Wyszukiwarka:
Katechezy biblijne

Duch Święty- działa w Kościele i życiu każdego z wierzących

2014-02-26

News

Cele katechetyczne- wymagania ogólne: 

-Analiza i interpretacja treści zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych „Youcat”,
-Pogłębienie postawy otwartości ucznia na działanie Ducha Świętego,
-Odkrywanie wartości egzystencjalnej Youcatu,

Treści nauczania- wymagania szczegółowe 

Wiedza:
-
Po katechezie uczeń omawia biblijny opis Zesłania Ducha Świętego,
-Po Katechezie uczeń potrafi wskazać sposoby działania Ducha Świętego w sakramentach świętych,
-Poprzez analizę wskazanych punktów w Youcat uczeń wie, że Duch Święty działa w życiu wspólnoty Kościoła i każdego z wierzących, 

Umiejętności:
-
Po katechezie uczeń potrafi odnaleźć w Piśmie Świętym fragmenty mówiące o zesłaniu Ducha Świętego,
-Po katechezie uczeń potrafi dostrzec przykłady działania Ducha Świętego w Kościele,
-Po katechezie uczeń potrafi wskazać jak Duch Święty uzdalnia do wyznawania wiary,

Formy organizacji zajęć: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Metody dydaktyczne: analiza tekstu Pisma Świętego, analiza Youcatu, rozmowa kierowana, burza mózgów, uzupełnianie tekstu.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, Youcat, kartki A4 do uzupełniania nt. działania Ducha Świętego w sakramentach, teksty modlitw w różnych językach. 

Schemat zajęć:

 I. Wprowadzenie 

1. Modlitwa na rozpoczęcie katechezy: Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 2. Rozpoczynamy od burzy mózgów, w której uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie Kim jest Duch Święty, Czy Go widzimy, czy możemy wejść z Nim w kontakt, gdzie można Go spotkać? Katecheta zapisuje na tablicy nazwę DUCH ŚWIĘTY. Następnie uczniowie podpisują na tablicy propozycję odpowiedzi na zadane pytania w formie skojarzeń, jakie przywodzi im na myśl słowo Duch Święty. Po zakończonej prezentacji odpowiedzi katecheta podsumowuje pracę ukazując podstawowe informacje nt. osoby Ducha Świętego. 

3. Następuje wprowadzenie uczniów w temat katechezy. Katecheta informuje uczniów, że będzie ona dotyczyć roli Ducha Świętego w Kościele i w życiu każdego z wierzących.

II. Świadectwo Pisma Świętego

(Dz 2,1-11)Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

Aktywizacja

Jeden z uczniów odczytuje tekst, który następnie jest analizowany przez uczniów. Analiza jest moderowana przez katechetę za pomocą pytań pomocniczych:
-Jakie wydarzenie opisuje przeczytany fragment?
- Jakie święto zgromadziło żydów w Jerozolimie?
- Skąd pochodzili bohaterowie opisywanego wydarzenia?
- Co takiego stało się udziałem apostołów? 

Katecheta naprowadza uczniów na właściwe odpowiedzi, następnie przy pomocy mapy pomaga uczniom zorientować się w pochodzeniu ludzi będących świadkami Zesłania Ducha Świętego, na końcu podsumowuje ich pracę.

III. Studium Youcat

Wybrany uczeń odczytuje z Youcat punkty 118-120. Uczniowie zapoznają się z pojęciem „Pięćdziesiątnica- na marginesie str74-75.

Następnie prowadzimy rozmowę, w której systematyzujemy wiedzę uczniów nt. Ducha Świętego. Uczniowie zastanawiają się, co treści katechizmowe mówią o Duchu Świętym

Puenta

Widzimy, że jest wiele skojarzeń z osobą Ducha Świętego.

Nie wiemy jak wygląda, możemy Go tylko próbować opisać symbolami- ogień, woda, obłok, gołębica, ale wiemy, że jest On obecny, i działa.

Pan Jezus w rozmowie z Nikodem nazywa Ducha Świętego wiatrem, który wieje, dokąd chce.

Wiatr, ogień, który tworzy i przekształca swą potężną mocą może nam pomóc wyobrazić sobie nie tyle jak wygląda ale jak działa Duch Święty.

IV. Nowe życie/ pogłębienie wiary

Duch Święty jest obecny i działa w Kościele poprzez sakramenty. Na schemacie, który otrzymacie do domu będziecie mogli zobaczyć jak Duch Święty działa w sakramentach.

Jest On też obecny w życiu każdego z nas. Wiele osób, które doświadczyło działania Ducha Świętego, chce dzielić się swoim świadectwem z innymi. Na zakończenie katechezy posłuchamy, jak o działaniu Ducha Świętego mówi znany publicysta Szymon Hołownia.

Zawsze, gdy szczerze i naprawdę modlę się do Ducha Świętego, wieje wiatr. Po raz pierwszy poczułem to na moście nad Dunajcem w okolicach Tylmanowej (który ostatecznie o mało nie odleciał, most, nie Dunajec,). To, co mogłoby zostać uznane za zwyczajowe zjawisko w rejonach górskich, spotykało mnie później również n nizinach, w depresjach, na pustyniach, na morzach, za kołem podbiegunowym i w strefie tropikalnej. Nigdy nie umiałem sobie Ducha Świętego wyobrazić, przychodzi do mnie zawsze jak energia, czysty dynamizm. Lubię kontemplować i inne Jego znaki: ogień albo czerwień, (czerwień to nie tylko kolor płomienia, ale też krwi, gdy tej zabraknie w żyłach, człowiek umrze). Jeśli ktoś nie zaobserwuje wokół siebie atmosferycznych ekstrawagancji, równie dobrze Ducha może szukać w sobie. Przypomnij sobie lata, gdy wydawało Ci się, że z pewnością jesteś na swoim miejscu, że wiesz, dokąd iść, że czujesz się dobry. To moment, kiedy był z Tobą Duch Boga, który Cię stworzył. Jeśli przyjąłeś chrzest, to był moment, w którym Bóg włączył Cię w Siebie. Jeśli przyjąłeś bierzmowanie, Duch Święty wlał Ci w duszę mnóstwo cech i umiejętności. Jeśli wciąż podnosisz się po ciosach, wciąż żyjesz i masz choćby cień nadziei, mówi przez ciebie Duch Święty. Szymon Hołownia Bóg. Życie i twórczość, Kraków 2010, s. 184-185.

Notatka do zeszytu

Duch Święty, to trzecia Osoba Boska. Wierzyć w Ducha Świętego oznacza modlić się do Niego tak samo jak do Ojca i Syna. On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty buduje Kościół i przez sakramenty działa w życiu każdego z nas.

Zadanie domowe

Cud mówienia językami, który wydarzył się w dniu pięćdziesiątnicy, powtarza się każdego dnia w Kościele. Ludzie na całej ziemi modlą się w swoich językach. Choć używają różnych słów, to modlą się do Tego samego Boga, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Poszukajcie zatem tekstu modlitwy Ojcze Nasz w trzech językach europejskich. A jeśli pragniecie podzielcie się świadectwem, jak doświadczacie działania Ducha Świętego w waszym życiu.

Modlitwa Końcowa

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. 

Załącznik

Schemat do samodzielnego uzupełnienia

działanie Ducha Świętego w sakramentach 

W sakramencie ……………………………..odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu pierworodnego, i włącza do Kościoła.

W sakramencie …………….………………………..Chrystus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak pierwsi uczniowie - z wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół, a tym samym - królestwo Boże, abyśmy głosili wszystkim Ewangelię.

Kiedy sprawowana jest ………………………………….mocą Ducha Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino - w swoją Krew. Tenże Duch Święty jednoczy wszystkich przystępujących do Komunii św. z Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym Jego Mistycznym Ciałem - Kościołem.

W sakramencie ………………………………………ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na apostołów swojego Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

Przez sakrament ………………………………..Chrystus mocą Ducha Świętego umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w swoje zbawcze cierpienie i śmierć.

W sakramencie …………………………………………….kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować Kościół.

Dzięki sakramentowi …………………………………..miłość między mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane w tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.

 al. Michał Ludewicz

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14048093

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu