Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Geografia biblijna [2015]

2016-01-11

News

Stanisław Jankowski SDB, Geografia biblijna, Wydawnictwo ADAM, Warszawa 2015 (wyd. II).

Ukazało się drugie wydanie (I: 2007) podręcznika akademickiego na temat geografii biblijnej. Ks. dr Stanisław Jankowski jest wykładowcą teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i przewodnikiem po Ziemi Świętej, autorem prac z zakresu teologii biblijnej, historii starożytnego Izraela oraz pierwotnego chrześcijaństwa. Studiował w Papieskim Instytucie École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Kolejne wydanie książki świadczy, że jest to jedna z lepiej opracowanych w języku polskim geografii starożytnego Izraela i Ziemi Świętej. Całość została przedstawiona w trzech częściach: geografia fizyczna, historyczna i teologiczna.


Przedmowa

Myśl o napisaniu "Geografii biblijnej" jako pomocy dla studentów teologii zrodziła się podczas przygotowywania materiału do wykładów dla I roku Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu w roku akademickim 2002/2003. Konsultując dostępne w języku polskim opracowania, dostrzegłem potrzebę uzupełnienia ich nieco innym podejściem do tematu. Nasunęło się bowiem spostrzeżenie, że jeżeli mamy mówić o geografii biblijnej, to nie może chodzić tylko o opis terenów, które były sceną historii biblijnej, ale również o to, jak te tereny – od Persji po Egipt oraz przez Grecję po Rzym – widzi, rozumie i przedstawia Pismo Święte, ze szczególnym skupieniem uwagi-co oczywiste -na Ziemi Obiecanej. Tak zarysowała się, poniekąd spontanicznie, trzyczęściowa struktura tej książki.

  1. Część pierwsza (geografia fizyczna) poświęcona przestrzeni Izraela, z uwzględnieniem najważniejszych cech położenia i ukształtowania pozostałych krajów wchodzących w skład Żyznego Półksiężyca i Kulturowego Półkola.
  1. Część druga (geografia historyczna) uwzględniająca dzieje tych ziem, a dokładniej ich podział chronologiczny, przynależność oraz zwięzłą charakterystykę kolejnych ich gospodarzy.
  2. Część trzecia (geografia teologiczna), biblijna stricto sensu, tym samym kluczowa w przyjętej koncepcji, skupiająca uwagę na tekstach zawierających elementy o charakterze geograficznym, ale pod kątem historii zbawienia, czyli przestrzeń i czas jako naczynia sacrum.

Z materiału, który znalazł się w moim posiadaniu dzięki możliwości korzystania i bogatych zbiorów École Biblique et Archéologique Française oraz dzięki gościnności Sióstr Elżbietanek w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, tylko część mogła zostać wykorzystana, aby obszernością nie przysłaniać głównej myśli towarzyszącej redakcji niniejszego opracowania. Chodziło o to, aby pomóc – w pierwszej kolejności studentom teologii – spojrzeć na ziemie biblijne nie tylko wzrokiem początkującego geografa, historyka czy politologa starożytności, lecz oprócz tego, i ponad to, dostrzec wzrokiem oświeconym Słowem Bożym duchowy wymiar stworzenia, które dobre i piękne, służy pomocą w adoracji i kontemplacji Stwórcy, a także – co nie jest sprawą błahą wobec rozmiarów dewastacji i degradacji środowiska naturalnego – woła o poszanowanie należne dla natury jako pewnej postaci sacrum.

Oddaję ten tekst w ręce wymagających Czytelników, czynię to z przekonaniem, że ich uwagi i sugestie, podyktowane oczekiwaniem na „lepsze”, przyczynią się do pogłębienia tematu, do ubogacenia świadomości co do roli, jaką z zrządzenia Stwórcy pełni rzeczywistość ziemska, widzialna, w historii zbawienia, w dążeniu do duchowej, niewidzialnej; tym samym niniejsza publikacja o ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa upodobni się w pewnym sensie do niej samej – stanie się jeszcze bardziej dobrem wspólnym.

Na zakończenie tej Przedmowy pragnę wyrazić szczere i serdeczne podziękowanie księdzu prof. dr. hab. Waldemarowi Chrostowskiemu za cenne uwagi, sugestie oraz za Słowo Wstępne, zaś Zasłużonemu Wydawnictwu ADAM za wydanie tej Geografii biblijnej.

Stanisław Jankowski SDB


SPIS TREŚCI

Przedmowa
Słowo wstępne

WSTĘP

ŹRÓDŁA I POMOCE DO GEOGRAFII BIBLIJNEJ
Źródła starożytne
Źródła i pomoce współczesne

ONOMASTYKA
Nazewnictwo starożytne
Nazewnictwo współczesne

Skróty biblijne

CZĘŚĆ PIERWSZA: GEOGRAFIA FIZYCZNA

1. GEOLOGIA


2. GEOGRAFIA FIZYCZNA KRAJÓW BIBLIJNY

Żyzny Półksiężyc
Kulturowe Półkole
Ziemia Święta – położenie
Poszczególne regiony

3. HORO- I HYDROGRAFIA

Góry
Groty
Doliny
Hydrografia

4. KLIMAT

Pory roku
Temperatury
Opady
Wiatry

5. FLORA, FAUNA, BOGACTWA NATURALNE

Flora
Fauna
Bogactwa naturalne

6. DEMOGRAFIA


CZĘŚĆ DRUGA: GEOGRAFIA HISTORYCZNA

1. ZIEMIA – PLANETA LUDZI


ZIEMIA – ŚRODOWISKO LUDZI

LUDZKA SPOŁECZNOŚĆ
Od jaskini do miasta
Od pastwiska do roli
Kilka ciekawostek z tycia codziennego ludzi Biblii

KALENDARZ – MIERZENIE CZASU

KOMUNIKACJA
Drogi
Środki komunikacji
Język

2. LUDY ŻYZNEGO PÓŁKSIĘŻYCA


PRZEDIZRAELSCY MIESZKAŃCY PALESTYNY

WIELKIE MOCARSTWA NA WSCHODZIE I ZACHODZIE
Mezopotamia (Asyria i Babilonia)
Egipt
Hetyci i inne narody Azji Mniejszej
Grecja i Rzym

NAJBLIŻSI SĄSIEDZI
Syryjczycy
Fenicjanie i Filistyni
Baszan i Gilead
Ammon i Moab
Dekapol
Edom
Amalekici, Nabatejczycy
Samarytanie

IZRAELICI
Patriarchowie
Dwanaście pokoleń
Od podboju Kanaanu do wygnania babilońskiego
Okres Drugiej Świątyni

3. GEOGRAFIA I POLITYKA

Naród bez ziemi
Ruch syjonistyczny
Powstanie państwa Izrael
Sytuacja współczesna

4. DEMOGRAFIA HISTORYCZNA

Świat Starożytny
Izrael
Nowy Testament i Pierwotny Kościół

CZĘŚĆ TRZECIA: GEOGRAFIA TEOLOGICZNA

1. GEOMANCJA I TEOLOGIA ZIEMI


2. PRZESTRZEŃ W DOŚWIADCZENIU BIBLIJNYM

Sakralność przestrzeni w ujęciu biblijnym
Niebo – Szeol – Ziemia
Miejsca święte
Namiot, wieś, miasto, pole, ogród

3. CZAS JAKO WARTOŚĆ RELIGIJNA

Koncepcje czasu i kalendarze
Czas w Biblii – olam, chronos, kairos
Czas w Biblii – dni święte i dni powszednie

4. NATURA

Żywioły
Kult sił witalnych
Przesłanie teologiczne przyrody
Ekologia biblijna

5. BOGACTWA ZIEMI

Złoto
Srebro
Inne metale
Kamienie szlachetne i klejnoty

6. CZŁOWIEK BIBLIJNY

Ben‚ adam – człowiek
Mężczyzna i kobieta
Dom, rodzina, klan, pokolenie
Naród i narody
Rodzina ludzka, problem języków

7. ETAPY BYTOWANIA CZŁOWIEKA BIBLIJNEGO

Ogród (w) Eden
„Dom niewoli”
Pustynia – przestrzeń do przebycia
Ziemia Obiecana – Nowa Ziemia
Diaspora
Po krańce ziemi

8. DEMOGRAFIA TEOLOGICZNA


9. PIELGRZYMOWANIE JAKO PRAKTYKA RELIGIJNA

Istota pielgrzymowania
Pielgrzymowanie Żydów
Pielgrzymowanie chrześcijan

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
INDEKSY
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15339492

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu