Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

RACHEL OŻYWICIELA (34)

2012-09-01

News


Jedną z najbardziej znanych i wyraźnych postaci biblijnych do których odwołuje się autor tekstu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, jest postać Racheli, żony patriarchy Jakuba. Należy ona do grona postaci w których można dostrzec coś bardzo wyjątkowego, co stało się zapowiedzią wyjątkowej osoby – Matki Najświętszej.
 
TEKST GODZINEK

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, Nam Zbawiciela Maryja powiła
(Nona)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: «Zdjął Bóg ze mnie hańbę!» Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: «Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna!»
Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: «Zwolnij mnie, abym mógł wrócić do kraju, w którym mieszkałem. Pozwól mi zabrać moje żony i dzieci, za które ci służyłem, i odejdę. Wiesz dobrze, jak ci służyłem». Laban mu odpowiedział: «Obyś mnie darzył życzliwością! Odgadłem bowiem, że Pan błogosławił mi dzięki tobie». Po czym dodał: «Ustal mi twoją zapłatę, a ja ci ją dam». Jakub rzekł do niego: «Ty sam wiesz, jak ci służyłem i jaki jest twój dobytek dzięki mnie. Miałeś bowiem niewiele, zanim przyszedłem; odkąd zaś tu jestem, pomnożył się on bardzo i Pan ci błogosławi. Jednak teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę». A na to Laban: «Cóż więc mam ci dać?» Jakub odpowiedział: «Nic mi nie dasz! Uczyń mi tylko to, co ci powiem, a będę nadal pasł twe stada i będę się nimi opiekował. A więc: obejdę dzisiaj wszystkie twe stada i wybiorę z nich dla siebie wszystkie jagnięta cętkowane, pstre i czarne spośród owiec oraz koźlęta pstre i cętkowane spośród kóz. Niech one będą moją zapłatą. Po pewnym czasie będziesz mógł przekonać się o mojej uczciwości.

(Rdz 30, 22-33)

A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić; poród jednak był ciężki. I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: «Już nie lękaj się, bo oto masz syna!» Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni; lecz ojciec dał mu imię Beniamin. A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Jakub ustawił stelę na jej grobie. - Kamień tan stoi na grobie Racheli po dziś dzień.

(Rdz 35, 16-20)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

(Mt 2, 13-23)


ROZWAŻANIE

Rachel ożywiciela

Rachela była drugą, ukochaną żoną patriarchy Jakuba. Księga Rodzaju wspomina, że była piękną kobietą (zob. Rdz 29, 1-12. 17), podobnie jak żony innych patriarchów.
Imię „Rachela” oznacza w języku hebrajskim owcę. Stąd samo imię może potwierdzać fakt, że Rachela była pasterką.
W prostym spojrzeniu można powiedzieć, że Rachela została przez Jakuba wybrana na żonę, ale ostatecznie została wybrana przez Boga na matkę Józefa, który odegrał tak wielką i wyjątkową rolę w historii narodu wybranego.
Pośród życiowych doświadczeń zazdrości, krzywdy, złości i smutku, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, których musiała doświadczyć ze strony swego rodzeństwa i krewnych, to jednak całe jej życie zostało wpisane w dokładne spełnienie się Bożych obietnic danych Abrahamowi. W tradycji narodu staje ona obok wielkich żon Sary i Rebeki, które poddane swym mężom, realizowały jednak zamiary Bożej woli.
W Ewangelii według św. Mateusza, Rachel jest wspomniana przy okazji rzezi betlejemskich niewiniątek. Smutek Racheli, znany z jej życiowych doświadczeń, zostaje złączony ze smutkiem i bóle matek opłakujących dzieci zabite z rozkazu Heroda: „Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma” (Mt 2, 16-18).
Autor Godzinek widzi jednak wielkie podobieństwo pomiędzy Rachelą a Maryją. W czym się kryje owo podobieństwo?
Tak jak wyjątkowa rola Maryi w dziejach naszego zbawienia naznaczona jest nierozerwalnym węzłem z postacią Syna Bożego i Jej Syna – Jezusa Chrystusa, tak wyjątkowa rola Racheli ma związek z postacią jej syna – Józefa, który stał się figurą i zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Rachela urodziła Józefa, sprzedanego później jako niewolnika przez swoich braci. Lecz dzięki swoim zdolnościom Józef stał się „rządcą całego Egiptu” (Rdz 41, 41). W ten sposób uratował swych braci oraz swój naród od śmierci głodowej. Tak oto Józef stał się figurą Jezusa, a Rachela – matka Józefa, stała się figurą Maryi, która wydała na świat Zbawiciela świata – „Ożywiciela”.
Postać Józefa i Jezusa łączy kilka podobieństw, które ogniskują się w tym jednym i najważniejszym podobieństwie: poświęcenie siebie dla życia innych. Takie działanie swój szczyt osiągnęło w krzyżu Jezusa Chrystusa.

Rozważając wezwanie „Rachel ożywiciela”, warto sobie postawić kilka ważnych pytań:
Jak przyjmujemy nasze trudne, życiowe doświadczenia?
Czy mamy świadomość, że trudne doświadczenia obecnej chwili budują naszą przyszłość?
W jaki sposób realizujemy w życiu wezwanie do ofiary z siebie?
Czy jesteśmy wytrwali w naszej postawie ofiary z miłości?


MODLITWA

O Maryjo,
Matko Miłosierdzia,
czuwaj nad wszystkim,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał coraz głębiej ufać Bogu
"bogatemu w miłosierdzie",
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował
i w ten sposób żył
"ku chwale Jego majestatu".
bł. Jan Paweł II


ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450626

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu