Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Nie osądzajcie - bazylika św. Klemensa

2013-02-24

News
Bazylika św. Klemensa od zewnętrznej strony nie robi wielkiego wrażenia, ale wewnątrz kryje prawdziwe skarby z początków chrześcijaństwa w Rzymie. Można tu dotrzeć od bazyliki na Lateranie albo od Koloseum. Zachowały się pisemne świadectwa o papieżu Klemensie oraz o najstarszym kościele (titulus equiti), w którym chroniona jest "pamiątka" św. Klemensa (Hieronim).I. INTERPRETACJA PISMA
Dn 9, 4-10; Ps 79 (78); Łk 6, 36-38

Św. Klemens był trzecim następcą Piotra, po Linusie i Anaklecie. Co do jego życia najważniejsze jest świadectwo św. Ireneusza z Lyonu, który zaświadczył, że "widział [on] Apostołów", "spotykał się z nimi" i "miał jeszcze w uszach ich przepowiadanie, a przed oczyma miał ich tradycję" (Adv. Haer. 3,3,3). Dotykamy zatem samych początków Kościoła, naocznych świadków i sług Słowa. Klemens słuchał Ewangelii z ust samego Piotra Apostoła, a nie w relacji Łukasza - jak nam jest to dane. W tym kontekście musimy pamiętać o pojęciu natchnienia. Benedykt XVI w Verbum Domini wyjaśnia: "(...) podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte jest <słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Bożego> (KO 9). W ten sposób uznaje się w pełni rolę ludzkiego autora, który napisał natchniony tekst, i jednocześnie Boga samego jako prawdziwego Autora" (VD 19).

Co Ewangelia Łukasza mówi dziś do nas? W pięciu krótkich wezwaniach w formie przysłów, przekazuje nam proste i uniwersalne wskazania: Bądźcie miłosierni.... Nie osądzajcie... Nie potępiajcie... Przebaczajcie... Dawajcie... Zatrzymajmy się na jednym, dotyczącym osądzania. Jak prorok Daniel zróbmy rachunek sumienia i wyznajmy szczerze: "zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość... Wstyd na twarzach niech okrywa nas...".

"Godne uwagi - podkreśla F. Mickiewicz - jest to, że polskie słowo "krytyka" etymologicznie pochodzi od greckiego czasownika krino - sądzę i rzeczownika krites - sędzia. W tym kontekście można powiedzieć, że powstrzymanie się od krytyki mającej na celu ukazanie przede wszystkim negatywnych stron postępowania drugiej osoby, jest już okazaniem miłosierdzia" (NKB NT, t. I, 356).

* Czy wstydzimy się jeszcze swoich grzechów, a zwłaszcza grzechów języka - łatwych sądów, niepełnych ocen, pośpiesznych opinii?
* Jakie są nasze osądy?
* Czy potrafię mówić dobrze o innych, widzieć dobre strony swoich oponentów?


II. ŚWIĘCI - PROMIENIE ŚWIATŁA SŁOWA

Późniejsze świadectwa, pomiędzy IV a V w., przypisują Klemensowi tytuł męczennika. Wielkim wydarzeniem były odkrycia archeologiczne w obecnej bazylice, powstałej w końcu XI w., starszych śladów budowli z IV w. Do "pamiątki" - wypomnianej przez św. Hieronima - dotarli mnisi irlandzcy opiekujący się bazyliką dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Pod absydą znaleziono obszerny pokój z zachowanymi stiukami z I wieku, a obok drugi budynek z przełomu II i III w., używany wówczas jako świątynia Mitry. Ważnym potwierdzeniem odkryć był medal niewolniczy z I w. z łacińskim napisem: Tene me quia fugi et revoca me Victori acolito ad domenicum Clementis ("Zatrzymaj mnie, bo uciekłem, i odstaw mnie do Wiktora akolity przy kościele w domu Klemensa"). Podziemia i kościół, do których można zejść za opłatą, robi niesamowite wrażenie, jakby się było w Rzymie w czasach pierwszych chrześcijan.

Cennym świadectwem kultu świętych jest piękna mozaika w absydzie bazyliki. Chociaż pochodzi z początków XII w., wygląda na znacznie wcześniejszą, i nasuwa przypuszczenie, że została przeniesiona z dolnego kościoła lub co najmniej skopiowana. W wielu szczegółach przypomina bowiem małą mozaikę z V w. z baptysterium Lateranu (J. Gawroński).

Klemensowi Rzymskiemu przypisano autorstwo różnych pism, z których jedynym pewnym wydaje się List do Koryntian. Euzebiusz z Cezarei przekonywał, że jest on przekazywany "z pokolenia na pokolenie (...), uznany za prawdziwy, wielki i budzący podziw. Został napisany przez Klemensa, w imieniu Kościoła Rzymu, do Kościoła Koryntu... Wiemy, że od dawna i jeszcze za naszych dni czytany publicznie podczas zgromadzeń wiernych" (Hist. 3, 16).

Podważano autorytet biskupa, wydawano łatwe sądy o nim i o jego nauczaniu, prześladowano Kościół rzymski (okres rządów cesarza Domicjana). W Liście Klemens skarży się, że "nagłe przeciwności, pojawiające się jedna po drugiej".

Módlmy się za naszych kapłanów, biskupów, za Ojca św. Kapłani mogą dziś przywołać patrona kościoła stacyjnego: Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy... Linusa, Kleta, Klemensa... (I modlitwa eucharystyczna).


III. DOŚWIADCZENIE WIARY

Przeżywamy w tych dniach historyczne wydarzenia związane z ustąpieniem z urzędu biskupa Rzymu. Media spekulują, wydają różne sądy i opinie na temat decyzji Ojca św. Pojawił się zarzut, że Papież ucieka, porzuca łódź Kościoła. Podczas ostatniej niedzielnej modlitwy Anioł Pański z wiernymi (24.02) wyznał: "Pan wzywa mnie, bym wstąpił na górę, aby bardziej poświęcić się modlitwie i medytacji. Ale nie oznacza to porzucenia Kościoła, przeciwnie, jeśli Bóg tego oczekuje ode mnie, to właśnie dlatego, bym mógł dalej mu służyć (...)". Papież kolejny raz z wielką pokorą wyjaśnia i prosi wszystkich o modlitwę. Uczmy się Ewangelii pokory od tego świadka naszych czasów!

ks. Jan Kochel
fot. jk
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048075

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu