać" (por. Ap 5,12; 7,12). Ojciec Xavier Leon-Dufour przekonuje, że zazwyczaj termin ten zachowuje coś z hebr. beraha, które oznacza nie tyle wyrażone słowem błogosławieństwo, co raczej czynność przekazania jakiegoś daru, zwłaszcza - gdy chodzi o początki tradycji biblijnej - daru życia i wszelkich darów Bożych (por. Słownik NT, 165).

Kiedy Jakub otrzymuje zdobyte podstępem błogosławieństwo, słyszy słowa patriarchy Izaaka: Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego (...). Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony! (Rdz 27,28n). Kiedy Pan polecił kapłanom błogosławić ludowi Izraela, słyszymy znane "błogosławieństwo" Aarona: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24-26). W trzeciej zaś mowie Mojżesza wybrzmi jeszcze inne błogosławieństwo: Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt... Błogosławione będą twój kosz i dzieża. Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście (Pwt 28,3-6). Błogosławić oznacza zatem przekazywać dary Boże, a są nimi również miłosierdzie - przebaczenie - darowanie win.

Zmartwychwstały Pan, wchodząc do "sali na górze" - sali Ostatniej Wieczerzy, Miłosierdzia i Zesłania Ducha Świętego - błogosławi i przekazuje dar Bożego miłosierdzia: Przyjmijcie Ducha Świętego! Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane (20,22n). Miłosierdzie Boże swój punkt szczytowy osiąga w momencie, w którym Chrystus daje nam Ducha Świętego, największy dar - ostateczne dziedzictwo - pełnia łask i miłosierdzia (por. Dz 3,25; Ga 3,14; Ef 1,3; Hbr 12,17).

Wiara, która szuka uzasadnienia, a nadto pragnie doświadczyć ("podnieść rękę i włożyć w [Jezusa] bok"), jest zaproszeniem do spotkania z Panem przy stole Słowa i Eucharystii. Tak było w drodze do Emaus (Łk 24), tak było w Wieczerniku, gdy Tomasz wyznał "Pan mój i Bóg mój" (J 20,28), tak pozostanie aż do czasu, gdy "wypełni się w królestwie Boży" (Łk 22, 16). Źródłem wszelkiego błogosławieństwa jest więc sam Bóg w Trójcy Jedyny. Kiedy błogosławi się kogoś, to zawsze w imię Boga, jedynego dawcy wszelkiego błogosławieństwa i miłosierdzia. Podczas Eucharystii każdy kapłan na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz Łamania chleba w Emaus - na wzór Jezusa - "odmawia błogosławieństwo nad chlebem i winem, łamie i daje..." (Łk 24,30). Ostatecznie więc każde błogosławieństwo wypływa z tego źródła i do niego prowadzi.

Dlatego tak ważne jest końcowe zapewnienie: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). Błogosławieństwo to wypływa z wierności Boga, który jest Miłością - Darem Bezinteresownym. Nam zaś przede wszystkim potrzeba wiary, by stać się uczestnikiem tego Daru. Św. Piotr zapewnia: "Choć Go [Chrystusa] nie widzieliście, przecież Go miłujecie; wierzycie w Niego, chociaż Go nie widzicie. Dlatego też doznajecie radości niewysławionej i pełnej chwały, osiągając cel waszej wiary - zbawienie dusz!" ( 1P 1,8n).

Miłosierdzie Boga Ojca (Ef 2,4) - to owoc błogosławieństwa Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego; to dar Ducha Świętego, który wzywa do świadectwa w każdym czasie i każdym miejscu (por. Dz 1,8; Łk 24,47-49).

W niedzielę Miłosierdzia Bożego trzeba postawić sobie kilka ważnych pytań:
  • Czy potrafimy zaufać - zawierzyć Jezusowi, i jak Tomasz wyznać: "Pan mój, Bóg mój"?
  • Czy jesteśmy gotowi błogosławić, a nie złorzeczyć?
  • Czy modlimy się za tych, którzy nie skorzystali z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania, nie pojednali się z Bogiem, nie przyjęli jeszcze sakramentu pokuty i pojednania?


Módl się!

W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości, podnieśmy nasz głos i błagajmy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawą Syna i Ducha Świętego okazała się obecną w naszym współczesnym świecie i potężniejszą niż zło: potężniejszą niż grzech i śmierć. Błagamy za pośrednictwem Tej, która nie przestaje głosić "miłosierdzia z pokolenia na pokolenie:, a także tych wszystkich, na których wypełniło się już do końca słowa z kazania na górze: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Jan Paweł II, Dives in misericordia nr 15.


Żyj Słowem!

W tygodniu biblijnym przeczytaj List św. Pawła do Galatów - prywatnie albo w rodzinie, wspólnocie, parafii. Pamiętajmy o błogosławieństwie z Apokalipsy św. Jana: Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słowa proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska (Ap 1,3).

ks. Jan Kochel

fot. mozaika o. Marco Rupnik SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11439959

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu