Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Serce Jezusa - Teraz jest czas Miłosierdzia

2016-05-19

News

„TERAZ JEST CZAS MIŁOSIERDZIA”

św. Siostra Faustyna

 

W Roku Miłosierdzia warto przypomnieć słowa Jezusa skierowane do św. Siostry Faustyny a spisane przez nią w „Dzienniczku. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” (z 1934 roku - pierwsze krytyczne wydanie ukazało się w roku 1981, kolejne w 1987 roku).

Siostrę Faustynę zna cały świat, a jej „Dzienniczek” jest najczęściej tłumaczoną i czytaną książką. Całe życie Faustyny koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. Wyznała Jemu „Pragnę Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała” (Dz. 1372).

„Dzienniczek” odsłania głębię życia duchowego Siostry - to obraz wysokiego stopnia zjednoczenia jej duszy z Bogiem. Została obdarzona darem kontemplacji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami , darem proroctwa i czytaniem w duszach ludzkich.

Prostej, niewykształconej, ale mężnej, bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy powierzył Pan Jezus wielką misję : orędzie miłosierdzia skierowane do całego świata: „Pragnę [ludzkość] uleczyć, przytulając do swego miłosiernego Serca” (Dz. 1588). Siostra Faustyna przypomniała odwieczną prawdę o miłości miłosiernej Boga do człowieka i przekazała nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego.

„Dzienniczek” pisany była na wyraźne żądanie Pana Jezusa, jest formą pamiętnika, w którym Autorka notuje fakty ze spotkania swej duszy z Bogiem. Ważne są dla nas zawarte w „Dzienniczku” obietnice, jakie Pan Jezus przyrzekł spełnić pod warunkiem ufności w dobroć Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Można czcić obraz Jezusa Miłosiernego, który łączy dwa ewangeliczne wydarzenia, które mówią o miłości Boga do człowieka, dlatego należy odprawić w godzinie miłosierdzia drogę krzyżową lub uczcić w modlitwie Serce Jezusa. Jezus prosi o szerzenie kultu Miłosierdzia i takie dusze będzie osłaniał przez całe ich życie (Dz. 1075). Istotą kultu jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej miłości wobec bliźnich(pełnienie uczynków miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą (choćby jeden raz w ciągu dnia).

Kult Miłosierdzia Bożego zmierza do odnowy życia religijnego w Kościele w duchu chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia- życia ewangelicznym ideałem ufności i miłosierdzia - należy życiem i słowem głosić niepojętą tajemnicę Bożego miłosierdzia i wypraszać miłosierdzie Boże dla świata.

W Roku Miłosierdzia a szczególnie w czerwcu, miesiącu, w którym czcimy Serce Jezusa należy przypomnieć z „Dzienniczka" choć kilka pięknych prawd o miłosiernym Sercu Pana Jezusa:

- Dz. 72: ”Najsłodsze Serce Pana Jezusa mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia”.

- Dz. 177: ”Córko moja, patrz w miłosierne Serce moje. Kiedy się wpatrzyłam w to Serce Najświętsze, wyszły te same promienie, jakie są w tym obrazie - jako krew i woda, i zrozumiałam, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie”.

- Dz. 299: ”Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza wodę ,która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie”…

- Dz. 367: ”Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (…) ja jestem dla nich Ojcem najlepszym (…) dla nich mieszkam w tabernakulum (…) przychodź do mnie jak najczęściej”.

- Dz. 657: "19 czerwca, kiedy poszłyśmy do jezuitów na procesje Serca Jezusowego (…) ujrzałam te same promienie wychodzące z Przenajświętszej Hostii, jakie są namalowane w tym obrazie. Dusze moją ogarnęła wielka tęsknota za Bogiem”.

- Dz. 699: ”Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu (…) wylewam całe morze łask na dusze”.

- Dz. 1739: ”Największa nędza duszy nie zapala mnie gniewem, ale się wzrusza serce moje dla niej miłosierdziem wielkim".

- Dz. 1777: „Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech (…) Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce twoje”.

- Dz. 1820: „Tak mieszkam w sercu twoim, jako mnie widzisz w tym kielichu”.

- Dz. 1823: „Niech cię nic nie oddala ode mnie, ani nawet upadki twoje”.

Siostra Faustyna kończy „Dzienniczek” słowami „Dusza moja rozpala się Jego miłością. Wiem tylko to, że kocham i jestem kochana. To mi wystarcza. Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos".

Krystyna


Źródła:

- S.M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995.

- Czaczkowska Ewa, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

 

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089583

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu