Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok C

XXXI Niedziela zwykła - 03.11.2019

2019-10-31

News
Pragnieniem Jezusa jest "odszukać i zbawić to, co zginęło" - inicjatywa jest po Jego stronie. To On wciąż przechodzi przez miasta i wsie, przez Jerycho i Jerozolimę, przez nasze życie, bo zależy Mu na nas. To On pierwszy chce zatrzymać się w naszych domach, idzie w gościnę do grzeszników..., bo "pierwszy [nas] umiłował" (1 J 4,19).


CZYTAJ!
Łk 19,1-10 (BP)

Jezus przybył do Jerycha i przechodził przez miasto.

A pewien bogaty człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić.

A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: "Zacheuszu, zejdź! Pospiesz się, bo dziś muszę zatrzymać w twoim domu".

Zszedł więc szybko i przyjął Go z radością.

A wszyscy, widząc to, szemrali: "Poszedł w gościnę do grzesznika".

Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: "Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie".

Wtedy Jezus powiedział do niego: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn Człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło".


ROZWAŻ!

Opowiadanie Ewangelii Łukasza jest tłem do zasadniczego przesłania: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (w. 9-10). Realizuje się to, co Jezus wcześniej zapowiedział: Przyszedł, aby obwołać rok łaski od Pana (por. Łk 16-21). Zapowiedź łaski (zbawienia) wydaje owoc w konkretnej osobie (Zacheuszu), który przeżywa nawrócenie i radość spotkania/dzielenia się. Podobnej łaski doznają inni, np. Lewi powołany spośród wielu grzeszników (Łk 5,27-32), grzesznica w domu Szymona (Łk 7,36-50), syn marnotrawny (Łk 15,21-24), celnik modlący się w świątyni (Łk 18,9-14), łotr na krzyżu (Łk 23,39-43).

  • Czy jestem wśród tych, którzy potrafią przeżywać owoce łaski Bożej?

Poprzednik Jezusa - Jan Chrzciciel wzywał: "Wydajcie owoce godne nawrócenia" (Łk 3,8). Ważne by nie odkładać tego na później. Stąd tak ważne (kluczowe) jest tu słowo "dziś": dziś muszę zatrzymać w twoim domu (w. 5) i dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (w. 9). Słowo "dziś" obwieszcza łaskę (zbawienie) dla każdego, kto ma chce przyjąć Jezusa w swoim domu (życiu). Oto Ewangelia miłości miłosiernej: Bóg kocha pierwszy - On działa "dziś"!

  • Czy potrafię zejść z pośpiechem i przyjąć Jezusa rozradowany?

Ewangelia ukazuje siedem etapów "drogę nawrócenia":
  • pierwszy jest Jezus (Zbawca), który po wejściu do Jerycha przechodzi przez miasto (moje życie) (w. 1);
  • w drugim opisane jest życie Zacheusza (rachunek sumienia): kolaborator, chciwy i przewiązany do pieniądza, ale jednocześnie poszukujący (wew. niepokój), spragniony spotkania i pojednania (w. 2-4);
  • inicjatywa i troska misji Jezusa: "albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu" (w. 5 - to jest dziś zbawcze; por. Łk 4,21; 23,43);
  • czwarty etap jest odpowiedzią Zacheusza - odpowiedzią hojną i radosną (w. 6);
  • kolejny etap dopuszcza do głosy tłum: "A wszyscy, widząc to, szemrali" (w. 7; por. Łk 5,20; 15,2) - przemiana grzesznika budzi niepokój otoczenia;
  • szósty etap ponownie ukazuje Zacheusza i owoc jego nawrócenia: "Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie" (w. 8) - pokuta i zadośćuczynienie są adekwatne do winy;
  • Jezus (Zbawca) kończy proces nawrócenia orzekając wyrok: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu" (w. 9) - to jest owoc nawrócenia, odpuszczenie grzechów, darowanie win - objawienie panowania Bożego nad naszym życiem, ponieważ "Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" (w. 10).

Poznajemy prawdziwe oblicze Boga, który jest "bogaty w miłosierdzie" (por. Ef 2,4; 1 P 1,3). Kard. Martini w tym kontekście poszukuje odpowiedzi na trudne pytania: "Jeśli prawdziwym obliczem Boga jest miłosierdzie, czymże jest Jego sprawiedliwość? Czy Bóg jest poczciwcem, który wszystko przebacza, który wszystko akceptuje, który przymyka oczy na wszystko? Rozumie się, że nie; wszystko jednakże jest interpretowane w świetle prymatu miłosierdzia" (por. Spotkania z Biblią, Kraków 2001, 195). Przywołuje też encyklikę św. Jana Pawła II Dives in misericordia, w której pogłębia on rozumienie stosunku miłosierdzie - sprawiedliwość (por. DM 12).

Opowiadanie o Zacheuszu, obok prymatu miłosierdzia wskazuje jeszcze na to, że Jezus docenia małe kroki człowieka w procesie nawrócenia: chciał zobaczyć Jezusa (coś więcej niż ciekawość - niepokój serca - poszukiwanie spotkania); zszedł szybko i przyjął rozradowany (owoce nawrócenia); oddaje poczwórnie (prawdziwa pokuta i zadośćuczynienie). Ważna jest też reakcja otoczenia (wsparcie - akceptacja) oraz posługa szafarzy sakramentu pokuty i pojednania ("nie męczyć się w przebaczaniu").

  • W czym szafarz sakramentu winien naśladować Jezusa - Syna Człowieczego?


MÓDL SIĘ!

W imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w duchu Jego mesjańskiego posłannictwa, które trwa w dziejach ludzkości, podnosimy nasz głos i błagamy, aby raz jeszcze na tym etapie dziejów objawiła się owa Miłość, która jest w Ojcu, aby za sprawą Syna i Ducha Świętego okazała się obecną w naszym współczesnym świecie i potężniejszą niż zło: potężniejszą niż grzech i śmierć. Błagamy za pośrednictwem Tej, która nie przestaje głosić "miłosierdzia z pokolenia na pokolenie", a także tych wszystkich, na których wypełniły się już do końca słowa z kazania na górze: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Jan Paweł II, Dives in misericordia nr 15

ŻYJ SŁOWEM!

Przygotuj się do sakramentu pokuty i pojednania na wzór drogi nawrócenia Zacheusza - siedmiu kroków w stronę Ojca "bogatego w miłosierdzie".

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11453784

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu