Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Natchnienie i prawda Pisma św. [2014]

2014-09-12

News
Papieska Komisja Biblijna. Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, tłum. H. Witczyk, Verbum, Kielce 2014, ss. 240.

W ostatnich latach kielecki Instytut Teologii Biblijnej Vebrum opublikował przekłady trzech ważnych dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej: Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (2002), Biblia a moralność (2009) i Natchnienie i prawda Pisma świętego (2014). Natomiast Oficyna Wydawnicza Vactio również Interpretacja Biblii w Kościele (1999) z komentarzem biblistów polskich. Wspomniane dokumenty są obiciem aktualnych kwestii badawczych nurtujących teologów biblistów i cały lud wierny. Wciąż powtarzane jest bowiem w Kościele pytanie: "co mówi Duch do Kościołów" (por. Ap 2, 7.11.17.29). W pytaniu tym wybrzmiewa troska o głoszenie "zdrowej nauki" (1 Tm 4, 6; 6, 3; 2 Tm 4, 3n) i obrona przed niebezpieczeństwem zagrożeń prawdy objawionej (zob. Ga 2, 5). Co prawda cały Kościół jako dom Boży jest "filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15), to jednak wybrane gremia i instytuty poszukują odpowiedzi na najtrudniejsze kwestie hermeneutyki biblijnej - interpretacji i aktualizacji objawionej prawdy w świecie współczesnym.

Niewątpliwie w refleksji teologicznej kluczowymi pojęć kościelnej hermeneutyki są kwestia inspiracji, czyli natchnienia Ksiąg Świętych oraz temat prawdy Pisma świętego. Benedykt XVI wyjaśnia to poprzez wzniosłą analogię: "podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte jest słowem Boga, dlatego, że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Bożego (KO 9). W ten sposób uznaje się w pełni rolę ludzkiego autora, który napisał natchniony tekst, i jednocześnie Boga samego jako prawdziwego Autora" (VD 19). To, co Bóg miał nam do powiedzenia, znajduje się w tym, co powiedzieli ludzcy pisarze, którzy są rzeczywistymi autorami, a nie tylko stenotypistami kopiującymi to, co Bóg dyktował (zob. KO 11). Trzeba zatem - przekonuje ks. prof. Antoni Tronina - wystrzegać się dwóch błędów: uważać Biblię tylko za dzieło ludzkie (racjonalizm), bądź też wyłącznie za dzieło Boskie (fundamentalizm). Biblia "nie spadła z nieba" jak Koran, przyniesiony Mahometowi przez anioła. Ale też nie jest ona "czcigodnym zabytkiem dawnej cywilizacji", jak ją widzi biblistyka laicka. Soborowa Konstytucja o Objawieniu (KO 12) każe nam zwrócić uwagę zarówno na "rodzaje literackie" (Biblia to cała biblioteka różnorodnych dzieł), jak i na "prawdę Biblii" (dawniej mówiono raczej o jej "bezbłędności"). Skoro jej Autorem jest sama Prawda, to Biblia nie może zawierać najmniejszego błędu (zob. Tajemnica Słowa, Częstochowa 2003, 68).

Nowy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej umieszcza temat natchnienia i prawdy Pisma świętego w kontekście życia Kościoła (zob. liturgii, nauczania i duszpasterstwa). Całość dzieli się na trzy części.

Pierwsza nosi tytuł "Świadectwo Ksiąg biblijnych o ich pochodzenie od Boga". Dokument przywołuje świadectwo ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a w konkluzji teologicznej rozwija się pięć kwestii szczegółowych: 1) całościowe spojrzenie na relację "Bóg - autor ludzki"; 2) pisma NT potwierdzają natchnienie ST i dają jego interpretację chrystologiczną; 3) proces literackiego formowania się pism biblijnych a natchnienie; 4) droga ku kanonowi dwóch Testamentów; 5) przyjęcie ksiąg biblijnych i formowanie się kanonu.

Druga część nosi tytuł "Świadectwo tekstów biblijnych na temat objawionej w nich Prawdy". Co to jest Prawda wg Pisma świętego? Co Biblia mówi na ten temat (świadectwo wybranych tekstów ST i NT)? W tej części autorzy dokumentu przekonują, że "chodzi o to, byśmy potrafili we wspólnocie z innymi wierzącymi przyjąć łaskę słuchania i rozumienia tego, co On (Chrystus) nam komunikuje o sobie samym w celu odnowienia i pogłębienia osobistej więzi z Nim" (s. 14).

Trzecia część - na bazie świadectwa Biblii i nauczania Magisterium Kościoła - poszukuje odpowiedzi na pytania o "tu i teraz" żywej wspólnoty ludzi wiary. Tytuł ostatniej części "Interpretacja Słowa Bożego i stojące przed nią wyzwania" sugeruje podejście kerygmatyczne. Dokument podejmuje różnego rodzaju wyzwania. Wśród nich wybijają się dwie niezwykle palące kwestie: przemoc w Biblii ("przemoc i prawna obrona przed nią"; "prawo klątwy"; "modlitwy z prośbą o zemstę") oraz status społeczny kobiet.

Pobieżny - siłą rzeczy - przegląd treści pokazuje rozmach i wagę omawianego dokumentu w dyskursie naukowym i społeczno-kulturowym. Kościół rzeczywiście słucha słowa Bożego i uczy go wypełniać dzisiaj i w świecie, w którym żyjemy (por. Łk 6, 46-49; 8, 21). W obliczu nowych konfliktów zbrojnych, zagrożenia terroryzmem i fundamentalizmem religijnym czy nawet wojną o znaczeniu globalnym, trzeba głosić prawdę objawioną - prawdę zawartą w Piśmie Świętych, natchnionym przez Ducha Bożego.

W dobie relatywizmu czy "dyktatury relatywizmu", który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki (Benedykt XVI), trzeba i należy mówić o prawdzie objawionej przez Boga, który jest Prawdą (J 14, 6). Oczywiście czym innym jest prawda matematyczna czy historyczna; inaczej pojmujemy prawdę poezji, legendy czy nawet bajki (różne rodzaje literackie pojawiające się w Biblii). Biblijny mędrzec Kohelet wyraża prawdę sceptyka (np. Koh 3, 19n), podczas gdy prorocy i Apostołowie wyznają prawdę świadków (np. Dz 2, 32). "Te rozmaite odcienie poświadczają tylko bogactwo jedynej prawdy zawartej w Biblii: prawdy zbawczej, wyrażonej w niedoskonałym języku ludzkim: Bo jak współistotne Słowo Boże stało się podobne ludzkiemu we wszystkim prócz grzechu, tak Słowa Boże wyrażone są ludzkim językiem, podobne we wszystkim do ludzkiej mowy, z wyjątkiem błędu (Pius XII, Encyklika o właściwym rozumieniu studiów biblijnych Divino afflante Spiritu [1943])"; (por. tenże, 68n).

Kościół powołany jest do głoszenia prawdy Bożej w świecie współczesnym, stąd nowy dokument PKB winien dotrzeć do wszystkich, którzy poszukują prawdy i służą prawdzie. Zagłębić się powinni w jego treść nauczyciele i wychowawcy, przywódcy religijni i polityczni oraz wszyscy ci, którym leży na sercu dobro człowieka na ziemi. Szczególne zadanie należy jednak do ludzi wierzących - uznających prawdę biblijną, natchnioną, zbawczą. Jezus przekonywał tych, którzy uwierzyli: "Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 31n).

ks. Jan Kochel


 
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089627

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu