Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

KRZAK MOJŻESZA (17)

2012-04-28

News

Matka Najświętsza, jako wierna córka Izraela, z pewnością doskonale znała historię wybrania swego narodu i jego dzieje. Jednak Bóg i Jej życie wpisał w kolejny rozdział tej przedziwnej historii.

TEKST GODZINEK

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca
(Tercja)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Wyjścia:

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze».

(Wj 3, 1-12)

NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Jana:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)ROZWAŻANIE

Krzak Mojżesza

Odwołanie się do obrazu gorejącego krzaku na pustyni, z czym mamy do czynienia w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, jest wyrazem postrzegania wyjątkowej roli Matki Najświętszej w dziejach Kościoła, który realizuje tradycję narodu wybranego. Oto Kościół patrząc na Maryję – Matkę Syna Bożego, doświadcza tego, czego doświadczył Mojżesz wpatrując się w gorejący krzak, który płonął, a jednak się nie spalał. Działo się tak dlatego, że w tym gorejącym krzaku był obecny sam Bóg (por. Wj 3, 1-12). Płonący krzew budził zdziwienie Mojżesza, ale jeszcze bardziej przykuwał jego uwagę i sprawiał, że dialog z Bogiem stał się przedziwnym dialogiem odmieniającym jego życie i wprowadzającym go na drogę wielkiego zadania. Gorejący krzak był niepojętą i niezwykłą tajemnicą
Obraz gorejącego krzaku jest odpowiedni, aby wyrazić postawę i zadanie Matki Najświętszej wobec Kościoła. Ona sama płonęła niejako ogniem miłości wobec Boga, który uczynił Jej przedziwne rzeczy. Oto Jej serce płonęło Boskim ogniem miłości. Przecież dzieło do którego powołał Ją Bóg, aby była Matką Syna Bożego, było niezwykłe i niepojęte. W tym niezwykłym powołaniu, które przerasta możliwości poznania człowieka, Bóg ją poprowadził nawet na Kalwarię, która stała się jak pustynia na której stanął Mojżesz, aby zobaczyć piękne oblicze Jej wiary. A Ona nawet stojąc pod krzyżem nie utraciła wiary, nadziei i miłości względem Boga. Jej Serce płonęło wtedy jeszcze większym ogniem miłości. I tak jest przez wszystkie wieki.
Maryja pokazuje nam zatem, jak ważną sprawą jest, abyśmy sami mogli płonąć „duchem wiary”, a przez to zapalać innych.

Rozważając ten biblijny obraz w tekście Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, trzeba koniecznie postawić sobie w medytacji najbardziej istotne pytania – czy sami płoniemy duchem wiary? Jakie jest oblicze naszej wiary, naszej nadziei i miłości względem Boga?


MODLITWA

MODLITWA O POWIĘKSZENIE WIARY

Panie, przyjmij słowa,
które teraz kieruję do Ciebie,
Ty, który mówisz w milczeniu.

Proszę Cię, pozwól mi poznać
moją najgłębszą naturę.

Pochyl się nade mną
i obdarz mnie poznaniem;
ten dar rozbłyśnie
nad wszystkimi moimi braćmi.

Mój duch należy do Ducha Świętego;
dlatego głoszę moją wiarę,
z której czerpię życie i światło,
jesteś godzien chwały, Panie.


Modlitwa z III wieku
ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Codziennik biblijny

Nowa pomoc w modlitewnej i medytacyjnej lekturze Pisma Świętego. Flos Carmeli to wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. O. Jan Ewangelista Krawczyk OCD popularyzuje modlitewną lekturę Biblii w rytmie lectio divina przede wszystkim na Youtube (zob. www.youtube.com/KarmeliTy).

więcej

XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania 10 - 16 września br. przeżywamy w kontekście dwóch ważnych wydarzeń: Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci. Stąd tegoroczne hasło „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”; zob. TW23 oraz GN 13/23; GGN 14/23; Jedność.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12409544

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu