Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

OBÓZ SILNY I PORT NIEOMYLNY (13)

2012-03-31

News
Obrazy biblijne umieszczone w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP mają za zadanie ukazać Kościołowi przedziwny sposób działania Matki Najświętszej w dziejach Chrystusa i w dziejach Kościoła.

TEKST GODZINEK

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny
(Pryma)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Wyjścia:

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan». I uczynili w ten sposób.

(Wj 14, 1-4)


NOWY TESTAMENT

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

(1P 1, 3-9)


ROZWAŻANIE

Obóz silny

Autor tekstu Godzinek wielbiących Niepokalaną porównuje sposób działania Matki Najświętszej do wojskowego obozu rozbitego na środku pola walki i dobrze owarowanego. To jest miejsce pilnowane ze wszystkich stron i przez to bezpieczne. Takie miejsce nieopodal pola bitwy jest potrzebne. Daje odrobinę spokoju i odpoczynku. Nikt z wrogów nie ma do niego dostępu. To właśnie Matka Najświętsza odpycha wszelkie podstępy i zakusy największego wroga – szatana. Jeśli ktoś znajdzie u Niej schronienie, w tak bezpiecznym obozie, wówczas wróg nie będzie miał do niego dostępu.

Port nieomylny

Tytuł „port nieomylny” stanowi swoistego rodzaju bardzo sugestywne i przemawiające porównanie do zachowania właściwego kierunku życiowej wędrówki człowieka. Mówi się przecież, że każdy chrześcijanin jest powołany aby dotrzeć do „portu zbawienia” w tej łodzi Piotrowej jaką jest Kościół. To właśnie Matka Najświętsza jest Tą, która pomaga nam w sposób niezawodny dotrzeć do samego Chrystusa w którym jest nasze zbawienie. Ona nas zawsze prowadzi do tego celu. Właśnie takie działanie stanowi istotę Jej posłannictwa w dziejach Kościoła. Ona zawsze wskazuje drogę do Jej Syna, do Słowa Bożego, do Eucharystii, do nawrócenia, do pokuty, jak w Fatimie. Kto na Nią patrzy, nie zbłądzi, nie zawinie do niewłaściwego portu, ale dotrze w sposób nieomylny do portu zbawienia. Dlatego też Błogosławiony Jan Paweł II powiedział prosto i jasno: „Totus Tuus” – Cały Twój.

Rozważając tytuły „obóz silny” i „port nieomylny” warto postawić sobie kilka prostych pytań:
- czy w trudnych momentach życia, kiedy jesteśmy szczególnie narażeni na działanie złego ducha, szukamy pomocy u Matki Najświętszej?
- czy dostrzegam cel swego życia jedynie w Jezusie Chrystusie?
- czy modlę się za Kościół i pasterzy Kościoła?
- czy potrafimy ja bł. Jan Paweł II powiedzieć „Totus Tuus”?


KOMENTARZ

MARYJA – OBROŃCZYNI WIARY

W swojej historii Kościół oparł się wielu zagrożeniom wiary. Tymi zagrożeniami były różne herezje, militarna agresja wrogów chrześcijaństwa, przeciwne wierze katolickiej ideologie. W tej walce Kościoła o wytrwanie w wierze Najświętsza Maryja Panna odgrywała i odgrywa nadal olbrzymią rolę, będąc Tą która broni wiary swych dzieci w Boga Jedynego, umacnia ją i pomaga w niej wytrwać.
Choć dziś także są miejsca na świecie, gdzie wolność religijna i bezpieczne życie chrześcijan jest zagrożone (Indie, niektóre kraje islamskie), to jednak główne niebezpieczeństwo grożące wierze katolickiej tkwi dziś w zgubnych prądach myślowych i relatywizmie moralnym, które niszczą podstawy wiary w Boga w Trójcę Świętej Jedynego.
Do tych niebezpieczeństw, przed jakim staje dzisiejszy Kościół należy więc zaliczyć przede wszystkim herezję postmodernizmu charakteryzującą się głównie: podważaniem wyjątkowości Objawienia chrześcijańskiego i postawą relatywistyczną w stosunku do prawdy, skrajnym racjonalizmem wykluczającym istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej, nihilizmem i relatywizmem moralnym oraz różnymi rodzajami idolatrii, które absolutyzują jakąś rzeczywistość stworzoną, jak na przykład: bogactwo, władza, państwo, seks, czy jakiekolwiek stworzenie Boże.
W tym trudnym czasie Kościołowi potrzebna jest wyjątkowa pomoc. Arcybiskup Angelo Amato – prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych szukając ratunku dla dzisiejszego Kościoła przypomina widzenie –sen, jakie w roku 1862 miał św. Jan Bosko. Otóż widział on wspaniały okręt na wzburzonym morzu, którego chciały zniszczyć różnorakie inne okręty, bardzo dobrze uzbrojone. Tym wspaniałym okrętem jest Kościół żeglujący wśród licznych niebezpieczeństw i narażony na różne ataki. Nagle pośród fal pojawiły się dwie kolumny bardzo wysokie, w niewielkiej odległości od siebie. Na szczycie jednej stał posąg Matki Bożej z napisem Auxilium christianorum, a na drugiej kolumnie znajdowała się duża Hostia i napis: Salus credentium. Pomimo wściekłych ataków wrogów – kapitan okrętu – papież pewnie doprowadził okręt Kościoła do tych dwóch kolumn i bezpiecznie je o nie zakotwiczył. W tym momencie wszystkie wrogie okręty uciekły, rozbiły się i zatonęły. Ksiądz Bosko wytłumaczył, że te dwie kolumny, które nigdy nie pozwolą zatopić statku Kościoła Świętego to cześć oddawana Eucharystii i kult maryjny.
Ta wizja świętego Jan Bosko przypominana przez Arcybiskupa Amato pokazuje, że Maryja nadal wspiera chrześcijan swym wstawiennictwem i pozostaje Obrończynią naszej wiary. Wzywajmy Jej więc i uciekajmy się do Niej, zwłaszcza wtedy gdy nasza wiara może być zagrożona. Ona nas obroni, i zachowa w świętej wierze, jak to już wielokrotnie uczyniła w historii Kościoła.

Grzegorz M. Bartosik OFMConv (UKSW Warszawa)


MODLITWA

MODLITWA Z GODZINEK
Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583536

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu