Wyszukiwarka:
Rozważania niedzielne: Rok A

XXVII Niedziela Zwykła - 02.10.2011

2011-09-30

News

MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS – UCZNIÓW SZKOŁY SŁOWA BOŻEGO!

Nowy etap rozwoju naszej internetowej „Szkoły Słowa Bożego” oraz ewangelizacji w świecie środków społecznego przekazu oddajemy pod opiekę Bożego Miłosierdzia. Bł. Jan Paweł II zalecał stałe rozwijanie „wyobraźni miłosierdzia”, a kard. Martini przekonywał, że projekt Szkoły Słowa w Internecie „pomoże młodzieży i starszym poznać Pismo Święte” i „okaże się wartościowym instrumentem nowej ewangelizacji”. Idźmy zatem z nowym zapałem w ten świat multimediów, by odnaleźć nowych uczniów rozmiłowanych w Słowie Bożym!

CZYTAJ!
Mt 21,33-43

Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwytali ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze in­nego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących, w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem: «Uszanują mojego syna». Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli: «To jest dziedzic! Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie». Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami?”. Odpowiedzieli: „Każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”. Wtedy Jezus powiedział: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach». Dlatego zapowiadam wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce.

ROZWAŻ!

Właściciele galilejskich winnic często pochodzili spoza Palestyny, dlatego zostawiali winnice pod opieką dzierżawców, spodziewając się należnych sobie plonów. Świat ma nowe pola oddziaływania społecznego – współczesne areopagi (por. Dz 17,16-34). Jednym z nich są mass media. One również zostały oddane w dzierżawę ludziom – dobrym i złym. Jak my, chrześcijanie uprawiamy tę "ziemię oddaną w dzierżawę”? Czy Słowo Boże może i tam wydać dobry plon?

Przyjdzie czas kiedy właściciel winnicy zażąda zdania sprawy z pracy w "winnicy multimedialnej”. Papież Paweł VI zauważył, że gdyby Kościół nie wykorzystywał nowoczesnych środków przekazu w głoszeniu Ewangelii całemu światu – byłaby to zdrada Chrystusa, grzech zaniedbania. W adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi z 1975 r. napisał, że środki społecznego przekazu „wprzęgnięte w służbę Ewangelii, niezmiernie poszerzają zakres słuchania Słowa Bożego i zanoszą orędzie zbawienia do milionów ludzi. Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy (...). Za ich pośrednictwem głosi orędzie, jakie mu zostało powierzone, na dachach (por. Mt 10,27; Łk 12,3); w nich znajduje nowe i skuteczne formy świętego oddziaływania, współczesną ambonę; poprzez nie może przemawiać do rzesz” (EN 45). Myśl ta powraca również w papieskich orędziach na Dni Środków Społecznego Przekazu.

Dzisiaj media stały się ważnym środowiskiem oddziaływania na życie ludzi. Kościół musi być w nich obecny i tam głosić orędzie o miłosierdziu Bożym.

Przypowieść Jezusa o zbuntowanych dzierżawcach ma czytelne przesłanie: winnicą jest wszystko to, co Bóg stworzył i oddał człowiekowi w dzierżawę. Bóg jest Panem cierpliwym i miłosiernym, ale zarazem konsekwentnym i sprawiedliwym. Katechizmowa prawda przypomina, że "za dobro wynagradza, a za zło karze”. Bóg oddał swoje dziedzictwo ludziom, ale nie przestał interesować się swoim królestwem. Stale wysyła sługi do swojej winnicy; zdecydował się poświęcić nawet życie swojego Syna, aby uratować winnicę. Nie rezygnuje też z prawa do napomnienia i kary, bo jest Wychowawcą swego ludu – Bogiem "miłującym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w miłosierdzie i prawdę, wiernym w miłości (...) gotowym przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy, lecz nie pobłażliwym…” (Wj 34,6).

U proroków odkrywamy obraz Boga, który chce być poszukiwany przez swój lud. Lud winien zatem stale zabiegać o Jego łaskawość i miłosierdzie: „Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” (Am 5,4). Bóg chce, aby szukano Jego oblicza (por. Iz 9,7-30; 31,1; 40,1-8; 55,6-13; 56,6, 65,1.10; Jer 10,21; 29,1-23; Ps 34,5.11; 77,3; 105,4; 111,2; 119,45.94). Czasownik „szukać” przyjmuje tu odcień kultyczny jako oddawanie czci, podejmowanie pielgrzymki do miejsc świętych, modlitwy błagalnej. Tego rodzaju poszukiwanie prowadzi do spotkania z żywym Bogiem oraz do akceptacji Jego woli wyrażonej przez proroków. Według Amosa wiąże się to z radykalnym nawróceniem się do Boga. „Nawrócenie, jako wyparcie się grzechu, było negatywną stroną szukania Boga. Nie sposób równocześnie szukać Boga i nadal trwać w grzechach”.

Na czym polega pozytywne szukanie Boga – także w świecie multimediów? To również wyjaśnia prorok Amos: „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówił. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!” (5,14-15). Odnalezienie oblicza Bożego jest równoznaczne z doświadczeniem Jego łaskawości, dobroci, przebaczenia i darowania win. Owocem szukania-nawrócenia w Nowym Testamencie będzie życie z Bogiem, kochającym i miłosiernym Ojcem (por. Ef 2,4; 1 Kor 13,1-13; Rz 11,25-32).

Bł. Jan Paweł II doceniał wartość współczesnych środków społecznego przekazu, w tym i Internetu. Wiedział, że pozwala on na ukazanie się miliardów obrazów na milionach ekranów na całym świecie. Pytał jednak: "Czy z tej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się Oblicze Chrystusa? Czy da się usłyszeć Jego głos? Gdyż tylko wtedy, kiedy będzie widzialne Jego Oblicze i słyszalny Jego głos, świat pozna «dobrą nowinę» naszego zbawienia. To jest celem ewangelizacji i to uczyni Internet prawdziwie ludzką przestrzenią, gdyż, jeżeli nie ma miejsca dla Chrystusa, to nie ma go także dla człowieka” (Orędzie na XXXVI Dzień Środków Społecznego Przekazu).

Zapytajmy:

  • Jaki jest nasz obraz Boga? Jakiego Boga szukamy?
  • Jak korzystamy ze środków społecznego przekazu?
  • Czy rzeczywiście może "z tej galaktyki obrazów i dźwięków wyłonić się Oblicze Chrystusa”?
  • Jaki plon przynosi nasze codzienne korzystanie z Internetu i innych środków społecznego przekazu? Czy jest tam miejsce na Słowo Boże?

MÓDL SIĘ!

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo...

Pochwalony bądź, mój Panie,
z wszystkimi Twoimi dziełami,
szczególnie bratem telewizorem,
która wypełnia godziny naszego dnia
i jest piękny i promieniujący wielkim blaskiem,
i o Tobie, Najwyższy, oznajmia.

Bądź pochwalony, o mój Panie, za siostrę radio,
dzięki któremu wiadomości przebiegają niebiosa
i świat staje mi się bliższy.

Bądź pochwalony, o mój Panie, za siostrę prasę,
która mnie informuje o chwilach pogodnych
i pochmurnych ludzkiego losu
i za pomocą której Ty żywisz poznanie
i refleksję wielu Twoich Stworzeń.

Bądź pochwalony, o mój Panie,
za każdy rodzaj informacji,
która jest bardzo użyteczna,
kiedy potrafi być pokorna i prawdziwa, i czysta.

Bądź pochwalony, o mój Panie,
za dziennikarzy i redaktorów,
dzięki którym oświecasz umysł
i dajesz radość i siłę naszemu sercu,
kiedy oni służą prawdzie z uczciwością [...].

Szczególnie bądź pochwalon za tych,
którzy pamiętając, iż wszystko przemija
i że Ty tylko trwasz wiecznie,
starają się używać środki społecznego przekazu
kierując się prawdą i sprawiedliwością
i troszczą się o słabych,
tych najbardziej bezbronnych wobec siły masowego komunikowania. 

Kantyk o środkach społecznego przekazu.

w: C.M. Martini, Rozmowa z moim telewizorem, Kraków 1998, 113-115.


ŻYJ SŁOWEM!

Na nowo zachęcamy do aktywnego udziału w naszej "Szkole Słowa Bożego”. Można aktywnie włączyć się we współtworzenie wspólnotowej lectio divina. Po haśle – "czytaj” można dodać inne teksty – paralelne (podobne): co mówi tekst sam w sobie? Po – "rozważ” możesz przesłać swoje pytania – co mówi tekst biblijna nam? Po – "módl się” możesz zaproponować własną modlitwę (np. dopisz zwrotkę kantyku nt. Internetu) – co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? Po – "żyj Słowem” podziel się owocami osobistej praktyki modlitewnej lektury Biblii: czy Słowo jest żywe, skuteczne, ostre jak miecz w twoim codziennym życiu?

ks. Jan Kochel

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11449681

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu