Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Wielki Post

V Niedziela W. Postu - 21.03.2021

2021-03-20

News
Tajemnica paschalna to tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania. Chrystus przeszedł już tę drogę: zwyciężył grzech, śmierć i szatana, dlatego w piątą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina słowa Jezusa z czwartej Ewangelii - zapowiedź uwielbienia Jego imienia: "Głos [Ojca] rozległ się... ze względu na nas. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata". Jest tylko jeden Wódz i Pasterz (Ps 23).


Czytaj!
J 12,20-33

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


Rozważ!

Zapowiedź zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem jest dla chrześcijan wołaniem nadziei. Dzisiaj w świecie pogrążonym w chaosie lęku i pandemii ludzie stęsknieni są oznak nadziei. Kard. Martini przekonywał, że "brak nadziei jest być może śmiertelną chorobą świadomości naszej epoki, naznaczonej końcem ideologicznych marzeń i związanych z nimi dążeń. Antidotum na obojętność i frustrację, na dążenie do przyjemności bez żadnych oczekiwań na przyszłość, może być tylko nadzieja. Ale nie nadzieja wyrachowana, oparta na przewidywaniach i statystykach, lecz nadzieja, której jedynym fundamentem jest obietnica Boża" (zob. Matka Boża Wielkiej Soboty,31).

Trafna diagnoza Kardynała wskazuje nam lekarstwo na lęki naszych czasów - antidotum nadziei zwycięstwa Chrystusa. ON już zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Jednak przestrzega przed lekceważeniem Wielkiego Przeciwnika ludzkości - Kłamcę i Zwodziciela.

Jezus co prawda przekonuje, że Szatan został osądzony i przezwyciężony, ale nie przestaje szkodzić, zwodzić, kusić i nękać ludzi. Nie wolno lekceważyć Złego ducha. Czas Wielkiego Postu to czas rozeznawania duchów: dobrych i złych. 

Kard. Martini - w zgodzie z duchowością ignacjańską - uczył, jak rozeznać przeciwnika.

Przeciwnikiem jest to wszystko, co sprzeciwia się rozwojowi Królestwa, Ewangelii i Kościoła; rzeczownik ów jest tłumaczeniem hebr. nazwy „szatan”.

Rodzajowo możemy go nazwać „inteligencją zła”, gdyż zło nie jest tylko owocem ignorancji, błędów czy zaniedbań. Zło jest sprzeciwem wobec Chrystusa. On sam tego doświadczył i walczył ze złem. W takim znaczeniu jest ono częścią zbawczego zamysłu Chrystusa i częścią zamysłu Kościoła, przynajmniej jako cień, który nań pada.

Drogi, będące przeciwstawieniem się „drogom Bożym”, to środki, których przeciwnik używa, by do nas dotrzeć, jego zamysły i dążenia. To wszystko nie powinno wydawać się nam dziwną i osobliwą ideą. Gdy uważnie czytamy Pismo, widzimy wtedy, iż jest to bardzo ważna zasada interpretacji rzeczywistości.

Imiona przeciwnika. Różnorodność imion, jakie znajdujemy w Biblii, wskazuje, z jednej strony, na trudności w jasnym określeniu tej inteligencji zła, a z drugiej – na wielokształtność działań przeciwnika.

  • Pierwsze jego imię, poczynając od 3 rozdziału Księgi Rodzaju, to wąż: wskazuje na spryt, zdolność wprowadzania w błąd, osaczania, zwodzenia pozornym rozumowaniem;
  • Później pojawia się kusiciel. Stara się on rzucić człowieka w przepaść, z której nie jest w stanie wydobyć się;
  • Nieprzyjaciel – to ktoś pragnący dla człowieka zła, kto chce człowieka upokorzyć, zdegradować i doprowadzić do rozpaczy;
  • Morderca od początku – imię, którym obdarzył przeciwnika Jezus. Wskazuje na satysfakcję ze zniszczenia człowieka. Historia notuje przerażające przykłady ludzkiego okrucieństwa, które słusznie nazywamy „diabelskimi”. Istotnie, wydaje się, że człowiek w swej głupocie nie byłby do niego zdolny, jeśli nie zniewoliłaby go jakaś tajemnicza siła. Pomyślmy na przykład o nazistowskich obozach koncentracyjnych, o milionach zamordowanych wśród tortur i poniżenia w pewnych częściach świata;
  • Oskarżyciel albo oszczerca – ten, który ciągle podkreśla zło, to co negatywne, ten który doprowadza do depresji, samozniszczenia. Jest całkowitym przeciwieństwem Pocieszyciela, „Parakleta”, który broni, budzi odwagę, pozwala dostrzec cel, wskazuje na możliwości stojące przed człowiekiem współpracującym z łaską. Pod nazwą „oskarżyciel” kryć się może cała wewnętrzna negatywna sfera człowieka, która każe mu mówić: nie dam rady, nie osiągnę, pomyliłem drogę;
  • Wprowadzający rozłam – ten, który wprowadza pomiędzy ludzi spory i nieporozumienia. Czasem dochodzi do nich z błahych powodów, a jednak mogą się zakończyć walkami rodzin i grup;
  • Kłamca – czyli ten, który tak sprytnie mówi nieprawdę, że kłamstwa stają się godne wiary. Czasami można słyszeć takie oszczerstwa, czy przykłady ludzkiego kłamstwa, że da się w tym dostrzec działanie diabelskiej siły (zob. Lud w drodze, 96-98).

We wszystkich tych przykładach nie koniecznie musi być osobiście zaangażowany szatan; znajdujemy się jednak (i tu pojawia się biblijna analogia) wobec całej sfery zła, za którą szatan ponosi odpowiedzialność.

Tak więc drogi zła ujawniają się w wielości zachowań, które zmierzają do poniżenia i przytłoczenia człowieka, do odebrania mu odwagi. Przybierają one kształt teorii sceptycyzmu, nihilizmu, zobojętnienia, dochodząc nawet do radości z nieszczęścia innych. Różne imiona, poprzez które Pismo św. zwraca uwagę na obecność przeciwnika, konkretyzują się w zbrodniach, samobójstwach, w ciężkich nałogach, w walkach i konfliktach między ludźmi. „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” - przekonuje Apostoł Piotr (1 P 5,8).

Poznanie działania szatana jest zadaniem chrześcijanina - owocem rozeznania i walki duchowej.

Orędziem Chrystusa - orędziem zwycięstwa są dziś końcowe Jego słowa: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (w. 33). To wołanie jakby z wysokości krzyża. To jakby ósme Jego słowo z tej "katedry paschalnej". Zapowiada ono ostateczne zwycięstwo - zapowiedź uczty eucharystycznej i komunii duchowej z Jezusem.

Pociągnięci przez Chrystusa zapytajmy samych siebie:
  • Czy współpracujemy z Chrystusem w walce z Złym duchem?
  • Czy nazywamy po imieniu zło w naszym życiu - czy wyznajemy je szczerze w sakramencie pokuty i pojednania?
  • Jakie jest nasze uczestnictwo w Eucharystii? Czy czujemy się "pociągnięci" przez Chrystusa?


Módl się!

Prosimy Cię, Panie, jako Twoje Ciało, jako przedłużenie Twego życia w historii, jako Twoje życie w dzisiejszym świecie, z całym Kościołem, w jedności z wszystkimi powierzonymi nam ludźmi, za których jesteśmy odpowiedzialni; wznosimy do Ciebie, Ojcze, razem z Chrystusem Panem, ten hymn uwielbienia i dziękczynienia za to, żeśmy się tutaj znaleźli, za ten czas rozmyślań, modlitwy i adoracji. Dziękujemy Ci za możliwość doświadczenia tego, co zasadnicze dla czło­wieka, to jest Twojej chwały, i prosimy Cię: otwórz nasze oczy, byśmy poprzez uwielbienie i adorację po­znali nas samych. Byśmy poznali sytuację, w której się znajdujemy, sens spotykanych trudności, które sprawiają, iż nasze powołanie staje się ciężarem przygniatającym nas ze wszystkich stron. Spraw, byśmy odkryli sens opatrznościowych sytuacji, które nas oczekują.

Maryjo, Matko Pana, bądź przy nas w tym pokornym poszukiwaniu; spraw, by nasze rozważania i me­dytacje stały się kontemplacją, to znaczy uczestnictwem w chwale i podziwie chwały Boga — w historii i w naszym życiu.

Bądź w nas, Panie Jezu, przez moc Ducha Świę­tego; módl się w nas, adoruj w nas, uwielbiaj w nas, działaj w nas, byśmy pojęli pełnię naszego powołania, niebezpieczeństwa, które nam zagrażają, zasadzki sza­tana zastawione na nas, na Kościół, na nasze czasy i by starczyło nam odwagi do końca toczyć walkę wiary, nadziei i miłości. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

kard. C.M. Martini

Żyj Słowem!

Coraz częściej rozbrzmiewa w kościołach modlitwa do Archanioła Michała - Pogromcy Złego ducha. Warto codziennie odmawiać tę modlitwę i budzić u innych świadomość i potrzebę stałej walki duchowej. Papież Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym Gaudete et exsultate zachęcał wszystkich do walki i czujności, ale zarazem przekonywał: "Życie chrześcijańskie jest ciągłą walką. Potrzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć się pokusom diabła i głosić Ewangelię. Ta walka jest bardzo piękna, ponieważ pozwala nam świętować za każdym razem, gdy Pan zwycięża w naszym życiu" (GeE 158). Oprzeć się pokusom diabła i głosić Ewangelię zwycięstwa - oto nasze zadanie!

ks. Jan Kochel

fot. Egzorcyzmy o zachodzie słońca, Schrorr von Carolsfeld "Die Bibel in Bildern", 1860.

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13122885

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu