Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Trójcy Świętej - 07.06.2020

2020-06-05

News
"Jeden w naturze, w Osobach troisty" - tak dzisiaj w liturgii śpiewem uczcimy wielką tajemnicę jednego Boga w trzech Osobach. Ewangelia podpowiada nam, że kluczem do zrozumienia uroczystości jest obraz Boga, "który jest, który był, i który przychodzi" (Ap 1, 8). Dzisiaj uwielbiajmy Syna za to, że pokazał nam Ojca i zesłał nam Ducha.


CZYTAJ!
J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema:

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.


ROZWAŻ!

Dzisiejsza perykopa Ewangelii pochodzi z rozmowy Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21). Kluczowym pytaniem, na które Nikodem szuka odpowiedzi, jest sprawa powtórnego narodzenia się z Ducha Świętego. W kontekście tejże właśnie rozmowy ten fragment stanowi niejako podsumowanie misji Syna Bożego. Jezus bardzo mocno podkreśla swoją więź z Ojcem oraz jej przełożenie na dzieje zbawienia. Taki jest sens dzisiejszej uroczystości - nie jest to tyle istotne dla nas życie wewnętrzne Trójjedynego Boga, którego i tak własnym rozumem nie potrafimy zrozumieć, ale raczej Jego zwrot w stronę człowieka oraz Jego działanie w historii zbawienia.

Tajemnica Trójcy Świętej jest nierozerwalnie związana z tajemnicą miłości Boga do człowieka. Jezus niejednokrotnie potwierdzał, podobnie jak powyżej, więź między Nim a Ojcem (J 10,30) oraz pouczał o powodzie, dla których "Słowo stało się Ciałem" (J 1,14) - jest nim plan zbawienia pochodzącego z bezwarunkowej miłości Boga do człowieka (1 J 4,9-10, Rz 5,8) mającego swoje ukoronowanie w pełnej komunii w życiu wiecznym (J 14,2). Jedynym wymogiem do uzyskania tej łaski jest wiara - pełne zaufanie Bogu, powierzenie się jego opatrzności i objęcie się jego miłością - a przez to Nim samym (1 J 4,8).

Dzisiaj możemy w pełni radować się obecnością Trójcy Świętej w naszym życiu - Ojca, który stwarza i otacza bezgraniczną miłością, Syna, który zbawia od grzechu i śmierci oraz pośredniczy za nami i Ducha, który uzdalnia nas do życia w łasce i miłości. Trójjedyny był z nami od zawsze, ale nie byłby On przez nas w pełni poznany, gdyby nie Jezus (J 1,18; 14,6-7.26).

Zapytajmy się zatem:

  • Czy mam w sobie pragnienie przylgnięcia do Boga? Czy zauważam w swoim życiu działanie Trójjedynego?
  • Czy powątpiewam w wierze? Co robię z takimi wątpliwościami?
  • Czy korzystam z darów Bożej miłości? Czy pragnę Słowa Bożego i sakramentów oraz czy cieszę się wspólnotą Kościoła?


MÓDL SIĘ!

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, wstawiennictwo świętych Apostołów, stałość Męczenników i zasługi Wybranych. Amen.

św. Augustyn


ŻYJ SŁOWEM!

Znajdź moment ciszy w ciągu swojego dnia i dokonaj rachunku wdzięczności Bogu za każdą dobrą chwilę, w której miałeś/miałaś swój udział. Dziękuj za wszystko i proś o więcej!

Kamil Sikora

fot. Ikona Trójcy Świętej - A. Rublow


zob. Youtube - Człowiek Zmartwychwstania


Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583657

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu