Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Proroków (Regina Prophetarum)

2018-08-09

News
Następnym kręgiem zbawionych są Prorocy. Tym greckim słowem (profetes) określa się ludzi obdarzonych szczególnych charyzmatem przemawiania w imieniu Boga. Stary Testament dzieli ich na Proroków wcześniejszych i późniejszych. Ci pierwsi, jak Eliasz i Elizeusz, nie zostawili po sobie żadnych pism, a słynęli jedynie z potężnych czynów, które przetrwały w pamięci Izraela. Ci drudzy zachowali pamięć po sobie dzięki księgom spisanym przez ich uczniów.CZYTAJ!
Łk 1,46-55 (Biblia Poznańska)

A Maryja rzekła:
"Uwielbia dusza moja Pana.
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę.
I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody.
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego Imię.
A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla żyjących w bojaźni Bożej.
Okazał moc swego ramienia.
Udaremnił zamysł pysznych.
Możnych usunął z tronu,
a wywyższył pokornych
Potrzebujących obsypał dobrami,
Wziął w opiekę swojego sługą Izraelem,
pamiętając o miłosierdziu,
które obiecał praojcom naszym:
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki".


ROZWAŻ!

Fenomen pism prorockich zaczyna się w połowie VIII wieku przed Chrystusem (Izajasz, Ozeasz, Amos) i trwa aż do powrotu żydowskich wygnańców z niewoli (Zachariasz, Malachiasz).

Pisma prorockie pełne są nawiązań do epoki mesjańskiej, kiedy to spełnią się obietnice zawarte w Starym Testamencie. Wyróżnia się tu zwłaszcza Księga Izajasza, zwanego ewangelistą Starego Przymierza. Znajdziemy tam szczegóły dotyczące narodzin i dzieciństwa Emmanuela, Księcia Pokoju, ale także zapowiedź Jego męki i zbawczej śmierci. Prorok mówi też o Matce Zbawiciela, tajemniczej Dziewicy, która „pocznie i porodzi Syna” (Iz 7,14).

Tradycja Kościoła od starożytności odnosiła to proroctwo do Maryi z Nazaretu. Ona też nazwana będzie później Królową Proroków, gdyż została napełniona Duchem Świętym już w chwili Zwiastowania. Podczas nawiedzenia swej krewnej Elżbiety wyśpiewała sławny hymn prorocki Magnificat, będący wzorem modlitwy chrześcijańskiej.

Charyzmat proroctwa nie wygasł bowiem po powrocie Izraela z niewoli i po odbudowie świątyni jerozolimskiej. Łącznikiem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem jest Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym „już w łonie matki” (Łk 1,15). Tym bardziej o samym Jezusie tłumy mogły mówić ze zdumieniem: „Wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud” (Łk 7,16).

Prorocy mieli też wielkie znaczenie w Kościele pierwotnym. Współcześnie odżywa świadomość, że cały lud Boży jest prorocki. II Sobór Watykański naucza w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KL 35): „Chrystus, Prorok wielki, który zarówno świadectwem życia, jak mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca, pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich (…)".


MÓDL SIĘ!

Królowo Proroków - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Maryja w pieśni dziękczynnej zwiastuje plan Boga - plan zbawienia, i przekazuje ludziom swoje słowa, wpływając tym samym na zmianę teraźniejszości i zapowiadając przyszłość. Odczytaj zatem tekst Magnificat jako proroctwo (od gr. phemi - "mówić" i pro - "nim jeszcze", "naprzód") na nasze czasy!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377261

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu