Wyszukiwarka:
Aktualności

Nominacja profesorska

2017-04-21

News
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda 20 kwietnia 2017 r. wręczył akt nominacyjny ks. Janowi Kochelowi (red. naczelny ssb), nadając tytuł naukowy profesora nauk teologicznych; por. Początek czegoś nowego oraz Twórcza dynamika - "Gliwicki (opolski i katowicki) Gość Niedzielny" nr 17/2017, s. I.


fot. Maciej Biedrzycki, KPRP


I. WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1982-1989 - studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
 • 1993-1998 – specjalistyczne studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Magisterium

 • 1989 - magister teologii na podstawie pracy Ewangelia św. Jana jako podręcznik dojrzałości chrześcijańskiej w koncepcji Carlo Maria Kardynała Martiniego (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek) - Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (13 maja 1989).
 • 1992 – licencjat (rzymski) z teologii pastoralnej – Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (27 kwiecień 1992).

Doktorat

 • 1999 - doktor teologii w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy: Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego (promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski, recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz) – Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (22 stycznia 1999).

Habilitacja

 • 2005 – doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza (recenzenci: ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek) - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (13 grudnia 2005).

Profesura

 • 2017 – profesor nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy profesorskiej Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne - Prezydent RP Andrzej Duda (27 luty 2017).


II. KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa i pełnione funkcje:

 • 1982-1989 – studia i formacja w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
 • 1985 – roczny staż pracy – PTHW Tarnowskie Góry
 • 1988 – staż diakonacki – parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu
 • 1989 – święcenia kapłańskie abp Damian Zimoń – Katowice (13 maja 1989)
 • 1989-1992 - wikariusz w parafii św. Barbary w Katowicach/Giszowcu (diecezja katowicka)
 • 1992/93 - wikariusz w parafii Serca Pana Jezusa i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach / Strzybnicy (diecezja gliwicka)
 • 1998/99 - rezydent przy parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie
 • 1999/ - rezydent przy parafii MB Częstochowskiej Gliwice-Trynek
 • 1999-2002 – Wydział Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach (wizytator katechetyczny)
 • 2001 – adiunkt zajęcia zlecone Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
 • 2005 - adiunkt w katedrze Katechetyki i Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Opolskiego
  na podstawie mianowania
 • 2007-2010 - wice-rektor (rektor gliwicki) Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
 • 2011 - profesor nadzwyczajny UO (1.02.2011)
 • 2016 – kierownik katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie WT – Uniwersytet Opolski
 • 2019 – kierownik katedry Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii WT – Uniwersytet Opolski

Stypendia zagraniczne:
 • 1994 – stypendium Fundacji im. Jana Pawła II – Perugia, Pavia, Mediolan (Włochy)
 • 2004 – stypendium naukowe – Uniwersytet w Augsburgu (Niemcy)
 • 2006 - grant w ramach programu Sokrates/Erasmus zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/07 - Uniwersytet w Bratysławie i Trnavie (Słowacja)
 • 2012/13 – stypendium naukowe - Papieski Instytut Polski, Uniwersytet Gregoriański, Papieski Instytut Biblijny – Rzym (Włochy)

Praca redakcyjna:
 • redaktor naczelny strony internetowej „Szkoła Słowa Bożego” (www.ssb24.pl/)
 • członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Piśmiennictwa Teologicznego”
 • członek Rady Naukowej: „Studia Katechetyczne” (Warszawa), „Studia Misjologiczne” (Katowice), wydawnictwo „Śląska Szkoła Ikonografii” (Zabrze)
 • recenzent: „Studia Pastoralne” (Katowice), „Zeszyty Formacji Katechetów” (Radom), „Studia Świdnickie” (Świdnica)

Członkostwo w komisjach, organizacjach, stowarzyszeniach:

 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
 • Èquipe Européenne de Catéchèse (EEC)
 • European Forum for Religious Education in Schools (EuFRES)
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologów
 • Komisja Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski – ekspert do ds. oceny podręczników katechetycznych
 • prezes rady nadzorczej Fundacji Betlehem Dom Chleba (Zabrze)

Nagrody i odznaczenia:

 • 2006 - nagroda rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – nagroda naukowa Rektora UO


III. PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań:

 • Katecheza ewangelizacyjna
 • Katecheza młodzieży i dorosłych
 • Katecheza biblijna
 • Pedagogia i katecheza terapeutyczna
 • Pedagogika biblijna w nauczaniu szkolnym
 • Świetlice parafialne profilaktyczno – wychowawcze
 • Ewangelizacyjny wymiar nauczania i wychowania
 • Hagiograficzne podejście w interpretacji Biblii
 • Ewangelizacyjno–wychowawczy wymiar sportu
 • Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej
 • Formacja świeckich animatorów Ruchu Czystych Serca
 • Pedagogika katolicka
 • Pedagogika miłości – wychowanie do czystej miłości
 • Antropologia i teologia rodziny
 • Pedagogia osób w starszym wieku


Dydaktyka

Zajęcia: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, dydaktyka katechezy i etyki młodzieży i dorosłych, historyczno-kulturowe uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego, praktyka opiekuńczo-wychowawcza, wykłady monograficzne dla doktorantów, wykłady ogólnouczelniane, seminarium naukowe (magisterskie i doktoranckie)

Wypromowana kadra: 3 - doktoraty; 18 - prace magisterskie; 8 - prac licencjackich

Recenzje prac naukowych: 1 - habilitacja, 6 - prac doktorskich, 23 - prace magisterskie


Kongresy, sympozja, konferencje
:

Organizacja: 6 sympozjów i konferencji krajowych i międzynarodowych;

Udział: ok. 80 sympozjach krajowych i zagranicznych (wygłoszone referaty, artykuły do publikacji).


IV. PUBLIKACJE

Książki autorskie (8):

 • Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego, (Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, 31), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 • Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza (OBT 74), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 • Katecheza u źródeł Ewangelii (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.
 • Pedagogia biblijna w katechezie, WAM, Kraków 2012 [współautor: Z. Marek].
 • Katecheza misyjna w Ewangelia Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne (OBT 133), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 • Duchowa pedagogia sportu. Aksjologiczny wymiar zawodów i widowisk sportowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2016.
 • Duchowa pedagogia miłości, Wydawnictwo Agape, Poznań 2018.
 • Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej. W kręgu pedagogiki katolickiej (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 29), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.

Redakcje książek (8):

 • (red.) Dyscyplina w szkole i na katechezie (OBT 67), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003 [współredaktor: R. Chałupniak, J. Kostorz].
 • (red.) Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin (OBT 70), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004 [współredaktor: R. Chałupniak, J. Kostorz].
 • (red.) Biblia w katechezie (OBT 81), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005 [współredaktor: J. Kostorz].
 • (red.) Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii (OBT 91), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006 [współredaktor: R. Chałupniak, J. Kostorz].
 • (red.) Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Seria: Sympozja, 72), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • (red.) G. Kusz, Katecheza w służbie Słowa Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy dydaktycznej i 25-lecia sakry biskupiej (OBT 116), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 • (red.) A. Sepioło, J. Kasperczyk, Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania; Młodzi na progu. Materiały dla animatorów. Przygotowanie do bierzmowania oraz Twoje codzienne: Minuty przed Bogiem. Ćwiczenia, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice 2010.
 • (red.) Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Seria: Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Inne publikacje (16):

 • „Przyczyny zdumienia”. Oblicze Boga w przypowieściach Jezusa. Materiały pomocnicze do Szkoły Słowa Bożego, Warszawa-Laski 1995 [współautor: A. Tronina].
 • Pojednanie i pokuta. Refleksja nad Psalmem „Miserere”. Szkoła Słowa Bożego 1996/97, Warszawa-Laski 1996 [współautor: A. Tronina].
 • Postępujcie według Ducha. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Szkoła Słowa Bożego 1997/98, Gliwice 1997 [współautor: A. Tronina].
 • Abba, Ojcze! Rozważania o Modlitwie Pańskiej. Szkoła Słowa Bożego 1998/99, Gliwice 1998 [współautor: A. Tronina].
 • Nowe Jeruzalem. Szkoła Słowa Bożego 1999/2000, Gliwice 1999 [współautor: A. Tronina].
 • Piękno ocali świat. Szkoła Słowa Bożego 2000/2001, Gliwice 2000 [współautor: A. Tronina].
 • Pokaż nam Ojca. Oblicze Boga w cudownych znakach. W szkole Słowa Bożego 2001/2002, Katowice 2001 [współautor: A. Tronina]
 • W Szkole Słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 1), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2001.
 • Świadkowie Miłości. W szkole Słowa Bożego 2002/2003, Gliwice 2002 [współautor: A. Tronina].
 • Pójdź za Mną. W szkole Słowa Bożego 2003/2004, Gliwice 2003 [współautor: A. Tronina].
 • W Szkole Słowa Bożego. Drugi tom medytacje w rytmie lectio divina, Gliwice 2004.
 • W drodze z Apostołem Narodów. Medytacji w rytmie lectio divina, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2010.
 • Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci i błogosławieni w rytmie lectio divina, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
 • Pokorna Matka kapłanów. Medytacji w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 25), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2014.
 • Kochel. Opowieść o śląskiej rodzinie, Tarnowskie Góry 2015.
 • Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 34), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, wyd. 2, Opole 2016.

Inne publikacje (ponad 200):

 • 100 – artykułów naukowych
 •   10 – publikacji recenzowanych;
 •   20 – recenzji podręczników i pomocy katechetycznych
 •   60 – recenzji, sprawozdań, haseł encyklopedycznych i artykułów popularnonaukowych

Zob. Baza danych UO
Pozostałe tematy
Aktualności

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia!

Lipiec to miesiąc czci Krwi Chrystusa. Dla współczesnego człowieka tego typu pobożność to trudne wyzwanie, stąd potrzeba powiązania kultu z miłosierdziem Bożym. Obraz Jezu, ufam Tobie i mozaika Krwi Chrystusa Marco I. Rupnika SJ wskazują na źródło kultu. Jest nim Serce Jezusa, które płonie miłością i obdarowuje świętymi sakramentami. W medytacji Najdroższej Krwi pomaga słowo Boże i refleksja p. Krystyny (poniżej).

więcej

Czekając na betayfikację Prymasa Tysiąclecia

Czekając na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia! (GN). Kard. Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Pogrzeb odbył się 31 maja z udziałem sekretarza stanu kard. A. Casaroli (Ojca św. JP II był wówczas w szpitalu po zamachu); rec.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 5840308

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu