Wyszukiwarka:
Aktualności

Nominacja profesorska

2017-04-21

News
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda 20 kwietnia 2017 r. wręczył akt nominacyjny ks. Janowi Kochlowi (red. naczelny ssb), nadając tytuł naukowy profesora nauk teologicznych; por. Początek czegoś nowego oraz Twórcza dynamika - "Gliwicki (opolski i katowicki) Gość Niedzielny" nr 17/2017, s. I.


fot. Maciej Biedrzycki, KPRP


WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1982-1989 - studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
  w Katowicach
 • 1993-1998 – specjalistyczne studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Magisterium

 • 1989 - magister teologii na podstawie pracy Ewangelia św. Jana jako podręcznik dojrzałości chrześcijańskiej w koncepcji Carlo Maria Kardynała Martiniego (promotor:
  ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek) - Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (13 maja 1989).
 • 1992 – licencjat (rzymski) z teologii pastoralnej – Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (27 kwiecień 1992).

Doktorat

 • 1999 - doktor teologii w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy: Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego (promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski, recenzenci: ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz) – Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (22 stycznia 1999).

Habilitacja

 • 2005 – doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza (recenzenci: ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek) - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (13 grudnia 2005).

Profesura

 • 2017 – tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy profesorskiej Katecheza misyjna w Ewangelia Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne - Prezydent RP Andrzej Duda (27 luty 2017).

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa i pełnione funkcje:

 • 1982-1989 – studia i formacja w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
 • 1985 – roczny staż pracy – PTHW Tarnowskie Góry
 • 1988 – staż diakonacki – parafia św. Pawła w Nowym Bytomiu
 • 1989 – święcenia kapłańskie abp Damian Zimoń – Katowice (13 maja 1989)
 • 1989-1992 - wikariusz w parafii św. Barbary w Katowicach/Giszowcu (diecezja katowicka)
 • 1992/93 - wikariusz w parafii Serca Pana Jezusa i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach / Strzybnicy (diecezja gliwicka)
 • 1998/99 - rezydent przy parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie
 • 1999- - rezydent przy parafii MB Częstochowskiej Gliwice-Trynek
 • 1999-2002 – Wydział Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach (wizytator katechetyczny)
 • 2001 – zajęcia zlecone Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
 • 2005 - adiunkt w katedrze Katechetyki i Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Opolskiego
  na podstawie mianowania
 • 2007-2010 – wicerektor (rektor gliwicki) Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
 • 2011 - profesor nadzwyczajny UO (1.02)
 • 2016 – kierownik katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie WT – Uniwersytet Opolski
 • 2017 – profesor zwyczajny nauk teologicznych (27.02)
 • 2018 – przewodniczący Komisji Teologicznej I Synodu Diecezji Gliwickiej
 • 2019 – kierownik katedry Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii – Instytut Nauk Teologicznych – Uniwersytet Opolski
 • 2021 – koordynator diecezjalny Synodu Biskupów: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

Stypendia zagraniczne:

 • 1994 – stypendium Fundacji im. Jana Pawła II – Perugia, Pavia, Mediolan (Włochy)
 • 2004/5 – stypendium naukowe – Augsburg (Niemcy)
 • 2006 - grant w ramach programu Sokrates/Erasmus zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/07 - Bratysława/Trnava (Słowacja)
 • 2012/13 – stypendium naukowe - Papieski Instytut Polski, Uniwersytet Gregoriański, Papieski Instytut Biblijny – Rzym (Włochy)

Praca redakcyjna:

 • redaktor naczelny strony internetowej „Szkoła Słowa Bożego” (www.ssb24.pl/)
 • członek Rady Naukowej: „Studia Katechetyczne” (Warszawa), „Studia Misjologiczne” (Katowice), wydawnictwo „Śląska Szkoła Ikonografii” (Zabrze);
 • recenzent: Studia Nauk Teologicznych PAN (Warszawa), „Colloquia Theologica Ottoniana” (Szczecin), „Studia Pastoralne” (Katowice), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, „Zeszyty Formacji Katechetów” (Radom), „Studia Świdnickie” (Świdnica);

Członkostwo w komisjach, organizacjach, stowarzyszeniach:

 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich
 • Èquipe Européenne de Catéchèse (EEC)
 • European Forum for Religious Education in Schools (EuFRES)
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologów
 • Komisja Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski – ekspert do ds. oceny podręczników katechetycznych

Nagrody i odznaczenia:

 • 2006 - nagroda rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2016 – nagroda naukowa Rektora UO
 • 2019 – nagroda naukowa Rektora UO

PRACA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Kierunki badań:

 • Katecheza ewangelizacyjna
 • Katecheza młodzieży i dorosłych
 • Katecheza biblijna
 • Pedagogia i katecheza terapeutyczna
 • Pedagogika biblijna w nauczaniu szkolnym
 • Świetlice parafialne profilaktyczno – wychowawcze
 • Ewangelizacyjny wymiar nauczania i wychowania
 • Hagiograficzne podejście w interpretacji Biblii
 • Ewangelizacyjno–wychowawczy wymiar sportu
 • Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej
 • Pedagogika katolicka
 • Pedagogika miłości – wychowanie do czystej miłości
 • Formacja świeckich animatorów Ruchu Czystych Serca i Ruchu Czystych Serc Małżeństw
 • Antropologia i teologia rodziny
 • Edukacja osób starszych (senioralna)
 • Katolicka pedagogika seksualna
 • Teologia wychowania

Dydaktyka

 • Zajęcia: pedagogika ogólna, dydaktyki ogólna, katechetyka fundamentalna, dydaktyka katechezy i etyki młodzieży, praktyka opiekuńczo-wychowawcza, wykłady monograficzne dla doktorantów, seminarium naukowe (magisterskie i doktoranckie).
 • Wypromowana kadra: 6 doktoraty; 19 prace magisterskie; 8 prac licencjackich;
 • Recenzje prac naukowych: 4 profesury, 1 habilitacja, 11 prac doktorskich, 30 prace magisterskie

Kongresy, sympozja, konferencje:
 • organizacja: 7 sympozjów i konferencji krajowych i międzynarodowych;
 • udział w ponad 100 sympozjach krajowych i zagranicznych (wygłoszone referaty, artykuły do publikacji).

PUBLIKACJE

Książki (10):

 • Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego, (Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, 31), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 • Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza (OBT 74), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 • Katecheza u źródeł Ewangelii (Biblioteka „Katechety”), Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006.
 • Pedagogia biblijna w katechezie, WAM, Kraków 2012 [współautor: Z. Marek].
 • Katecheza misyjna w Ewangelia Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne (OBT 133), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 • Duchowa pedagogia sportu. Aksjologiczny wymiar zawodów i widowisk sportowych, Wyd. Jedność, Kielce 2016.
 • Duchowa pedagogia miłości, Wydawnictwo Agape, Poznań 2018.
 • Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej. W kręgu pedagogiki katolickiej (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 29), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
 • Wprowadzenie do edukacji osób starszych. W kręgu pedagogiki katolickiej (OBT 172), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020.
 • "Tak" dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej, Wyd. Jedność, Kielce 2021 [współautorzy: Karolina i Daniel Heinsch].

Redakcje książek (11):

 • (red.) Dyscyplina w szkole i na katechezie (OBT 67), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003 [współredaktor: R. Chałupniak], J. Kostorz].
 • (red.) Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin (OBT 70), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004 [współredaktor: R. Chałupniak, J. Kostorz].
 • (red.) Biblia w katechezie (OBT 81), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005 [współredaktor: J. Kostorz].
 • (red.) Katecheza parafialna – reaktywacja. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii (OBT 91), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006 [współredaktor: R. Chałupniak, J. Kostorz].
 • (red.) Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Seria: Sympozja, 72), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 • (red.) G. Kusz, Katecheza w służbie Słowa Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy dydaktycznej i 25-lecia sakry biskupiej (OBT 116), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.
 • (red.) A. Sepioło, J. Kasperczyk, Młodzi na progu. Materiały do pracy z młodzieżą przy parafii. Przygotowanie do bierzmowania; Młodzi na progu. Materiały dla animatorów. Przygotowanie do bierzmowania oraz Twoje codzienne: Minuty przed Bogiem. Ćwiczenia, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice 2010.
 • (red.) Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo, 20), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • (oprac.) A. Tronina, Maryja i Kościół. O Litanii Loretańskiej w rytmie lectio divina, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2020.
 • (red.) Leksykon katechetyczny, Wyd. Jedność, Kielce 2022 [współredaktor J. Kostorz].
 • (red.) Sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia. Scenariusze zajęć dla młodzieży, red. Tomasz Bohdan, Jan Kochel, Jerzy Kostorz, Wyd. Jedność, Kielce 2023.

Inne publikacje (18):

 • Przyczyny zdumienia. Oblicze Boga w przypowieściach Jezusa. Materiały pomocnicze do Szkoły Słowa Bożego, Warszawa-Laski 1995 [współautor: A. Tronina].
 • Pojednanie i pokuta. Refleksja nad Psalmem „Miserere”. Szkoła Słowa Bożego 1996/97, Warszawa-Laski 1996 [współautor: A. Tronina].
 • Postępujcie według Ducha. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Szkoła Słowa Bożego 1997/98, Gliwice 1997 [współautor: A. Tronina].
 • Abba, Ojcze! Rozważania o Modlitwie Pańskiej. Szkoła Słowa Bożego 1998/99, Gliwice 1998 [współautor: A. Tronina].
 • Nowe Jeruzalem. Szkoła Słowa Bożego 1999/2000, Gliwice 1999 [współautor: A. Tronina].
 • Piękno ocali świat. Szkoła Słowa Bożego 2000/2001, Gliwice 2000 [współautor: A. Tronina].
 • Pokaż nam Ojca. Oblicze Boga w cudownych znakach. W szkole Słowa Bożego 2001/2002, Katowice 2001 [współautor: A. Tronina]
 • W Szkole Słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 1), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2001.
 • Świadkowie Miłości. W szkole Słowa Bożego 2002/2003, Gliwice 2002 [współautor: A. Tronina].
 • Pójdź za Mną. W szkole Słowa Bożego 2003/2004, Gliwice 2003 [współautor: A. Tronina].
 • W Szkole Słowa Bożego. Drugi tom medytacje w rytmie lectio divina, Gliwice 2004.
 • W drodze z Apostołem Narodów. Medytacji w rytmie lectio divina, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2010.
 • Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci i błogosławieni w rytmie lectio divina, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
 • Pokorna Matka kapłanów. Medytacji w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 25), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2014.
 • Kochel. Opowieść o śląskiej rodzinie, Tarnowskie Góry 2015.
 • Świadkowie prawdy z tej ziemi. Śląscy święci, błogosławieni i kandydaci na ołtarze w rytmie lectio divina (Seria: Pomoce duszpasterskie, 34), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO - Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, wyd. 2, Opole 2016.
 • Bałwochwalstwo. Medytacje w rytmie lectio divina, Wyd. Salwator, Kraków 2021.
 • Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej, Wyd. Jedność, Kielce 2022 [współautor: A. Sepioło].

Artykuły:

 • ponad 100 artykułów naukowych

 • 10 – publikacji recenzowanych;

 • 20 – recenzji podręczników i pomocy katechetycznych

 • 60 – recenzji, sprawozdań, haseł encyklopedycznych i artykułów popularnonaukowych

Zob. Baza danych UO
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14303537

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu