Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXI Niedziela zwykła - 27.08.2017

2017-08-26

News
Każdy następca św. Piotra jest związany z wiarą Kościoła. "Nieomylność papieża nie zależy od jego osobistej moralności i inteligencji. Nieomylny jest właściwie Kościół, ponieważ Jezus obiecał mu Ducha Świętego... Kiedy nagle oczywista prawda zostanie zanegowana lub błędnie zinterpretowana, Kościół musi wypowiedzieć decydujące słowo, które stwierdzi, co jest prawdą, a co fałszem. Tym głosem jest głos papieża" (Youcat 143).


CZYTAJ!
Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią­zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.


ROZWAŻ!

„Ty jesteś Piotr [czyli Skała]” (Mt 16, 18).

Co dzieje się w duszy i w życiu Piotra?

W Cezarei Filipowej - w okolicach Gór Antylibanu w pobliżu Hermonu - Piotr przeżywa chwile niezwykłego oświecenia, dzięki łasce Bożej poznaje całą prawdę o Jezusie: "Ty jesteś Mesjaszem (Chrystusem), Synem Boga żywego" (16, 16). Piotr w swym wyznaniu łączy ogólną ideę prawdziwego, choć tajemniczego Boga z osobą Jezusa. Ten Jezus jest Bożym Mesjaszem, jest posłańcem od Boga, jest samym Synem Boga, Jego objawieniem się w historii.

Wprost niemożliwe jest opisać to, czego musiał doświadczać Piotr w tej jednej chwili: Ten, który go wezwał, który powierzył mu zadanie, ofiarował przyjaźń, Ten jest Synem Boga prawdziwego. Cały religijny świat Piotra odtąd koncentruje się wokół osoby Jezusa i zyskuje aktualność, żywotność, niesłychaną moc. Wszystko, co usłyszał w synagodze, cała Boża rzeczywistość, którą poznał teraz oto jest przed nim. Bóg już dłużej nie milczy, nie jest daleki, niedostępny; Bóg, Pan Zastępów, Święty, Błogosławiony, Ten, który stworzył niebo i ziemię, jest oto przed Piotrem w Jezusie.

Kard. Martini tak wyjaśnia to doświadczenie: "Ja jestem – mówi Piotr z głębokim wzruszeniem – przedmiotem Bożej miłości. Zostałem wybrany przez tego Boga, który okazuje pasję miłości do człowieka. Piotr uchwycił w ten sposób punkt scalający jego własne rozproszone wiadomości o świecie Boga i ma je przed sobą jako przyjaźń. Dlatego też otrzymuje od Jezusa swoją prawdziwą tożsamość: Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół. Ty, który zrozumiałeś, że prawdziwy Bóg jest Bogiem Jezusa Chrystusa – możesz otrzymać własną tożsamość (Piotr-Skała), a jest ona misją dokładnie określoną i związaną z nowym twoim poznaniem oblicza Bożego. Chodzi tutaj o najszczególniejsze i wspaniałe doświadczenie, będące podstawą wszystkich innych. Jest to doświadczenie tego samego rodzaju, co doświadczenie Pawła pod Damaszkiem, kiedy to Bóg w ogólnym znaczeniu – objawia się w zmartwychwstałym Chrystusie i wchodzi z mocą w życie Pawła. W momencie, kiedy zostaje powierzona mu misja, Paweł wie, kim jest, co powinien teraz uczynić, bo wcześniej mylił się; wie, jaki jest nowy sposób odczytywania historii świata i ludzkości. Okazuje się nim takie poznanie Boga, które jest jednocześnie nawróceniem, powołaniem i misją, jest przyjęciem nowego horyzontu, w którym zostaje wszystko przemyślane w świetle spotkania z Chrystusem" (zob. Wyznanie Piotra, s. 48).

My z kolei zapytamy Piotra: jak to może się zdarzyć mnie, który nie chodzę drogami Galilei, nie naprawiam sieci nad jeziorem, który nie idę w kierunku Cezarei Filipowej? Jakże ja mogę spotkać Jezusa?

"I Piotr wyjaśni nam, że Jezus wszedł w historię właśnie po to, żeby spotykać się poprzez wieki z każdym mężczyzną i każdą kobietą i ofiarować każdemu odpowiedni czas i chwile. I ostatecznie nie jest ważne, czy będą to momenty o najwyższym natężeniu lub doświadczenia rozpisane w dłuższym czasie, momenty porażające blaskiem lub takie, w których życie biegnie spokojnie. Istotnie liczy się to, że spotkanie z Jezusem (zapoczątkowane w chrzcie i przedłużane w sakramentach, w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w życiu Kościoła) jest naszą historią, jest sposobem, w jaki Bóg chce być Bogiem dla mnie, chce mi objawić swoje oblicze, jak to uczynił Piotrowi. Największym błędem, jaki możemy popełnić w naszym życiu, największą pokusą, jakiej możemy ulec, byłaby myśl, że Bóg nie może być dla nas. Szatan zawsze nam to podszeptuje: nie jesteś godny, nie jesteś wystarczająco zdolny, grzeszyłeś i będziesz grzeszył, jesteś niedbały, spotkanie z Jezusem jest rodzajem przywileju (zob. Wyznanie Piotra, s. 49-51).

Ewangelia zapewnia nas, że Jezus Chrystus jest dla każdego mężczyzny i dla każdej kobiety na ziemi. Spotkanie z Nim powinno stać się naszym doświadczeniem, co więcej, już nim jest, bo my w Jezusie poznajemy Boga i nasze powołanie, nasze wezwanie do zbawienia, naszą prawdziwą tożsamość.

Zapytaj zatem siebie samego:

  • Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
  • Jaki obraz Boga noszę w sobie i przekazuję innym?
  • Jak bronię głosu Kościoła? Jak wsłuchuję się w nauczanie Papieża?


MÓDL SIĘ!

Powtórzmy za św. Piotrem Apostołem:

Posłuszni prawdzie oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć szczerą miłość braterską. Dlatego z całego serca i wytrwale miłujmy się nawzajem! Zostaliście bowiem zrodzeni nie z gnijącego zasiewu, ale niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa. Ponieważ:

Każde stworzenie jest jak trwa

i cały jego wdzięk - jak kwiat polny.

Trawa usycha, kwiat opadł,

lecz słowo Pana trwa wiecznie.

To jest właśnie słowo Ewangelii, które wam ogłoszono.

1 P 1, 22-25


ŻYJ SŁOWEM!

Wsłuchaj się uważnie w najnowszą katechezę papieża Franciszka. Do czego wzywa właśnie ciebie, twoich bliskich, twoją rodzinę i wspólnotę?

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Eucharystia buduje Kościół

Nowy cykl 2023/24 nosi tytuł Pociągnę wszystkich ku sobie (J 12,32). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. Kościół żyje, gdy zachowuje cztery cechy pierwszej wspólnoty: "Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się" (Dz 2,42). Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa. W kontekście zaproszenia do udziału w Kongresie Eucharystycznym; zob. poniżej.

więcej

Zakończenie cyklu 2022/23

Redakcja ssb24.pl serdecznie dziękuje za aktywny udział w kolejnym cyklu medytacji w rytmie lectio divina na temat "Młodzi na ołtarze!" (54 medytacji - wprowadzenie). Nowy cykl rozpocznie się w I Niedzielę Adwentu.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12583067

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu