Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Uroczystości i święta

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2020

2020-10-29

News
Dzisiejsza uroczystość jest celebracją tych wszystkich, którzy bez reszty zawierzyli Jezusowi. Świętość to nie tylko dochodzenie do ideału, ale przede wszystkim przeżywanie Bożej codzienności (dzisiaj). Jezus w Ewangelii wychodzi i siada na górze, by pouczyć swych uczniów jaka jest ta tajemnica Bożej obecności "tu i teraz", tajemnica pełnej nadziei - mimo różnych przeciwności.CZYTAJ!
Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


ROZWAŻ!

Osiem błogosławieństw – osiem obietnic szczęścia (μακαριοι - "szczęśliwi") przysługującego tym, którym - tak po ludzku - nie powodzi się najlepiej (ubogim, smutnym, cichym, spragnionym...). W mentalności semickiej błogosławieństwa dotyczą osób, które są lepiej sytuowane w społeczeństwie, bogatsze, sprytniejsze; które stawiają na swoim i liczą przede wszystkim na siebie, nie na innych.

My jednak doskonale wiemy, że człowiek, niezależnie od okoliczności, gdy tylko otworzy się na relację z Bogiem, może liczyć na Jego opiekę (np. Pwt 28, 1-8, J 15,7), dlatego na drodze do świętości są tacy, którzy są:

· u b o d z y – (πτωχοι - ptochoi = anawim - "ubodzy z ludu") nie tylko biedni materialnie, ale również biedni duchowo – tacy, którzy mimo braku poczucia bliskości i opieki Boga są wierni, nie związują się z dobrami materialnymi;

· s m u t n i (πενθουντες – perthuntes - "żałować, zamartwiać się, być w żałobie") – są to ludzie martwiący się o stan moralny świata, to ci, których boli grzech pojawiający się wokoło;

· c i s i (πραεις – praeis), czyli pokorni, ugodowi, którzy nie walczą za wszelką cenę, aby ich racja była na wierzchu, bo Pan sam chce być odpłatą za ich wysiłek;

· pragnący s p r a w i e d l i w o ś c i (δικαιοσύνη – dikaiosunē - "sprawiedliwość, ale również słuszności"); to ci, którzy pragną przede wszystkim Bożej sprawiedliwości;

· m i ł o s i e r n i (ελεημονες – eleēmones) – to ci, którym się współczuje i pomaga, dla których niedola innego nie jest obojętna;

· c z y s t e g o  s e r c a, którzy mają uporządkowane pragnienia, nie żywi w sobie urazy ani chęci zemsty;

· wprowadzający  p o k ó j – (ειρηνοποιοι – eirēnopoioi) - walczący z przejawami zła w świecie, ale nigdy ze swoim bliźnim;

· p r z e ś l a d o w a n i – zdaje się to być podsumowanie i ostateczna zapowiedź programu szczęścia. Jezus widzi swoich naśladowców – zarówno Apostołów, jak i ich uczniów, a przez to Kościół – wszystkich, którzy spotkają się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet agresją wymierzoną w ich stronę. Nie chodzi więc tutaj nawet o wielkie prześladowania, ale chociażby o drobne przytyki czy pretensje.

Chrześcijanin nigdy nie będzie miał łatwego życia. Jezus ostrzega swoich o nadchodzących przeciwnościach, z którymi będą musieli się zmierzyć (por. Mt 10,17-22; J 15,18-21; Łk 12,49-53).

Mowa ewangeliczna o królestwie Bożym mocno motywuje nas do wierności w wierze, ponieważ w trudnych sytuacjach, które pojawiają się w błogosławieństwach ukryte jest prawdziwe źródło naszej siły (Hbr 10,38a). Za wytrwałość w wierze czeka na nas nagroda: "Musicie tylko być wytrwali, abyście pełniąc wolę Bożą, zasłużyli na spełnienie obietnicy" (Hbr 10,36).

Celem jest życie wieczne - wieczna szczęśliwość, która jest większa i trwalsza niż ból krzywdy i prześladowań. Pan przekonuje, że już tu na ziemi możemy oczekiwać Pocieszyciela (J 14,16), który bezpiecznie poprowadzi nas po drodze wiary, niezależnie od radości czy smutku. Dzięki temu Dobra Nowina na dziś jest przesłaniem nadziei.

To jest prawdziwy program błogosławionego życia dla każdego chrześcijanina: możemy być szczęśliwi, a błogosławieństwa są naszymi drogowskazami na kursie ku Niebu!

Zapytajmy się zatem:

  • Czy któreś z ośmiu błogosławieństw wzbudza we mnie opór czy strach przed jego realizacją?
  • Czy uznaję błogosławieństwa jako jasny i klarowny program - drogowskaz do lepszego naśladowania Mistrza?
  • Czy ufam, że przez turbulencje i zamieszania ostatniego czasu bądź osobistych kryzysów mogę przejść jedynie wtedy, kiedy pozwolę poprowadzić się Jezusowi?


MÓDL SIĘ!

A co nas czeka po pobożnym życiu?

Psalm 126 podpowiada:
Gdy Pan odmienił
los Syjonu,
byliśmy jak we śnie.

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język wołał pełen radości.

Wtedy mówiono między poganami:
«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»

Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni.

Odmień nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.

Którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Postępują naprzód wśród płaczu,
niosąc ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodzą wśród radości,
przynosząc swoje snopy.


ŻYJ SŁOWEM!

Zastanów się, z którym z Ośmiu Błogosławieństw najczęściej masz do czynienia. Zawalcz o to, aby je możliwie jak najlepiej zrealizować. Przypomnij sobie również inne trudne sytuacje życiowe i rozeznaj je w świetle ewangelicznych błogosławieństw.

Kamil Sikora

fot. mozaika M.I. Rupnika SJ

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583468

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu