Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok B

IV Niedziela W.Postu - 18.03.2012

2012-03-17

News
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy wołanie "by świat został zbawiony", a człowiek uwierzył! W nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem ujawnione zostały wielkie tajemnice Boga: posłanie Syna i pragnienie Ojca: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony". Oto też wielki powód naszego nawrócenia - naszej przemiany serc i sposobu myślenia. Bóg pragnie naszego szczęścia - uwierzymy Mu!

CZYTAJ!

J 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu".


ROZWAŻ!

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki uważał, że celem ruchu oazowego (Światło-Życie) jest próba ponownego otwarcia chrześcijanom przystępu do źródła wody żywej, do rzeczywistości nowego życia (nowych narodzin), aby stało się realnym wydarzeniem w ich życiu i źródłem radości (szczęścia). Dlatego też program oazy pragnie wprowadzić do świadomości uczestników cztery podstawowe prawdy:

* Bóg Ojciec ma wspaniały plan miłości;
* Człowiek jest grzesznikiem, który może powrócić - narodzić się na nowo;
* Jezus Chrystus - jedyny Zbawiciel, dawca nowego życia;
* Konieczne jest życiodajne spotkanie - osobiste przyjęcie Osoby Jezusa Chrystusa.

Cztery prawdy nowego życia to też cztery tematy nocnej rozmowy. Jezus ujawnia Nikodemowi wielki plan Boga - plan odnowy, odkupienia i zbawienia, aby człowiek znów odzyskał przystęp do drzewa życia i otrzymał nowe życie.

Plan streszcza Ewangelia w jednym zdaniu: Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne (3,16 - tłum Edycji św. Pawła). Umiłowany uczeń powtórzył to w swoim Liście: Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie (1 J 4,9).

O grzechu człowieka i jego konsekwencjach Jezus mówi, przywołując obraz światła: światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki (3,19). Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale odrzucił tę wspólnotę, pragnąc sam w sobie znaleźć źródło życia. Wybrał ciemność.

Jest jednak KTOŚ, kto może na nowo rozpalić światło w ciemności. Bóg-Ojciec posłał na świat Swego Syna, aby wszystko naprawił, wyzwolił od grzechu i śmierci i przywrócił Nowe Życie. Jezus Chrystus jest jedyną drogą naszego powrotu do Ojca, ponownego włączenia się w Boży plan zbawienia, jedynym Pośrednikiem - przekonuje ks. Blachnicki: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (3,14).

Najważniejsze jest jednak życiodajne spotkanie i osobisty wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tego wyboru musi dokonał każdy w pełni świadomie i dobrowolnie. Osobiste przyjęcie Chrystusa nazywa się w Piśmie świętym wiarą i do tej wiary przywiązana jest obietnica życia wiecznego: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne (3, 36). "Uwierzyć - przekonuje Założyciel Ruchu Światło-Życie - znaczy przyjąć Osobę Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela w sposób osobisty, zawierzyć Mu, złożyć w Jego ręce swoje losy, poddać Mu swoje życie, uczynić Go swoim Panem".

W nocnej rozmowie Nikodem nie był jeszcze gotowy do takiego aktu - osobistego wyboru. Może dokonało się to później, gdy przed Sanhedrynem podjął obronę Mistrza z Nazaretu, a potem aktywnie uczestniczył w pogrzebie (por. J 7,50n; 19,39).

W kontekście wielkiego planu Boga warto zapytać:
  • Czy znam cztery prawdy życia duchowego?
  • Czy osobiście spotkałem Jezusa i dokonałem życiowego wyboru?
  • Czy jestem wdzięczny za dar formacji rodzinnej, wspólnotowej, parafialnej; wdzięczny za dar wiary?


MÓDL SIĘ!


Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11,52) i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludu i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku (Ap 7,14) do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła, prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany. Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II). Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczynić się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego


ŻYJ SŁOWEM!

W testamencie napisanym w 44 roku życia ks. Franciszek Blachnicki dziękował Bogu za dary i owoce Ruchu, wyraził też swoje ukryte pragnienia. Większość z nich udało się zrealizować! Ruch Światło-Życie i wspólnoty Domowego Kościoła po ponad 50 latach swojej działalności potrzebuje jednak nowej iskry do działania, nowego impulsu do pracy w małych wspólnotach; potrzebuje swojego Orędownika i nowych gwałtowników Królestwa niebieskiego dla ewangelizacji Kościoła i świata. Tak wielu w naszym kraju przeszło formację oazową, takie wiele zawdzięczamy jedynemu rodzimemu Ruchowi Światło-Życie, bądźmy wdzięczni i módlmy się o rychłą beatyfikację sługi Bożego - ks. Franciszka.

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11434926

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu