Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Księga Kronik (cz. 1)

2015-07-07

News
Antoni Tronina, Pierwsza Księga Kronik, t. X, cz. 1, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2015, ss. 543.

Ks. prof. Antoni Tronina, znany jest czytelnikom serii „Nowego Komentarza Biblijnego” jako jeden z członków zespołu redakcyjnego i autor komentarza do Księgi Kapłańskiej i Księgi Hioba. Tym razem podjął się opracowania wstępu, przekładu z oryginału i komentarza do Pierwszej Księgi Kronik. Cała Krn 1-2, obok psałterza i księgi Iz, to najobszerniejsza księga biblijna. Liczy w Biblii Hebrajskiej 65 rozdziałów i 1765 wersetów. Księga przedstawia dzieje monarchii Izraela, od Dawida aż do upadku Judy za rządów Sedecjusza.

Profesor z Lublina (obecnie Żułowa k. Kraśniczyna) wyrasta na eksperta od tych ksiąg biblijnych, które nie należą do popularnych, chętnie komentowanych i cytowanych. Podejmuje zatem wyjątkowo trudne zadania. Trzeba ponadto zaznaczyć, że po Księgę Kronik nie sięga się często w indywidualnej lekturze, a w lekcjonarzu Kościoła katolickiego praktycznie nie ma wyznaczonych dni na czytanie jej fragmentów w liturgii. Dorobek polskiej biblistyki także pokazuje, że 1 Krn nie cieszy się wielką popularnością, chociaż ukazały się dwa komentarze H. Langkammera w serii "Biblia Lubelska" (Lublin 2001, ss. 391) oraz w serii "Pismo Święte Starego Testamentu" (Poznań 2001, ss. 305). Jednak nowy komentarz był wyczekiwany i potrzebny. Autor zwraca uwagę na solidną krytykę tekstu, na struktury literackie, a zwłaszcza na kwestie teologiczne i aspekt kerygmatyczny (przesłanie). Sięga ponadto do najnowszych osiągnięć światowej biblistyki, przywołuje najnowsze komentarze i opracowania w wielu językach. Praca jest imponująca i krytyczna. Tradycyjnie dzieli się na: I. Wprowadzenie historyczno-literackie (treść; nazwa i miejsce w kanonie; założenia i cele; historyczność i źródła; jedność literacka; autorstwo i data spisania Krn; krytyka tekstu; teksty biblijne wykorzystane w Krn; piękno literackie; tło religijne (s. 31-80); II. Stan badań nad Krn (s. 81-94); III. Tekst i komentarz (s. 97-464). Autor zaproponował również trzy ekskursy tematyczne, obszerną bibliografię  oraz trzy indeksy: autorów, tekstów biblijnych i pozabiblijnych.

Dla praktyków i katechetyków szczególnie cenna jest egzegeza poszczególnych fragmentów tekstu oraz przesłania, czyli ich aspekt kerygmatyczny (ewangelizacyjny). Wydobycie orędzia płynącego z archaicznego tekstu dla współczesnych czytelników to szczególnie trudne wyzwanie. Dokument PKB przypomina, że aktualizacja dokonuje się dzięki dynamizmowi żywej tradycji wspólnoty wiary. W aktualizacji "nie chodzi o rzutowanie na pisma biblijne opinii lub ideologii, ale o szczere szukanie światła, które one niosą dla czasów obecnych". Celem aktualizacji tekstów ST jest odkrycie ich wypełnienia w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Takie działanie może naświetlić wiele współczesnych problemów w życiu chrześcijan, może zwrócić też uwagę na wybrane wartości (IV A, 1-2). Aktualizacja odgrywa również istotną rolę w liturgii, osobistej medytacyjnej lekturze (lectio divina), posłudze duszpasterskiej i katechetycznej oraz w działalności ekumenicznej (IV C, 1-4). Komentarze ks. Troniny spełniają wszystkie te postulaty.

Jeden przykład przesłania: 1 Krn 28, 1-21, czyli mowy pożegnalnej króla Dawida. "W poprzedniej mowie Dawid nakreślił Salomonowi jego zadanie budowy świątyni dla JHWH i zachęcił go do gorliwego i wiernego wykonywania Bożej woli (22, 7-13). Teraz gromadzi Dawid swych najbliższych współpracowników, przekazując im szczegóły powierzonego planu (...). Lud Boży Nowego Przymierza czerpie z tej perspektywy naukę o łasce Bożej i własnym wybraństwie, a także o konieczności posłuszeństwa Jego nakazom zgodnie z zasadą odpłaty. ST ukazywał napięcie między przymierzem warunkowym, jakie Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju. Jednak łaska Boża, objawiona już Abrahamowi, zawsze wyprzedza działanie człowieka i decyduje o zbawieniu. Ludzka odpowiedź idzie w ślad za zbawczą inicjatywą Boga (Ga 3, 1-14; Ef 2, 8-10)" (s. 448).

Warto sięgnąć po historyczną Księgę Kronik i dać się poprowadzić wprawnemu przewodnikowi. Ks. Antoni przekonuje w swoim rzeczowo i inspirująco napisanym komentarzu, że "tekst biblijny zawsze winien być przedstawiony z szacunkiem, na jaki zasługuje" (IBK IV C, 3). Obyśmy właśnie tak podchodzi do świętego tekstu w katechezie, kaznodziejstwie czy apostolacie biblijnym!

ks. Jan Kochel


Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089732

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu