Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

DRZWI ŚWIĘTYCH (11)

2012-03-16

News
Pierwszoplanowym zadaniem pośrednictwa Matki Najświętszej jest troska o świętość całego Kościoła, którego jest Matką. Tę ważną prawdę znajdujemy także w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, m.in. w wezwaniu – drzwi świętych.


TEKST GODZINEK


Tyś jest Świętych drzwiami
(Pryma)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


Z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów:

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

(Ga 4, 4-7)ROZWAŻANIE

DRZWI ŚWIĘTYCH

Drzwi i bramy znajdują się u styku dwóch obszarów, tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz. Jednak w przenośni mogą istnieć obrazy drzwi i bram, które oddzielają inne rzeczywistości: to co dobre i święte, a więc co należy do sfery sacrum, z tym, co złe, a więc co należy do sfery profanum. Istnieje brama, która oddziela to co święte, z tym, co nie święte; to co doczesne, z tym, co wieczne; to co piękne, z tym co brzydkie.
To właśnie Maryja jest nazywana „bramą” i „drzwiami” ponieważ przez Nią przyszedł na świat Jezus Chrystus i Jego królestwo, które rządzi się zupełnie innymi prawami niż ziemskie królestwa. Ona oddziela jeden świat od drugiego, jedną rzeczywistość od drugiej.
Matka Najświętsza jest także nazywana „drzwiami świętych”, ponieważ przez Jej pośrednictwo i przykład pociągający do głębokiej wierności Bogu, człowiek może sam zapragnąć osiągnięcia świętości. Ona zawsze prowadzi Kościół do Ojca i Jego Syna – Jezusa Chrystusa. Ona – Matka Syna Bożego – nadal realizuje dzieło zlecone Jej przez Jezusa Chrystusa pod krzyżem, aby była Matką Kościoła troszczącą się o świętość swoich dzieci.

Rozważając tytuł „Drzwi świętych” można postawić sobie pytania o zajmowane przez nas miejsce:
- czy w każdej chwili życia stoimy pod stronie Matki Najświętszej?
- w czym wyraża się nasza wierność dla wzoru Matki Najświętszej w codziennym życiu?
- czy jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi w Jego pragnieniu naszej świętości?


KOMENTARZ

OTWARCIE DRZWI ŚWIĘTYCH

«Pełnia czasu»! Św. Paweł stwierdza, że owa «pełnia» nastąpiła wówczas, gdy «zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty» (Ga 4,4). W osiem dni po Bożym Narodzeniu w szczególny sposób wspominamy (…) ową «Niewiastę», o której mówi Apostoł, Matkę Bożą. Wydając na świat odwiecznego Syna Ojca, Maryja przyczyniła się do urzeczywistnienia pełni czasu; w szczególny sposób przyczyniła się do tego, by ludzki czas osiągnął miarę swojej pełni we wcieleniu Słowa.
To Jej bowiem, Matce Chrystusa i Kościoła, pragniemy zawierzyć rozpoczęty zaledwie Rok Święty, aby Ona ochraniała i wspomagała wędrówkę tych, którzy stają się pielgrzymami tego czasu łaski i miłosierdzia.
Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. Jak każda matka nosiła w łonie Syna, o którym tylko Ona wiedziała, że jest jednorodzonym Synem Bożym. Wydała Go na świat w betlejemską noc. W ten sposób rozpoczęło się ziemskie życie Syna Bożego i Jego zbawcza misja w dziejach świata.
«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu».
Czyż można się dziwić, że Matka Boża zachowywała to wszystko w pamięci w sposób szczególny, a nawet jedyny w swoim rodzaju?
Każda matka w podobny sposób uświadamia sobie, że poczyna się w niej nowe życie. Historia każdego człowieka zostaje zapisana najpierw w sercu jego matki. Nic dziwnego zatem, że stało się tak również w ziemskim życiu Syna Bożego.
«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu».
Maryja była obecna wśród apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy; uczestniczyła bezpośrednio w narodzinach Kościoła. Od tamtego dnia Jej macierzyństwo towarzyszy dziejom odkupionej ludzkości, wędrówce wielkiej ludzkiej rodziny, dla której przeznaczone jest dzieło odkupienia.

Błogosławiony Jan Paweł II
Wkraczamy w Rok 2000 z Maryją.
Uroczystość otwarcia Drzwi Świętych
i Msza św. w bazylice Matki Boskiej Większej (1 stycznia 2000 r.)


MODLITWA

AVE MARIA

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez najwyższego!
dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać słowa,
być uległymi głosowi ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,
Matko żyjących!
dziewicza oblubienico u stóp krzyża, Nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą
przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój syn nadal jest krzyżowany.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka
i w miłość Ojca.
naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami. Amen.


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Oferta INT Uniwersytetu Opolskiego

Patrzysz we właściwym kierunku! Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego proponuje trzy kierunki studiów: teologię (magisterskie 5-letnie), teologię kanoniczną (2-letnie studia II stopnia), orientalistykę chrześcijańską (3-letnie studia I stopnia). Zaproszenie dla wszystkich! zob. poniżej.

więcej

Kult Serca Jezusa

Czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Jezusa, które nigdy nie przestaje płonąć ku nam miłością. Serce jest symbolem życia - wnętrza człowieka - ośrodkiem podejmowania decyzji (1 Kor 7,37; Łk 10,27). Serce człowieka żyjącego wiarą nie zna bojaźni (1 J 3,19-21), jest oczyszczone krwią Chrystusa (Hbr 10,22). Polecamy rozważania w rytmie lectio divina do wezwań litanii do NSJ

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 7377192

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu