Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wyrocznia Izajasza

2021-03-30

News
Izajasz (hebr. jesza`jah(u) - "Jahwe jest zbawieniem") - syn Amosa, prorok w Judzie. Nowy Testament ok. 40 razy cytuje jego księgę, widząc jej wypełnienie w Chrystusie. Trzy części "widzenia [Izajasza]" mają charakter uniwersalny. W VIII w. przed Chr. Jerozolima została uratowana od zniszczenia (Iz 37). Prorok wzywa więc do zawierzenia Bogu. Gdy król Judy zaraz po objęciu tronu stanął w obliczu groźby wojny, prorok apeluje: Nie bój się!Czytaj!
Iz 7,1-7

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear‑Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego ‑ nie stanie się tak!


Rozważ!

Wiosną roku 734 przed Chrystusem sprzymierzone wojska Syrii i Izraela wyruszyły przeciw Jerozolimie. Ich celem było zmusić króla Achaza, aby przystąpił do koalicji antyasyryjskiej. Achaz jednak nie przystał do koalicji, licząc się z rosnącą potęgą Asyrii. Wysłał do Niniwy poselstwo z prośbą o pomoc wojskową. Dla króla Asyrii był to sygnał do rozpoczęcia kampanii wojennej. W dwa lata później zdobył Damaszek, a króla Resina zgładził. Posunięcie Achaza okazało się zbawienne dla Jerozolimy. Wobec planu osadzenia na tronie Dawida obcego kandydata, Achaz postanowił ratować dynastię i państwo.

Tyle historia; tekst biblijny dodaje, jak istotną rolę odegrało tu tajne spotkanie króla z prorokiem Izajaszem. Słowa wyroczni są odpowiedzią na „drżenie serca” Achaza. Prorok kieruje do króla wezwanie do ufności: „Nie bój się”. Aby wyzbyć się strachu, król winien się wyciszyć i skupić na słowie Bożym. Teraz dopiero prorok może przystąpić do zreferowania królowi podstępnego planu władców Syrii i Izraela.

Częścią tego planu był ich marsz na Jerozolimę, zmuszenie Achaza do kapitulacji i osadzenie na tronie jerozolimskim niejakiego „syna Tabeela”, zapewne księcia tyryjskiego. „Nic z tego ‑ nie stanie się tak!” Tymi słowami zapewnia Bóg króla Achaza, że plany Resina i Pekacha nie powiodą się. Achaz ze swoim ludem winni zawierzyć i całkowicie zdać się na Jahwe; tylko wówczas mogą ocaleć.

Z uważnej lektury tego, dobrze znanego z liturgii, fragmentu rodzą się ważne pytania osobiste:

  • Jak reaguję na złe i dramatyczne wiadomości?
  • Czy zamykam się z nimi w sobie, szukając gorączkowo rozwiązania?
  • Czy też staram się o kontakt z „prorokiem”, który w świetle objawienia ukaże głębsze rozumienie wydarzeń?
  • Czy mój kontakt ze słowem Bożym jest na tyle zażyły, abym potrafił wydobyć z niego właściwą odpowiedź?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Zakończenie cyklu 2021/22

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje ks. Patrykowi Gawłowskiemu za całoroczny trud przygotowywania medytacji w rytmie lectio divina na temat "Wy jesteście światłem świata" (44 medytacji; zob. wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11429384

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu