Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka łaski Bożej (Mater divinae gratiae)

2018-01-02

News
Matko łaski Bożej - wezwanie to łączy się ściśle z dwoma poprzednimi. Matka Chrystusa i Kościoła jest przecież równocześnie Matką Bożej łaskawości, która objawiła się w całej pełni w osobie Chrystusa i trwa w Jego Kościele.

wprowadzenie


CZYTAJ!
Łk 1,28-31

Anioł przyszedł do Maryi i powiedział: "Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: "Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus.


ROZWAŻ!

Nie wiemy, kiedy dokładnie to poetyckie określenie znalazło miejsce w chrześcijańskiej liturgii. Uczeni odnajdują podobne pochwały Matki Bożej w duchowości zachodniej dopiero od XII wieku. Modlitewnik św. Elżbiety z Schönau (+1165) zawiera takie wezwania jak „Ave Mater gratiae czy Ave Mater misericordiae, które później trafią do litanii maryjnych. Szukając ich biblijnych inspiracji trzeba sięgnąć przede wszystkim do sceny zwiastowania w Nazarecie. Pamiętamy, że Boży wysłannik pozdrowił wówczas Maryję nie po imieniu, lecz dziwnym zwrotem: „Pełna łaski” (gr. Kecharitomene). A gdy Ona „rozważała, co znaczy to pozdrowienie, wtedy anioł powiedział do Niej: Nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz Syna, i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,29-31).

Częsty zwrot biblijny „znaleźć łaskę u Boga” oznaczał w Jej przypadku coś znacznie więcej niż zwykłe upodobanie, jakim Bóg obdarza swych wiernych. Z biegiem czasu Maryja zrozumiała, że to niezwykłe pozdrowienie anielskie zawierało zapowiedź włączenia Jej w Boży plan zbawczy. Miała Ona stać się „Matką Łaski” wcielonej w osobie Jej Syna. Św. Jan wyrazi tę zdumiewającą prawdę we wstępie do swej Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca (…). Mojżesz bowiem przekazał Prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa” (J 1,14.17). Bóg, który niegdyś objawił się Mojżeszowi na Synaju jako pełen łaski i prawdy (Wj 34,6), teraz zesłał na ziemię tę najistotniejsze swe przymioty w osobie własnego Syna. Dokonało się to dzięki pokorze Służebnicy Pańskiej z Nazaretu.

W tajemnicy zbawienia jest Maryja związana nierozdzielnie ze swym Synem i z Jego Kościołem. Charakterystyczne, że zwrot „obdarzyć łaską” występuje poza sceną Zwiastowania jeszcze tylko raz u Św. Pawła, tym razem w odniesieniu do Kościoła. Bóg obdarzył nas w swym umiłowanym Synu pełnią łaski (por. Ef 1, 6-8), za pośrednictwem Maryi, „Pełnej łaski” (Łk 1, 28). Dlatego w liturgii świąt maryjnych słyszymy słowa Księgi Syracha, odnoszące się według łacińskiej wersji Wulgaty jednocześnie do Chrystusa i do Jego Matki: „Jam matką pięknej miłości i bogobojności, i poznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszelka nadzieja życia i cnoty” (Syr 24,2-3).

Można tu w kontekście analogii pomiędzy Maryją a Kościołem przytoczyć piękny fragment kazania średniowiecznego mnicha Izaaka, opata klasztoru Stella koło Poitiers (+1169): „Maryja jest Matką i Kościół jest matką. Maryja dziewicą i Kościół dziewicą. Maryja i Kościół z jednego Ducha poczynają w czystości i Bogu Ojcu synów wydają bez grzechu. Maryja porodziła Tego, który jest Głową Ciała i jest bez grzechu. Kościół przez odpuszczenie grzechów wydaje dla Głowy Jej Ciało. Maryja jest Matką, jest nią i Kościół; lecz ani Ona bez niego ani on bez Niej nie rodzą całego Chrystusa. Stąd też natchnione wypowiedzi Pisma Świętego odnoszące się ogólnie do matki-dziewicy, czyli do Kościoła, odnoszą się również i do osoby Maryi Dziewicy; te zaś, które mówią o Maryi, Dziewicy i Matce, rozumie się w ogólności o dziewiczej matce, Kościele” (Liturgia Godzin I, 226).


MÓDL SIĘ!

Matko łaski Bożej - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Ewangelizacja radości z "czystego serca" (Mt 5,8) - to wyzwanie na nasze czasy. Wielu świętych wybrało tę formę ewangelizacji, by świadczyć o Bogu w otaczającym świecie. Prośmy i my o charyzmat radości i uśmiechu dla nas.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377383

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu