Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Słowo Boże w życiu i misji Kościoła [2011]

2012-11-04

News

Nikola Eterović (ed.), La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Sinodo dei Vescovi. XII Assemblea Generale Ordinaria (Sinodo dei Vescovi, 2), Lateran University Press, Citta del Vaticano 2011, ss. 1128.


Wydawnictwo Uniwersytetu Laterańskiego (Lateran Universyty Press) zainicjowało nową serię wydawniczą, w ramach której ukazał się drugi tom pt. "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". Jest to dzieło zbiorowe pod redakcją abpa Nikola Eterović`a - Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów. Publikacja jest cennym kompendium na temat prac synodalnych, wypowiedzi i tekstów oraz relacji z przebiegu obrad XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów (5 - 26 października 2008 r.).

Prezentowany tom zbiera prace pierwszego (historycznego) Synodu Biskupów poświęconego w całości tematyce biblijnej i miejscu Pisma Świętego w życiu Kościoła. Prace synodalne to złożony proces, który obejmuje kilka etapów konsultacji ogólnokościelnych, obrady wielu komisji, sam przebieg Synodu Biskupów w Rzymie oraz prace redakcyjne nad adhortacją posynodalną. Omawiana publikacja źródłowa ukazuje zatem drogę (l`iter) od zapowiedzi tematu, poprzez relacje z obrad, aż po opublikowanie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini (30 wrzesień 2010).

Książka składa się z czterech części. W pierwszej poddano analizie zebrane elementy przygotowania do Synodu Biskupów. W drugiej starano się ponownie zebrać wszystkie prace synodalne Kongregacji Generalnej, poszczególnych kręgów - grup (dei circoli) mniejszych (tematycznych), propozycji i informacji powstałych podczas obrad. W trzeciej odnotowano dodatkowe wydarzenia, które miały miejsce podczas Synodu, a także rezultaty aktywności poszczególnych ojców synodalnych. W części czwartej opublikowano tekst adhortację Verbum Domini wraz z oficjalnymi wystąpieniami przy okazji prezentacji dokumentu przez rzecznika Stolicy Apostolskiej. W końcu umieszczono dodatek zawierający teksty Sekretariatu Generalnego Synodu, a zwłaszcza Lineamenta, Instrumentum laboris, wykaz uczestników i przedstawicieli różnych komisji. Bardzo cenne są też nota bibliograficzna i indeks nazwisko osób występujących w omawianej publikacji.

Opasłe dzieło liczące sobie prawie 1200 stron jest cenną pomocą źródłową dla biblistów, pastoralistów, historyków i animatorów Dzieła Biblijnego w całym Kościele. Długo oczekiwany Synod Biskupów poświęcony recepcji słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, a zwłaszcza wskazań praktycznych soborowej Konstytucji Dei Verbum, doczekał się cennej całościowej dokumentacji (kompendium), która winno być jak najszybciej przetłumaczone również na język polski. Powinno ono służyć przede wszystkim moderatorom prężnie rozwijającego się Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Będzie też cenną pomocą dla teologów i katechetów poszukujących zrozumienia miejsca posługi katechetycznej w procesie ewangelizacji czy nowej ewangelizacji.

Celem XII Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów było rozbudzenie i zachęcenie osób świeckich i duchownych do życia według wskazań Pisma Świętego. Słowo Boże samo w sobie ma moc "rozszerzać się coraz bardziej" (Dz 6, 7; 12, 24; 19, 20), ale słudzy Słowa muszą stale szukać tej dobrej gleby, która wyda plon obfity (Mt 13, 23). Ojcowie Synodu zachęcali biskupów i kapłanów do szczególnego zaangażowania duszpasterskiego, by ukazać centralne miejsce słowa Bożego w życiu Kościoła, zalecając "intensywniejsze duszpasterstwo biblijne, nie jako jedną z form duszpasterskich, lecz jako biblijną animację całego duszpasterstwa. Nie chodzi więc o zorganizowanie paru dodatkowych spotkań w parafii czy diecezji, ale o zweryfikowanie, czy zwyczajna działalność naszych wspólnot chrześcijańskich, w parafiach, w stowarzyszeniach i ruchach rzeczywiście ma na celu osobiste spotkanie z Chrystusem, objawiającym się nam w swoim słowie" - przekonywał Benedykt XVI (VD 73).

Prezentowane dzieło jest cennym przewodnikiem (w biblijnym itinerarium), inspiracją, mapą... Prawdziwą wartość i piękno Pisma Świętego odkryją jednak ci, którzy zaangażują się w lekturę, medytację, modlitwę, kontemplację i życie Słowem Bożym (osobista lub wspólnotowa praktyka lectio divina). Zapraszamy więc do naszej szkoły Słowa Bożego (www.ssb24.pl/), gdzie uczymy się przede wszystkim metody lectio divina, wartość której dobitnie podkreślił kard. Josip Bozanić, arcybiskup Zagrzebia (Chorwacja) w omawianej publikacji. W kontekście relacji nt. miejsca i roli słowa Bożego w życiu i misji Kościoła we współczesnej Europie Arcybiskup przyznał: Szukaliśmy rozeznania w trzech etapach: revelatio - interpretatio - celebratio; każdy z nich znajduje się w centrum praktyki <lectio divina>. Słowo Boże rozeznane manifestuje Boga, który wychodzi naprzeciw człowieka, ofiarując mu możliwość odkrycia i poznania Go w tajemnicy własnego życia... (s. 153). Przed współczesnymi nauczycielami, wychowawcami i przewodnikami duchowymi otwiera się rozległy horyzont odpowiedzialności za posługę Słowa. Pierwszy dostrzegł go Jezus po rozmowie z Samarytanką. Zwrócił się wówczas do swoich uczniów z apelem: Podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola - już dojrzały do żniw. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem... Ja posyłam was, abyście zbierali plony, chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej. Inni pracowali w znoju, a wy skorzystaliście z ich wysiłku (J 4, 35-38). Jezusowy apel wciąż brzmi w Kościele i świecie! Trzeba nam tylko z odwagą wejść w to wielkie dziedzictwo ewangelizacji, która domaga się nowych głosicieli, świadków i sług Słowa.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15253955

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu