Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

VII Niedziela zwykla - 23.02.2020

2020-02-20

News
Życie według przykazań Bożych jest jedyną prostą drogą dla chrześcijanina, stąd można za Psalmistą wołać: "Pobiegnę drogą Twoich przykazań, bo rozszerzyłeś me serce" (Ps 119,32). Szczytem tej wędrówki jest przykazanie miłości - miłości wzajemnej - miłości nieprzyjaciół!CZYTAJ!
Mt 5,38-48 (BP)

Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko, ząb za ząb". A Ja wam mówię: Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć.

Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.


ROZWAŻ!

Chrześcijańska interpretacja przykazań Bożych kładzie duży nacisk na aspekt wewnętrzny, na głębsze zrozumienie przepisów i rzeczywistą ich realizację w życiu codziennym. Nie tylko odrzuca się zewnętrze przejawy grzechu, ale dociera się do najgłębszego korzenia zła – do sumienia (Mt 5,21-32); postuluje się absolutną szczerość i prawdomówność wobec bliźnich (Mt 5,33-37) oraz odrzuca się zdecydowanie odwet (Mt 5,38-42), domagając się równocześnie powszechnego zasięgu miłości (Mt 5,43-48). Jednym słowem, mamy ty do czynienia z nowym pogłębionym i zradykalizowanym wypełnieniem Dekalogu, a szczególnie pierwszego i najważniejszego przykazania – przykazania wzajemnej miłości, a nawet miłości nieprzyjaciół.

Istota radykalnych wymogów moralnych jest możliwa wówczas, gdy będzie całkowicie podporządkowana przykazaniu miłości. Przykazanie to obecne jest w starym Prawie (Pwt 6,5; Kpł 19,18), teologicznie pogłębia jego znacznie św. Paweł (Rz 13,9-10; 1 Kor 13,1-13), przytaczają je wszystkich Ewangeliści (Mk 12,28-31; Mt 22,34-40; Łk 10,25-28; J 15,34), lecz u Mateusza zostało ono zaakcentowane w sposób szczególny.

W polemice z faryzeuszami jeden z uczonych w Prawie zapytał Jezusa: „«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»” (Mt 22,36-40). Mateusz wyraźnie koncentruje swoją argumentację na tym, że Prawo skupia się w jednym punkcie, tj. w nowym przykazaniu miłości.

Przykazanie miłości jest zatem podstawą całego Prawa i zasadą jego interpretacji. Apostoł Paweł wyrazi to w jednym zdaniu: "Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego" (Ga 5,14; por. Rz 13,8-10).

W dobie subiektywizmu i relatywizmu moralnego radykalizacja i interioryzacja Bożego prawa staje się wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Nie można ulegać tendencją relatywizującym, gdyż one wypaczają i niszczą jasne i wyzwalające wskazania wielkiej karty życia chrześcijańskiego.

Warto zapytać:

  • Dlaczego Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi i proponuje nam prostą drogę do szczęścia?
  • Co to znaczy, że kazanie na Górze jest Magna Charta chrześcijaństwa?
  • Jak dzisiaj nauczać ludzi, by nie „zatracić” żadnego z przykazań Bożych (por. Mt 5,19; 20,26)?

 

MÓDL SIĘ!

Ojcze, daj nam, którzy rozważamy słowa Twojego Syna, abyśmy je rozumieli i wprowadzali w czyn, byśmy nie przerażali się ich surowością, ale byśmy wniknęli w serce Tego, który jest Panem, Nauczycielem cichym i pokornym, i żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

kard. C.M. Martini

ŻYJ SŁOWEM!

Nie szukajmy łatwych i szerokich dróg (rozwiązań) w życiu. Zradykalizujmy nieco swoje codzienne zasady i normy, np. wstańmy wcześniej, aby odmówić tradycyjny pacierz lub dziesiątkę różańca, a wieczorem przed snem rozliczmy to, co dobre i to, co złe: podziękujmy i przeprośmy wraz z wyznaniem: Jezu, ufam Tobie!

ks. Jan Kochel

fot. mozaika M.I. Rupnik SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583547

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu