Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę [2015]

2016-08-30

News
Scott Hahn, Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2015, ss. 196.

Doktor Scott Hahn, nawrócony pastor, proponuje katolikom praktyczny podręcznik misyjny - przewodnik nowej ewangelizacji. Twierdząc, że "katolicy nie mają wielkiego doświadczenia w dzieleniu się swoją wiarą z innymi. Wielu się z tym ociąga. Zatem wielu po prostu tego nie robi" (s. 30). Czy ma rację? Mimo wciąż ponawianych apeli ostatnich papieży - Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - o potrzebie reewangelizacji czy ponownej ewangelizacji, rzeczywiście nie zdołali przekonać większości katolików, że to "[ich] sprawa" wynikająca z Ewangelii (por. Mt 28, 19n; Mk 16, 15n; Łk 24, 47).

Amerykański uczony, nauczyciel i pisarz pozytywnie mobilizuje i prowokuje do działania. W ostatnim czasie duże wrażenie zrobiły na mnie jego książki o przesłaniu Apokalipsy (Uczta Baranka, Edycja św. Pawła 2013) oraz zwyczajach katolickich i ich korzeniach biblijnych (Znaki życia, Święty Wojciech 2012). Widocznie potrzeba takiego impulsu zza Oceanu! Uczony z Ohio, kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji na Uniwersytecie w Steubenville oraz Katedry Teologii Biblijnej i Przepowiadania Liturgicznego im. Papieża Benedykta XVI w Seminarium Świętego Wincentego, umiejętnie, prosto i rzeczowo odpowiada na kilka ważnych pytań: Czym jest Nowa Ewangelizacja? W jaki sposób [ją] realizujemy? Czym jest [to], co mamy głosić?

Tytuł polskiego przekładu "Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji" nie jest dosłownym tłumaczeniem z języka angielskiego Evangelizing Catholics a mission manual for The New Evangelization. W rzeczywiści oryginał jest zaproszeniem skierowanym do katolików; jest zapowiedzią poradnika do nowej ewangelizacji czy przewodnika misyjnego - instrukcji obsługi, która pomoże zrozumieć, co oznacza "być zarówno ewangelizowanym, jak i ewangelizującym katolikiem". Autor proponuje trzy części (rozdziały), jak trzy kroki (etapy) realizacji misji niesienia i przyjmowania Dobrej Nowiny: I) Wezwanie: rozumienie Nowej Ewangelizacji; II) Odpowiedź: modele i metody Nowej Ewangelizacji; III) Przesłanie: treść Nowej Ewangelizacji.

W pierwszej części Hahn daje pięć własnych odpowiedzi na pytanie: Czym jest Nowa Ewangelizacja? Najpierw proponuje spojrzenie na nią "z lotu ptaka", następnie wskazuje na "wspólną [jej] wizję", potem przypomina, że nowa ewangelizacja to "sprawa katolików", "misja całego Kościoła" oraz zadanie "na całe życie". Ewangelizacja jest więc - jak trafnie zauważył Paweł VI - "procesem wielowarstwowym, złożonym z różnych elementów, jakimi są: odnowa ludzkości, dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we wspólnotę, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie" (EN 24). Tak więc wielowarstwowy i złożony proces nauczania, pozyskiwania uczniów i inicjowania wspólnoty. Każdy kto przymnie takie wyzwanie, musi być gotowym do gorliwej posługi głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. Ma to być zaangażowanie się i to nie tyle w powtórną ewangelizację, ile właśnie w ewangelizację nową "w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie" (Jan Paweł II, Haiti - 9 marca 1983).

W drugiej części Autor proponuje odpowiedź na wyzwanie, czyli podpowiada modele i metody głoszenia orędzia: 1) "Ewangelia po katolicku": lekcja u pierwszych ewangelizatorów; 2) "Katolickie życie": lekcje wczesnego Kościoła; 3) "Podstawowe pole ewangelizacji": rodzina chrześcijańska; 4) "Idąc jeszcze dalej": świecki apostolat. Bardzo konkretna i dostosowana do realiów odpowiedź na pytanie: W jaki sposób dziś realizować przesłanie Nowej Ewangelizacji?

Wreszcie w trzeciej części mowa jest o treści tegoż przesłania, czyli: Co trzeba głosić i co należy czynić? Amerykański ewangelizator przekonuje nas o pięciu duchowych prawach życia chrześcijańskiego: 1) "Utrata łaski": natura grzechu; 2) "Przywróceni do życia": dzieło zadośćuczynienia; 3) "Przez przymierze należymy do Niego": rodzina Boża; 4) "Przemiana przez miłość": od wieczerzy do ofiary; 5) "Miłość i wierność": co się liczy najbardziej. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki formował młodzież w tym samym duchu, proponując pięć "praw życia duchowego": 1) Bóg miłuje Ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan; 2)Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też bez Jego pomocy nie możesz znać ani przeżywać Bożej miłości ani planu dla swojego życia; 3) Jezus Chrystus jest jednym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka; 4) Powinieneś przyjąć Chrystusa jako jedynego Zbawiciela; 5) Przyjmujesz Chrystusa przez wiarę: „Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2, 8-9). Jezusa Zbawiciela spotkać możesz zawsze w Kościele, w którym dokonuje się Twoje zbawienie: poprzez modlitwę, uczestniczenie w bezkrwawej ofierze Chrystusa (Msza św.) oraz dojrzewanie duchowe poprzez przyjmowane sakramenty, szczególnie pokuty i Eucharystii.

Miał więc rację św. Jan Paweł II kiedy w liście na zakończenie Wielkiego Jubileuszu 2000 przekonywał: "Nie trzeba zatem wyszukiwać <nowego programu>. Program już istnieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć z Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem" (NMI 29).

Książka Scotta Hahna jest jednak kolejną, dobrą "iskrą", która zapala do gorliwości, nieoddzwonionej w re-ewangelizacji. Konieczne jest też przekonanie, że nauczanie, pozyskiwanie uczniów i tworzenie wspólnoty jest możliwe, tylko dlatego, że Pan to obiecał: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata" (Mt 28, 20b). Jeśli ktoś zapomni, że pierwszym Ewangelizatorem jest Jezus i pomyśli sobie, że od niego (prawie)wszystko zależy, to wówczas powróci do jakiegoś wieczernika i znów usłyszy: "Nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i staniecie się moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi" (Dz 1, 7n).

Pierwszym i niezmiennym zadaniem każdego katolika jest: być świadkiem - nieść i przyjmować Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie!

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089707

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu