Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Panna łaskawa (Virgo clemens)

2018-04-13

News
Inaczej niż w stosunkach międzyludzkich, w zamyśle Bożym potęga nie kłóci się z łaskawością. Przypomina o tym piękna modlitwa mszalna: „Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc…” Bóg jest przecież z samej swej istoty Miłością (por. 1 J 4,8). Prawdę tę zapowiada już objawienie Starego Testamentu, Kiedy Mojżesz na górze Synaj pyta Boga o „imię”, czyli o definicję Jego najgłębszej tajemnicy, słyszy odpowiedź: „PAN, PAN, Bóg miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, wierny w miłości…” (Wj 34,6-7).

wprowadzenie

CZYTAJ!
Mt 20,24-28

Usłyszało [Jezusa] pozostałych dziesięciu [uczniów] i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: "Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu".


ROZWAŻ!

Zauważmy, że i tym razem przymioty Boże znajdują odzwierciedlenie w postawie Matki Bożej. Ona jest „Panną łaskawą i wierną”, zgodnie z modlitwą Kościoła. U Matki, podobnie jak u Syna, moc i łaskawość są ściśle ze sobą powiązane. Jezus, łagodny i pokorny sercem, pochylony nad najsłabszymi, domaga się podobnej postawy od wszystkich swoich wyznawców. W Ewangelii znajdujemy taką przestrogę, skierowaną do najbliższych uczniów tuż przed męką Mistrza: „Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą…” (Mt 20,25-26).

Pierwszą, która spełniła ten warunek, jest pokorna Służebnica Pańska z Nazaretu. Dzięki swej służebnej postawie jest On najwierniejszym obrazem Syna. Jej Magnificat to hymn o wszechmocnym miłosierdziu Boga. „Jego miłosierdzie (gr. eleos) przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją” (Łk 1,50). Tak właśnie Nowy Testament tłumaczy bogaty w treść hebrajski termin chesed, który najpełniej określa działanie Boga w przymierzu z ludźmi: Jego życzliwość wobec wszystkich, którzy Mu zawierzyli. Maryja łączy w swej pieśni uwielbienia własne wywyższenie z losem odrzuconych przez świat. Odpodobnia się w tym do miłosiernego Boga, który sprzeciwia się pysznym a przygarnia poniżonych. Tym sposobem uprzedza Ona w sposób proroczy naukę Chrystusa z Kazania na Górze.

Postawa Maryi, Panny łaskawej, jest idealnym wzorem dla wszystkich dzieci Kościoła. Pochylona nad ludzkimi potrzebami już na weselu w Kanie, nadal objawia swą troskę o nas, będąc już w niebie. Obecne Jej wstawiennictwo jest nieporównanie skuteczniejsze niż każde inne. Świadczą o tym Jej niezliczone zjawienia w ostatnich czasach we wszystkich zakątkach ziemi. Przypomina Ona swą troską o ludzi, że istotnym zadaniem Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Bożego. Panna łaskawa jaśnieje światu jako znak Bożej łaskawości i niezawodnej nadziei dla pokutujących.


MÓDL SIĘ!

Panno łaskawa – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

"Łaska - powie Benedykt XVI - to oglądanie Boga, nasze doznanie Jego miłości". Łaska nie jest rzeczą, lecz samoobjawieniem się Boga w człowieku. Bóg nigdy nie daje mniej niż siebie samego. Poprzez łaskę jesteśmy w Bogu (Youcat 338). Maryja doświadczyła tego daru w spotkaniu z aniołem: "Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą" (Łk 1,28). Żyć w stanie łaski, być łaskawym dla innych, dziękować za łaskawość Boga!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377480

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu