Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Świadkowie prawdy z tej ziemi

Św. Józef (I w.) - Nazaret

2018-01-15

News
Pod wpływem analiz kultu świętych czczonych na Śląsku oraz świadectw zarejestrowanych w ramach audycji radiowych w Radiu eM doszliśmy do przekonania, że trzeba "zaprosić" św. Józefa do tego grona. Józef, mąż Maryi, zawsze chciał pozostawać w cieniu. Wiernie wypełnił swoją misję, objawioną mu przez anioła. Nie znamy żadnego jego słowa zapisanego w Ewangelii. Okazuje się jednak, że na Śląsku poświęcono mu najwięcej kościołów, zaraz po kościołach maryjnych. Charakterologicznie Józef z Nazaretu bliski jest ludziom z tej ziemi (Śląska): cichy, pracowity, oddany Bogu i rodzinie. Natomiast od czasu kiedy pojawił się na stałe w modlitwie mszalnej (decyzja Benedykta XVI z 2013 r.), jako Oblubieniec NMP - wzrasta kult tego Świętego w naszych czasach. 

wprowadzenie


CZYTAJ!
Mt 1-2; 13, 54-58; Łk 1-2

Jezus przyszedł do swego miasta rodzinnego i nauczał w synagodze. Zdziwieni mieszkańcy pytali: Skąd u Niego tak niezwykła mądrość i cuda? Jest przecież synem cieśli [Józefa]. Czyż Jego Matka nie ma na imię Maryja, a Jego bracia Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry mieszkają wśród nas. Skąd więc ma to wszystko? I powątpiewali w Niego. A Jezus powiedział do nich: "Tylko w ojczyźnie i w swoim domu prorok może być tak lekceważony". Nie uczynił tam wiele cudów, gdyż Mu nie uwierzyli.


ROZWAŻ!

Interpretacja pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii Mateusza i Łukasza, czyli tzw. Ewangelii Dzieciństwa, pozwala nam odnaleźć kilka istotnych miejsc poświęconych Józefowi, pochodzącemu z rodu Dawida z miasteczka Betlejem. Imię Józef (hebr. josep) oznacza "niech (bóg) doda (więcej dzieci)". Było ono bardzo popularne w dziejach Izraela. Pojawia się 252 razy w Biblii. Nosił je syn Izraela, patriarcha, założyciel "domu Józefa" oraz sześć innych postaci Starego Testamentu. Ponadto mąż Maryi (14 razy w NT) oraz "brat Pański" (Mt 27,56; Mk 6,3; 15,40.47), uczeń Pański z Arymatei (Mt 27,57n), Barsabba z przydomkiem Justus (Dz 1,23) i Barnaba, towarzysz Pawła.

Poza Ewangelią Dzieciństwa Józef pojawia się tylko raz w Ewangelii (13,55), jednak bez wspomnienia imienia. Ma to miejsce w czasie publicznej działalności Jezusa w Galilei. Cała rodzina (klan) zaniepokojony cudownymi wydarzeniami, które towarzyszyły nauczaniu Rabbi z Nazaretu postanowiła spotkać się z nim i rozmówić. Nie ma jednak wśród bliskich i krewnych Józefa. Wszystko wskazuje więc na to, że wcześniej odszedł z tego świata.

Ewangelista, opisując reakcje mieszkańców rodzinnego miasta, szczegółowo wyróżnia członków rodziny. Zdziwienie, dociekliwość, podejrzliwość, powątpiewanie... i brak wiary - to uczucia i emocje, które im towarzyszą. Ewangelista wspomina, że Nauczyciel jest "synem cieśli". Słowo gr. tekton (archi-tekton) oznacza rzemieślnika, pracującego w drewnie, lecz również pracownika budowlanego, który pełnił funkcję planisty, wynalazcy i projektanta (Strong, 762). W tym samym czasie w okolicach Nazaretu odbudowywano miasto Sefforis (5 km na pół-zachód), które potrzebowało wykwalifikowanych rzemieślników do różnorakiej pracy remontowej. Właśnie tam najprawdopodobniej zatrudniony był Józef z Nazaretu. I zapewne nie była to tylko praca stolarza czy cieśli. Czy młody Jezus towarzyszył swemu "ojcu" (Łk 2,48)?

Opisane w Ewangelii wystąpienie w synagodze w Nazarecie najpierw wywołało zdumienie i podziw wśród sąsiadów. Szybko jednak pojawiły się inne reakcje znane w takich sytuacjach: ciekawość, niedowierzanie i podejrzliwość. W małym miasteczku wszyscy dobrze się znali, stąd pojawiają się pytania przypominające kwestionariusz: kto? co? ile? skąd? Pytania o wykształcenie, pokrewieństwo, relacje rodzinne i dobrosąsiedzkie. Wszyscy dobrze znali Maryję, Józefa i wielu krewnych Rabbiego. W takiej sytuacji treść Jego nauczania została przysłonięta ludzkimi kalkulacjami. Emocje, sentymenty czy resentymenty wzięły górę. Nawet echa cudownych uzdrowień przysłoniła codzienność wspomnień z dzieciństwa oraz ocena relacji rodowych.

Jezus skrytykował taką postawę swoich rodaków. To, co drugorzędne przysłoniło bowiem istotę - Dobrą Nowinę. Słowo Boże zostało "wydziobane" przez podszepty sloganów, porównań i powierzchowności; "spalone" przez emocje podejrzliwości, zazdrości i brak wiary; "zagłuszone" przez codzienne troski i powaby znaczenia czy władzy (por. Mt 13). Wśród bliskich i krewnych zabrakło dobrej i urodzajnej gleby dla słowa Bożego! Właściwie mieszkańcy Nazaretu sami wymierzyli sobie karę, gdyż z powodu małostkowości i niedowiarstwa nie doświadczyli dobrych owoców ziarna słowa oraz uzdrawiającej mocy Jezusa: "Nie uczynił tam wielu cudów, gdyż Mu nie uwierzyli" - zauważa Ewangelista (13,58).

Mieszkańcom Nazaretu zabrakło cech, które posiadł ich współbrat Józef: ubóstwa, pokory, łagodności/cichości, głodu i pragnienia słowa (sprawiedliwości), miłosierdzia, czystego serca, zabiegania o pokój oraz zawierzenia. Tak, Józef był "człowiekiem błogosławieństw" - człowiekiem szczęśliwym, gdyż posiadł to wszystko, co cechowało ludzi błogosławionych (Mt 5). Nazaretańczycy nie wysłuchali do końca kazania Jezusa w ich synagodze, górę wzięły emocje i porównania. Mówili sobie: "On przecież nie może być lepszy od nas i od naszych bliskich"!

Pierwszym zadaniem uczniów królestwa Bożego jest być "solą ziemi" i "światłem dla świata" (5,13-14). Solą dla ziemi była cichość i pokora serca Józefa, a światłem dla ludzi były jego dobre czyny i heroiczna wiara. Tak on - obok swojej Niepokalanej Małżonki - okazał się "doskonały" na wzór Ojca niebieskiego (5,48).

Tak więc nie jest przypadkiem, że tylu świętych w historii Kościoła obrało sobie Józefa za swojego patrona i orędownika. Pierwszy pisał o nim już Orygenes, chwaląc go jako "męża sprawiedliwego"; Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; Augustyn pisze o zgodności z prawem (legalności) jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach ojcowskich; Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność Józefa ponad wszystkich świętych; Hieronim wychwala jego dziewictwo. Pierwszy specjalny Traktat o 12 wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny kanclerz Sorbony Jan Gerson (1416), a Izydor z Isolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). Wysławiali go w kazaniach: Bernard z Clairvaux (+1153), Wincenty Ferreriusz (+1419), Bernardyn z Faltre (+1494), Bernardyn z Busto (+1500), Bernardyn ze Sieny (+1444), Beda, Rupert, Piotr Damiani, Piotr Lombard, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu i wielu innych. Św. Teresa z Avila (+1582) twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona, stąd wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Warto też wspomnieć o szczególnej czci do św. Józefa - Jana Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży. W 1859 r. do modlitewnika, który ułożył dla swoich synów duchowych, dodał nabożeństwo do 7 boleści i do 7 radości św. Józefa oraz modlitwę o łaskę cnoty czystości i dobrej śmierci.

Wreszcie Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego oraz wydał osobny list apostolski o odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa uczynił też patronem II Soboru Watykańskiego (1962-1965). W końcu w 2013 r., decyzją Benedykta XVI (Józefa Ratzingera), ogłoszoną już za pontyfikatu papieża Franciszka, imię św. Józefa włączono także do pozostałych modlitw eucharystycznych.

Św. Józef jest przede wszystkim patronem Kościoła Powszechnego jako wspólnoty wspólnot (rodzin), stąd trzeba zapytać:

  • Jaki jest mój osobisty kult św. Józefa?
  • Czy modlę się za jego przyczyną i wstawiennictwem?
  • Co to znaczy, że jest "strażnikiem skarbów"?
  • O co warto dzisiaj prosić Oblubieńca i Męża Maryi? 


MÓDL SIĘ!

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie - módl się za nami!
Przesławny potomku Dawida, ...
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ŻYJ SŁOWEM!

Napisz swoją modlitwę do św. Józefa. Powiedz innym o ty, co zdziałał On w twoim życiu - daj świadectwo. Poproś św. Józefa o troskę nad swoją rodziną, parafią, diecezją i Kościołem Powszechnym; poproś również o dobrą śmierć - a wiesz dlaczego?

ks. Jan Kochel

fot. obraz św. Józefa z kościoła w Gliwicach na Trynku

Pliki do pobrania:

  1. SAP_11_01_18_cz1.mp3
  2. SAP_11_01_18_cz2.mp3
  3. SAP_11_01_18_cz3.mp3
  4. SAP_11_01_18_cz4.mp3

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14624480

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu